Nỗ Lực Truyền Bá Phúc Âm (Evangelism Explosion)

Chương trình Nỗ Lực Truyền Bá Phúc Âm là việc sử dụng hai câu hỏi chẩn đoán. Sau khi thăm hỏi về đời sống thế tục, bối cảnh tôn giáo của thân hữu, về Hội Thánh chúng ta và về lời chứng cá nhân hoặc của Hội Thánh, ta nêu ra hai câu hỏi chẩn đoán.   Câu hỏi thứ nhất: “Trong đời sống tâm linh hiện tại, bạn có chắc rằng nếu qua đời bạn sẽ vào Thiên Đàng chăng?” Nếu câu trả lời là không biết chắc, chứng…

Read More