Bài cầu nguyện công bố buổi sáng

Print Friendly, PDF & Email

Bài cầu nguyện công bố buổi sáng

Image result for beautiful morning

Hãy nói với dân chúng: Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng sống Ta mà thề, Ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời Ta đã nghe các ngươi nói (Dân 14:28)

Con cảm ơn Chúa vì  mỗi buổi sáng lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín của Ngài lớn biết bao!  Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp con, nên con để lòng trông cậy nơi Ngài. (Ca thương 3: 23- 24)

Con  ngợi khen Chúa vì Ngài đã dựng nên con  như hình Ngài; Ngài dựng nên con giống như hình Đức Chúa Trời.(Sáng thế 1 : 27)  

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ con công bố  những điều Chúa hứa cho con  trong Kinh Thánh được thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, con tin và chấp nhận để những Lời đó vận hành trong cuộc đời con, trong từng phần của thân thể con.

Con cảm tạ, ngợi khen Chúa vì con đã tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho con quyền phép trở nên con của Đức Chúa Trời.  ( Giăng 1:12)

 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ , Ngài đã xuống phước cho con  trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời (Êphêsô 1: 3)

Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn con  trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:4)

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus con công bố con  được  ở trong Đấng Christ, con là người được  dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. ( 2 Cô-rinh-tô 5:17)

Đấng Christ đã chuộc con khỏi sự rủa sả của luật pháp(Gal 3:13 )

Đấng Christ đã giải phóng con cho được tự do ( Galati 5:1 )

Con công bố con đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà con  sống, không phải là con sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong con; nay con còn sống trong xác thịt, ấy là con sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu con, và đã phó chính mình Ngài vì con. ( Galati 2:20 )

Con mặc lấy tâm trí của Đấng Christ(1 Côr 2: 16b) là Lời Hằng Sống của Ngài, con sống chẳng phải nhờ bánh mà nhờ mọi Lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời!( Mathiơ 4: 4)

Vì ở trong Ngài, con  được sống, hoạt động và hiện hữu, và vì con  là dòng dõi của Ngài ( Công vụ 17: 28)

Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus con  công bố chẳng còn có sự đoán phạt nào cho con là  kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;  vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ đã giải phóng con khỏi luật của tội lỗi và sự chết ( Roma 8: 1-2 ). Cảm tạ và ngợi khen Chúa  vô cùng! Halelugia.

Xin  Chúa chỉ cho con biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng (Thi 16:11). Con công bố  trong Danh Đức Chúa Jêsus con sẽ được kinh nghiệm điều này y theo Lời Kinh Thánh .

Cầu xin Chúa bảo vệ con như con ngươi của mắt Ngài;  xin giấu con dưới bóng cánh của Ngài. (Thi Thiên 17:8)

Xin Ngài chỉ cho con thấy con đường mình phải chọn( Thi 25: 12 )

Xin Chúa dạy cho con biết kính sợ Đức Giê-hô-va ( Thi 34:11).

Xin  Chúa khai tâm mở trí con, để con chạy theo con đường các điều răn Ngài chỉ dạy.( Thi 119:32 )

 Xin xem trong tâm trí con có tư tưởng xấu nào chăng, cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời. (Thi 139 :24 )

 Xin Chúa mở mắt con , để con  thấy những chỗ diệu kỳ trong luật pháp Ngài. (Thi thiên 119 : 18)

 Con công bố  trong Danh Đức Chúa Jesus  Christ,  con là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh.( 1 Phierơ 2:9 )

 Con cảm tạ Chúa vì  Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên con, là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va.( Êsai 11: 2 )

 Nhân  Danh Đức Chúa Jesus  Christ con chấp nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời  vận hành trong cuộc đời con, trong từng phần thân thể của con và giúp con tận hiến hoàn toàn cho Thánh Linh của Ngài. 

Nhân Danh Đức Chúa Jesus con công bố Chúa sẽ cho con khôn hơn người già cả, khôn  hơn  kẻ dạy con vì con giữ luật lệ Chúa (Thi 119: 10 )

 Con cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-hô-va đã ban cho con cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho con  biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức con  mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai con  để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. ( Esai 50: 4 )

Con cầu Xin Chúa ban cho con sự xức dầu của Đaniên để con có thể hiểu được khải tượng chiêm bao và thời điểm của Ngài .

Nhân Danh Chúa Jesus con công bố con  sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng.Con  sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào.  Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nổi lên chống lại con bị đánh bại trước mặt con; từ một đường chúng kéo ra đánh con thì phải theo bảy đường mà chạy trốn trước mặt con. ( Phục truyền 28:6- 7)

Đức Giê-hô-va sẽ làm cho con thịnh vượng, bông trái của thân thể con, hoa quả của đất ruộng con, bầy con của đàn gia súc đều sẽ được dồi dào trong xứ mà Chúa ban cho con. Đức Giê-hô-va sẽ  mở kho báu từ trời của Ngài cho con, ban mưa đúng mùa trên đất đai con, và ban phước cho mọi công việc của tay con.  Con  sẽ cho nhiều dân tộc vay, nhưng con  không vay mượn của ai cả. (Phục truyền 28 :11- 12 )

Nhơn Danh Đức Chúa  Jesus con công bố con không  mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau. (Rôma  13:8 )

Con Ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Jesus Vì Chúa đang dành những điều tốt nhất cho con.  Nhưng bất cứ điều gì  không đến từ Chúa, nhân Danh Đức Chúa Jesus ta  loại trừ các ngươi và truyền lệnh cho các ngươi phải lui ra khỏi ta.

Nhân Danh Đức Chúa  Jesus linh sợ hãi, linh lo lắng, linh nghi ngờ sự dữ, linh tổn thương, linh nghèo đói, linh nợ nần, linh kiện cáo, linh mệt mỏi, linh trễ nải, linh ghen ghét, linh lằm bằm, linh nói hành, nói xấu, linh nhiều chuyện…, ta từ chối các ngươi, linh chia rẽ thân thể của Đấng Christ, linh đoán xét, chỉ trích, phe đảng, linh mặc cảm tội lỗi, linh từ chối Lẽ thật, linh lừa dối! ….. phải đi khỏi đây và tránh xa ta, trở về chỗ mà ngươi đã đi ra, ta không có chỗ cho ngươi ở đây!  Ta không thuộc về các ngươi nữa, mọi giao ước mà tổ phụ ta đã lập với các ngươi từ  Adam, Eva cho đến bây giờ hoặc ta hay bất cứ  người nào  trong gia đình ta đã lập với ngươi đều bị phá hủy ngay giờ phút này.

Vì Đức Chúa Trời đã khiến ta cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại ta với những luật lệ ràng buộc ta.  Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ. ( Côlôse 2: 14-15)

Ta công bố trong Danh  Đức Chúa Jêsus Christ quyền năng đắc thắng trọn  vẹn của Ngài  được thực hiện trong cuộc đời ta và gia đình ta ngay giờ phút này, vì Con của  Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ (1 Giăng 3: 8 ).  Mỗi chương trình và ý muốn của  satan đã hoàn toàn bị phá đổ và ta từ chối hết mọi kế  hoạch  và chương trình của các ngươi. Ta không còn liên quan với các ngươi nữa. Halelugia! Tạ ơn Đức Chúa Jesus.

Cảm ơn Đức Chúa Jêsus đã giải phóng con được tự do hoàn toàn để thờ phượng  và làm theo ý muốn của Ngài .

Nhân danh Đức Chúa Jêsus con  công bố con có  giao ước mới trong Huyết của Đức Chúa Jesus( Hêbơrơ 9: 15 )

Nhân Danh Đức Chúa Jesus con bước đi trong Sự Sáng của Ngài vì Chúa Jesus Phán rằng  : Ta là Sự Sáng của thế gian ; người nào theo Ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có Ánh sáng của Sự sống; Con  bước đi trong sự sống Phục Sinh của Ngài vì Ngài đã đắc thắng sự chết và âm phủ( Khải 1: 18 ), con  bước đi trong quyền phép của Đức Thánh Linh( Rôma 15: 19 ).  Nhân Danh Đức Chúa Jêsus con bước đi trong sự bình an của Ngài đã ban cho con.(Giăng 14: 27)Sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của con trọn  cả ngày hôm nay (Philíp 4:  7)

Nhân Danh Đức Chúa Jesus con công bố con thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng ở trong  con lớn hơn kẻ ở trong thế gian Halelugia! (1 Giăng 4: 4b) Không quyền lực nào có quyền làm hại  con được vì các Thiên Sứ thánh của Ngài đang gìn giữ con

( Thi 91: 11) và con được ở dưới bóng cánh toàn năng của Ngài.  Halelugia!  Ngợi khen Chúa!( Thi 91: 1b)

Xin Chúa bảo vệ  con khỏi điều ác, khỏi người ác, khỏi thiên tai hay tai nạn do con gây ra hoặc người khác gây ra!  Xin Huyết của Đức Chúa Jesus Christ bao phủ con, gia đình con, tài sản của con, bất cứ điều gì thuộc về con đều được Chúa  bảo vệ một cách tuyệt đối.

Nhân Danh Đức Chúa Jesus con  công bố  điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì con phải nghĩ đến.( Philip 4:8 )

Nhân Danh Đức Chúa Jesus xin Ngài  khai phóng sự xức dầu của Đavít để con biết cách thờ phượng Ngài và đi đến đâu được thắng trận đến đó bởi ơn của Ngài .

Còn hằng để Chúa đứng trước mặt con.( Thi 16: 8)

Con sẽ vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi (1 Têsa 5; 16- 17) , Con sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới ( Thi 4:9 ).  Con sẽ được vào nơi rất thánh của Ngài để ca tụng danh vinh hiển của Ngài! Halêlugia! ( Hêb 10; 19& thi 100 )

Con được  vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển để giúp đỡ con kịp thời. Halelugia! (Hêbơrơ 4:16)

Nhân Danh Đức Chúa Jêsus con công bố cuộc đời con được chi phối bởi luật của Thiên đàng. 

Con cảm ơn Chúa vì  Ngài  đã vì tội lỗi của con mà bị vết, vì sự gian ác của con mà bị thương.  Bởi sự trừng phạt Ngài  chịu mà con được bình an, bởi lằn roi Ngài mang mà con được lành bệnh (Ê-sai 53: 5).

Nhân Danh Đức Chúa Jesus con bước đi trong sự phấn hưng 24/24 , 7 ngày trong tuần bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Đức Thánh Linh ơi!  Xin giúp con khao khát Ngài như nai cái thèm khát khe nước( Thi 42 : 1), giúp con tìm kiếm Chúa hết lòng và gặp được Ngài (Giêr 29: 13 ), con muốn được thấy mặt Ngài   (1 Giăng 1: 1 ) , được thông công mật thiết với Ngài như nhánh nho liền gốc( Giăng 15 : 4 ), xin nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất cũng như ở trời ( Mathiơ 6: 10)

Nhân Danh Đức Chúa Jesus con công bố con sẽ được thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác! Halelugia!( 3 Giăng : 2 )

Con cầu xin Đức Chúa Trời bình an thánh hóa con một cách trọn vẹn, và cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể của con đều được gìn giữ toàn vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ của con đến, Halêlugia!  (I Têsa 5:23)

Mọi việc con làm được đều do năng lực Chúa ban. (Philip 4:13)

Con tin Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu của con theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. 

Nguyền xin sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, là Cha của con, đời đời vô cùng! A-men.(Phi-lip 4:20) 

 

(Visited 4029 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In