Cầu Nguyện Cho Những Người Thân Yêu Theo Lời Kinh thánh

Print Friendly, PDF & Email


Mt
21:21 ………… Cha ôi, con đến trước Ngài trong lời cầu nguyện và trong Mt 21:21 ………… đức tin.
Rom
13:11 ……..  Lời Ngài nói rằng giờ anh em từ ngũ thức dậy đã đến.
Rom
13:11 ……… Bởi sự cứu rổi hiện nay đã gần chúng con hơn lúc chúng Rom 13:11 ……… con mới tin..
Col 1:13 …………. Lạy Chúa xin hãy giải cứu những người thân yêu của con Col 1:13 …………. khỏi quyền của sự tối tăm
Rom
13:12 ……… và khiến họ mặc lấy áo giáp sáng láng.
Rom
13:14 ……… Gíúp họ trong nếp sống mỗi ngày mặc lấy Đức Chúa    Rom 13:14 ……… Giêsu-Christ
Rom
13:13 ……… và tránh được những ham muốn, buông-tuồng và bậy bạ Rom 13:13 ……… của cuộc sống.
Th 119:37 ………. Xin khiến họ xây mắt khỏi những điều hư không,
2Tim
2:26 ………. để họ tỉnh ngộ mà gở mình khỏi lưới ma quỷ.
Rom
13:13 ……… Giải phóng họ khỏi vô luân, xung đột, và ganh tị,
Heb 10:22 ………. và kéo họ đến gần Ngài,                                                     Heb
10:22 ………. Cha ôi, với một tấm lòng chân thật..
Mt
05:06 ………… Tạo trong họ một tấm lòng khao khát Ngài và sự công      Mt 05:06 …………  bình của Ngài,
Th 119:37 ………   và làm họ sống lại theo đường lối Ngài.
Col 1:09 …………  Con xin Ngài lấp đầy họ với sự hiểu biết của ý muốn       Col 1:09 …………  Ngài
Col 1:09 …………  với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng-liêng;
Col 1:10 …………  để họ có thể ăn ở một cách xứng-đáng với Chúa,
Col 1:10 …………  đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành,
Col 1:10 …………  và ngày càng tăng thêm trong sự hiểu biết Chúa,
Col 1:11 …………  nhờ quyền phép vinh hiển Ngài mà  làm họ vững mạnh
Col 1:11 …………  mọi bề.
Rom
8:30 ……….  Mang họ vào sự kêu gọi mà Ngài đã tiền định cho họ;
1Su  28:9 ……….  giúp họ phục vụ Ngài với một tấm lòng trung thành và với
1Su  28:9 ………   một tâm trí vui vẻ,
Th 32:8 ………….  và hướng dẫn họ con đường mà họ phải đi.
Gia
1:22 ………..   Xin giúp họ làm theo lời Chúa dạy chớ không phải         Gia 1:22 ………..  chỉ nghe mà thôi,
Th 119:97 ………  xin giúp họ suy gẩm lời của Ngài ngày và đêm..
Th 112:6 ………..  Cũng cố tấm lòng của họ để họ không bị rúng động,
1Cor
10:13 ……..  và chỉ cho họ một lối thoát trong mọi sự cám dỗ.
Rom
13:08 …….   Đừng để họ mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ sự yêu thương Rom 13:08 …….   nhau mà thôi.
1Gi
3:18 ………..   Xin chớ để họ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng 1Gi 3:18 ………..   việc làm và lẽ thật.
Thi 110:3 ……….  Trong ngày quyền thế Chúa, hãy để họ tình nguyện phục
Thi 110:3 ……….  vụ Ngài.
Mt
6:33 …………   Tìm kiếm nước Chúa trước hết  để họ gặt hái phước lành Mt 6:33 …………   dồi dào.
Ch
03:09 ……….   Con cầu nguyện rằng họ sẽ tôn vinh Ngài bằng tài-vật
Ch
03:09 ……….   và huê-lợi đầu mùa của họ;
Th 111:1 ……….   Ca ngợi Chúa với cả tấm lòng của họ trong sự nhóm họp
Th 111:1 ……….   của người công-bình và trong hội-chúng,
Mic
06:08 ……..    Bước đi cách khiêm nhường với Ngài Chúa ơi, quyết định Mic 06:08 ……..    hành xử liêm chính
Th 112:4 ……….   ưa sự nhơn từ và sự công bình,
Th 112:4 ……….   hay làm ơn và đầy sự thương xót

(Visited 140 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT