Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

Nơi Chí Thánh

image_pdfimage_print

Nơi Chí Thánh

The Holiest of All
Tác giả Andrew Murray
Soạn Dịch Mục Sư Lê Phước Nguyên
Lời Mở Ðầu

Tình trạng chung của đa số Cơ Ðốc Nhân hiện nay là không hết lòng, không vững vàng, thiếu kiên trì và thiếu tăng trưởng trong đời sống tâm linh.  Nhiều Cơ Ðốc Nhân đang đứng yên một chỗ và chưa hề tiến được bước nào xa hơn nếp sống ấu trỉ thuộc linh.  Một số lớn khác chẳng những không tăng trưởng mà còn thối lui, trở về với nếp sống trần gian, chỉ có hình thức nhưng tâm linh hâm hẩm vì không có lửa Thánh Linh.  Và câu hỏi thường được đặt ra là:  Cái gì đã và đang làm cho Cơ Ðốc nhân không thể đứng vửng, không thể tiến lên để đạt đến trình độ trọn lành?  Có gì có thể giúp chúng ta mạnh mẻ, đầy sinh lực của một nếp sống Cơ Ðốc Nhân đúng mức, để có thể nắm chặt lấy niềm tin từ giai đoạn đầu tiên đến giai đoạn cuối cùng, dù gặp bất cứ nghịch cảnh nào?
Chân lý trong thư Hy Bá giải đáp được các câu hỏi đó.  Thư này cho chúng ta thấy chân lý này: chỉ khi nào người tin Chúa có sự hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn “Chúa Giê Xu là Ai, Chúa Giê Xu làm gì” người đó mới có một nếp sống Cơ Ðốc đầy đủ và trọn vẹn.  Sự hiẻu biết Chúa Cứu Thế Giê Xu cần thiết để tiếp nhận Phúc Âm không đủ để tăng trưởng thuộc linh, để lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, để
thánh hóa và đạt đến trình độ trưởng thành.  Có thời đại Cựu Ước và thời đại Tân Ước; các thánh trong thời đại Cựu Ưóc, dù có đức tin rất lớn và có lòng kính sợ Chúa rất cao, nhưng không thể nào đạt đến mức trọn lành của Tân Ước.  Cũng vậy, thư Hi Bá cho thấy có hai trình độ hay hai “cấp” Cơ Ðốc:  Cấp thứ nhất là cấp của những Cơ Ðốc nhân vì lười biếng chểng mãng mà cứ ở mãi trong

trình độ ấu trỉ thuộc linh, không chịu cố gắng dể tiến lên trình độ trưởng thành.  Những “em bé thuộc linh” này ở vào trong tình trạng rất nguy hiểm vì họ có thể trở thành cứng lòng, “trật phần ân sủng” và lui bước.  Chỉ những Cơ Ðốc Nhân nào “giữ vững lòng can đảm vào niềm hy vọng trong Chúa cho đến cuối cùng” (3:6), “cố gắng vào nơi an nghỉ” (4:11), “vượt qua trình độ sơ đẳng, tiến đến giai đoạn trưởng thành” (6:1) mới được tận hưởng các ơn phước của Giao Ước  mới mà Chúa Giê Xu đã thực hiện qua sự chết  và sư sống lại của  Ngài.  Mục đích chính của thư Hi Bá là để bầy tỏ cho chúng ta thấy rằng: nếu chúng ta theo Chúa hết lòng, đầu phục Thượng Ðế cách trọn vẹn để Chúa thực hiện trong chúng ta những việc Ngài muốn làm, chắc chắn chúng ta tìm được trong Chúa Giê Xu tất cả những gì chúng ta có cần đề sống môt đời sống vui mừng, mạnh mẽ và đắc thắng.

Thư Hi Bá quả quyết rằng: sư hiểu biết thấu đáo “chân lý cao đẳng: về Cứu Chúa Giê Xu, biết Chúa trong chức vụ Thầy Tế Lễ Tối Cao trên trời, là thuốc chữa tất cả những thất bại yếu đuói và cũng là thuốc ngừa mọi nguy cơ và bệnh tật thuộc linh.  Tát giả thư Hi Bá cũng trình bày cho chúng ta rõ ba  “huyền nhiệm:” lên quan với chân lý “cao đẳng” nầy.
1. Nơi Chí Thánh trên trời đã được mở rộng để chúng ta vào và “định cư” ở đó với Chúa Giê Xu, trong sự hiện diện của Thượng Ðế.
2. Con đường mới mẻ mà Chúa Giê Xu đã vào, là con đường tận hiến (hiến dâng bản thân làm Sinh Tế) và vâng phục Thượng Ðế cách tuyệt đối, cũng là con đường mà
chúng ta có thể vào và phải vào để đến gần Thượng Ðế.
3. Chúa Giê Xu, là Thầy Tế Lễ Tói Cao của chúng ta trước Thượng Ðế, cũng là Ðấng Thừa hành Nơi Chí Thánh trên trời đang sẵn sàng ban cho chúng ta Thánh Linh, quyèn năng và sự sống của
thiên đàng, để chúng ta có thể sinh hoạt trên đất với sức sống của Thiên Ðàng.

Với chức vụ Thày Tế Lễ Tối cao trên trời của Chúa Giê Xu, thiên đàng được mở rộng cho chúng ta từ ngaỳ này qua ngaỳ khác; chúng ta có thể vào thiên đàng qua con đường mới mẻ và thiên đàng có thể vào trong lòng  chúng ta bởi Thánh Linh.  Dó là “Phúc Âm” mà thư Hi Bá đem lại cho chúng ta, đó là nếp sống mà chúng ta có thể đạt được với con đường va quyền năng do thư nầy bầy tỏ.  Chi khi nào chúng ta biết rõ các đặc tính và chức vụ trên thiên đàng của Chúa Giê Xu, chúng ta mới có thể rở thành những “Co Ðốc Nhân thiên đàng” khi đang sống trên trần gian.  Mặc dù phải dương đầu với tất cả khó khăn và cám dỗ của thế gian, chúng ta có thể dắc thắng tất cả một khi đã nhận được “quyền năng cao đẳng” của thên đàng.
Chúng ta càn phải nhắc đi nhắc lại rằng:  Chúng ta phải biết chính Chúa Giê Xu rõ ràng hơn và phải nhìn xem Chúa là Ðấng đang ngồi trên ngôi vinh hiển của thiên đàng, để nhận lấy sức sống thiên đàng Ngài đang chờ đợi để chia sẻ cho chúng ta, là sức sống có thể chữa lành mọi thất bại yếu đuối.
Nguyện xin Chúa Giê Xu, là Ðấng đang gữ điạ vị Thầy Tế Lễ Tói Cao và Vua, dem chúng ta đến với Ngài trên Núi cao, là Núi Si Ôn để chúng ta có thể chiêm ngưỡng chính Chúa trong vinh quang tuyệt đối của Ngài.

print
(Visited 10 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *