Sự Trao Đổi Thiên Thượng

Print Friendly, PDF & Email

Sự Trao Đổi Thiên Thượng

 

Jesus b trng pht đễ chúng ta được tha thứ

.Jesus b thương để chúng ta được sự chửa lành.

Jesus đã trở nên ti li vì chúng ta để chúng ta có được sự công bình của Ngài.

Jesus đã chết cho chúng ta để chúng ta nhn được sự sống của Ngài

.Jesus đã  gánh sự rủa xả cho chúng ta để chúng ta nhận được sự phước hạnh.

.Jesus chu đng nghèo khó để chúng ta chia xẽ sự dư dât của Ngài

.Jesus mang xu h của chúng ta để chúng ta rằng có thể chia svinh hiển của Ngài.

.Jesus  chu đng sự khước từ để chúng ta được Cha Ngài chấp nhận.

Jesus b ct lìa bởi cái chết để chúng ta được nối kết vi Đức Chúa Trời đời đời.

Người củ của chúng ta phải chết đi trong Ngài đ người mi được sng trong chúng ta.

 

The Divine Exchange

Jesus was punished

   that we might be forgiven.

Jesus was wounded

   that we might be healed

Jesus was made sin with our sinfulness

   that we might be

   made righteous with His righteousness.

Jesus died our death

   that we might receive His life.

Jesus was made a curse

   that we might enter into the blessing.

Jesus endured our poverty

   that we might share His abundance.

Jesus bore our shame

   that we might share His glory.

Jesus endured our rejection

   that we might have His acceptance with the Father.

Jesus was cut off by death

   that we might be joined to God eternally.

Our old man was put to death in Him

   that the new man might come to life in us.

 

 

http://www.dpmuk.org/Mobile/default.aspx?group_id=58714&article_id=82259

(Visited 47 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT