Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

BÀI HỌC NHẬP MÔN

image_pdfimage_print

   BÀI HỌC NHẬP MÔN

 

Bài học nầy dành cho những ai thành thật muốn biết Đức Chúa Jesus Christ sâu nhiệm hơn và những ai muốn hiểu rõ lời Đức Chúa Trời hơn . Đức Chúa Jesus phán: “Những lờiTa phán cùng các ngươi, những lời đó là thần linh và những lời đó là sự sống” (Giăng 6:63b). Chúng tôi nguyện cầu khi bạn học lời Ngài, lời đó sẽ trở nên sự sống cho bạn và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

 1. Điều gì có thể xảy đến cho chúng ta nếu chúng ta không hiểu biết lời Kinh thánh ? (Math 22:29)—————————————————————————————————————————————————–
 2. Tại sao chúng ta phải giấu lời Chúa trong lòng? (Thi thiên 119:11)—————————————————————————————————————————————————
 3. Lời Kinh thánh đến từ đâu? ( II Timôthê 3:16)—————————————————————————————-
 4. Kinh thánh hữu ích cho bốn điều: (II Timôthê 3:16).
 5. ————————————–   b. —————————————–
 6. ————————————–   d. —————————————–
 7. Tại sao người thế gian không thể hiểu biết lời Đức Chúa Trời ? (I Côr 2:14) —————————————————————————————————————————————————————
 8. Bằng cách nào chúng ta có thể tự lừa dối mình trong việc học lời Chúa?

(Gia cơ 1:22)———————————————————————————————————————————————-

 1. Chúng ta nên học Kinh thánh hơn bất cứ sách nào khác vì Kinh thánh là:

———————————————————————————————————————-(I Tês 2:13 & Giăng 17:17).

 1. Muốn được Chúa chấp nhận bạn phải làm gì?   (II Tim 2:15)

——————————————————————————————————————————————————————–

 1. Lời Chúa tồn tại bao lâu? ( Êsai 40:8 & I Phierơ 1:24, 25)———————————————————————-

——————————————————————————————————————————————————————–

 1. Ai là người thật sự yêu mến Chúa? (Giăng 14:21) ————————————————————————————————————————————————————–
 2. Tại sao lời Kinh thánh được viết cho chúng ta? (Giăng 20:31) ————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

 1. Lời Chúa sẽ giúp gì cho mỗi cá nhân? (Công vụ 20:32)———————————————————————–

——————————————————————————————————————————————————————

 1. Người ta nói gì về Phúc âm của Đấng Christ ? (Rôma 1:16) —————————————————————————————————————————————————————
 2. Tại sao loài người bị lạc lối ( hư mất) ? (Giăng 16:9, 3:36) —————————————————————————————————————————————————————
 3. Tội nhân cần phải làm gì ? (Rô ma 10: 9-10) —————————————————————————————————————————————————————
 4. Làm thế nào để được tha tội ? (I Giăng 1: 9) —————————————————————————————————————————————————————
 5. Phải chăng mọi người đều là tội nhân cho đến khi họ nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa ? (I Giăng 1:8 & Rô ma 3:23) —————————————————————————————————————————————————————
 6. Đức Chúa Jesus đã dạy điều gì cần thiết cho chúng ta để thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời ? (Giăng 3:3) —————————————————————————————————————————————————————
 7. Điều nào làm bằng chứng cho kinh nghiệm tái sanh này ? (II Côr 5:17)

——————————————————————————————————————————————————————–

 1. Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ chối Đấng Christ ? (II Tim 2:12 & Math 10: 33) —————————————————————————————————————————————————————
 2. Chúng ta có thể biết rằng chúng ta được cứu không ? (I Giăng 5: 13) —————————————————————————————————————————————————————
 3. Chúng ta phải làm gì để được ở với Chúa ? (I Giăng 1: 7) —————————————————————————————————————————————————————
 4. Bổng lộc (tiền công) của tội lỗi là gì ? (Rôma 6:23a) —————————————————————————————————————————————————————
 5. Quà tặng của Đức Chúa Trời là gì ? (Rôma 6:23b) —————————————————————————————————————————————————————
 6. Chúa đã phó sự sống của Ngài cho những ai ? (Luca 19:10) ————————————————————————————————————————————————————-
 7. Chúng ta phải làm gì để nhận sự cứu rỗi ? ( Khải huyền 3: 20) ——————————————————————————————————————————————————
 8. Đức Chúa Trời dạy gì về sự cứu rỗi qua những việc thiện hay công đức cá nhân ?
 9. (Galati 2: 16) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 10. (Tít 3: 5 – 6) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 11. ( Êphêsô 2: 8-9) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
 12. (II Timôthê 1: 9) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 13. Đấng Christ còn làm gì ngoài sự tha tội khi chúng ta được cứu ?           (I Giăng 1: 9) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 14. Chúng ta nên tránh điều gì ? (I Tês 5: 22) ———————————————————————————————————————————————————————————–
 15. Điều gì làm sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi ? (I Giăng 1: 7) ————————————————————————————————————————————————————-
 16. Căn bản nào giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện? (Giăng 16: 23) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 17. Những điều kiện cần thiết cho sự cầu nguyện hiệu quả ?
 18. (Mác 11: 24) ——————————————————————
 19. (Gia cơ 1: 6-7) —————————————————————-
 20. (Math 21: 22) —————————————————————–
 21. Một điều kiện khác cho lời cầu xin được hiệu quả ? (I Phie ơ 3: 12 & I Timôthê 2:8) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 22.  Nhược điểm nào trong chúng ta khiến chúng ta bỏ cầu nguyện ?     (Math 26 : 41) —————————————————————————————————————————-
 23. Điều nào cản trở lời cầu nguyện của chúng ta? (Thi thiên 66: 18) ————————————————————————————————————————————————————–
 24. Điều nào thường cướp mất năng lực của lời cầu nguyện ? (Gia cơ 4: 3) —————————————————————————————————————————————-
 25. Lúc nào chúng ta phải cầu nguyện ? (Luca 18: 1 & Êphêsô 6: 18) ————————————————————————————————————————————————————–
 26. Kinh thánh dạy chúng ta nên cầu nguyện cho một số vấn đề gì ?
 27. (Gia cơ 1: 5) ——————————————————————
 28. (Math 5: 44) ——————————————————————
 29. (Philíp 4: 6) ——————————————————————-
 30. (Gia cơ 5: 15) —————————————————————–
 31. Chúng ta có nên lớn tiếng cầu nguyện và thờ phượng Đức Chúa Trời ? (Công vụ 4: 23- 24 & Thi thiên 47: 1) —————————————————————————————————————————————————————
 32. Đấng Christ giao mạng lệnh gì cho hết thảy tín đồ ? (Math 28:19) —————————————————————————————————————————————————
 33. Tại sao Đức Chúa Jesus chịu Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) (Math 3: 13-15) ——————————————————————————————————————-
 34.  Ai đã ban Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) cho Chúa Jesus ?                (Math 313, 14) —————————————————————————————————-
 35. Trước khi chịu Phép Trầm Mình Trong Nước, chúng ta phải hết lòng tin điều gì ? (Công vụ 8: 36-38; 16: 31) ————————————————————————————
 36. Có phải Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) cứu chúng ta và làm sạch tội chúng ta ? ————————————————————————————————————————————————————-
 37. Điều nào giúp chúng ta được sạch tội ? (I Giăng 1: 7) ————————————————————————
 38. Bạn nghĩ lúc nào một người tín đồ phải chịu Phép Trầm Mình Trong Nước    (Báp-têm) ? (Công vụ 8: 36, 37; 16: 31 33) ————————————————————————————————————————————————————-
 39. .  Sau khi tin nhận Đức Chúa Jesus, người tín hữu phải làm gì ? (Giăng 1:   40 – 42 & Mác 5:19) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 40. Đức Chúa Jesus dạy chúng ta phải nói gì về chính Ngài cho những người khác ? (Math 10: 32, 33) —————————————————————————————————————————————————————

60.  Tại sao chúng ta phải nói cho những người khác về Đức Chúa Jesus Christ ? (Rôma 6:23) ——————————————————————————————————————————————————————–


61.  Đức Chúa Jesus giao cho chúng ta “Đại sứ mạng” nào ? Hãy viết ra (Mác 16:15) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

62.  Có phương cách nào khác giúp con người được cứu ngoài Chúa Jesus không ? (Giăng 14: 6 & Công vụ 4: 12) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

63.  Tại sao Đức Chúa Jesus đã đến thế gian ? (Luca 19: 10 & Math 20: 28) —————————————————————————————————————————————————————

64.  Đức Chúa Jesus cứu con người khỏi tội bằng cách nào ? (I Giăng 1: 7 & I Phierơ 1: 18,19) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

65.  Điều gì giục lòng Đức Chúa Trời ban Con Ngài ( Đức Chúa Jesus ) cho chúng ta ? (Giăng 3: 16 & Rôma 5:8) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

66.  Có phải Đức Chúa Jesus được sai xuống thế gian để phán xét tội nhân không ? (Giăng 3: 17) —————————————————————————————————————————————————————

67.  Có phải ý muốn Đức Chúa Trời là con người phải chết trong tội lỗi của họ ? (II Phierơ 3: 9) ————————————————————————————————————————————————————–

Hãy viết phần hai của câu Kinh thánh nầy —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

68.  Đức Chúa Jesus dạy gì về con người có thể được Ngài chấp nhận ? (Giăng 6: 37) —————————————————————————————————————————————————————

69.  Liệt kê một số điều Đức Chúa Jesus dạy chúng ta về chính Ngài:

70.  (Giăng 6:51) ——————————————————————

71.  (Giăng 8: 12) —————————————————————–

72.  (Giăng 10: 9) —————————————————————–

73.  (Giăng 10: 11) —————————————————————-

74.  (Giăng 11: 25) —————————————————————-

75.  (Giăng 14: 6) —————————————————————–

76.  Đức Chúa Jesus dạy rằng Ngài được xức dầu để làm gì ? (Luca 4: 18- 19) —————————————————————————————————————————————————————

77.  Phải chăng hết thảy mọi người đều được cứu, bởi Chúa Jesus đã chịu chết cho cả thế gian ? (Mác 16: 16) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

78.  Con người phải làm gì để được cứu ?

79.  (Công vụ 16 : 31) ————————————————————

80.  (Rôma 10: 13) —————————————————————-

81.  (Rôma 10: 9) ——————————————————————

Học thuộc lòng những câu Kinh thánh sau đây và viết lại bằng trí nhớ:

 1. (II Timôthê 2: 15) —————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 2. (Giăng 20: 31) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 3. (Giăng 3: 16) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 4. (Mác 12: 30) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
print
(Visited 16 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *