Gíao Lý Căn Bản 6 – SỰ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI.

Print Friendly, PDF & Email

Bài 6

SỰ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI.

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Đây từng là đề tài hấp dẫn tôi trong suốt 10 năm qua, nhưng tôi chưa hề hoàn tất được một bài học đầy đủ về đề tài sống động nầy. Dường như có một loại kính sợ đúng và một loại kính sợ sai.

Một trong những sứ điệp quí báu của Kinh thánh là “Đừng sợ”. Được dùng khoảng 50 lần. Sáng 26:24; Xuất 14:13; Ê-sai 43:1; Lu-ca 2:10; Lu-ca 12:32; Công vụ 27:24; Khải 1:17. Ngoài ra cũng có các lời khác, giống như lời Chúa Jêsus phán “Ấy là Ta đây, đừng sợ” (Giăng 6:20). Nhưng bài học nầy nói về sự sợ khác – Sự kính sợ Chúa mà chúng ta phải có (Gióp 28:28) “Sự kính sợ Chúa ấy là khôn ngoan” (Gióp 28:28) . “Kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời” (Thi 19:9), Người cai trị phải công bình, cai trị trong sự kính sợ Chúa (II Sa 23:3).

Thiếu sót sự kính sợ nầy dẫn đến tội lỗi, bối rối và cuối cùng là thảm họa.

Sáng 20:11. Ápraham phạm tội vì nghĩ rằng trong xứ nầy không có ai kính sợ Chúa.

Rôma 3:18 ” Trước mặt họ không có sự kính sợ Chúa đó là bức tranh hư hoại của loài người.

I. Ý NGHĨA SỰ KÍNH SỢ CHÚA: (Châm 14:26-27)

Có phải là sự run rẫy thể xác khi bạn đứng trước sự hiện hữu của Đấng toàn năng không? Tấn sĩ C.I.Scofield định nghĩa như sau: “Sự kính sợ Chúa là Tin cậy kỉnh kiền với sự oán ghét điều ác”.

Sự kính sợ Chúa có nghĩa là kỉnh kiền, nó được dùng để diễn tả bổn phận tín ngưỡng của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Phục 4:10 “… hầu cho tập kính sợ Ta đương lúc họ còn sống nơi thế thượng…”. Điều nầy không phải là cái gì ta tự nhiên thừa kế, ta phải dạy dỗ cho con cái và dân chúng qua mỗi thế hệ biết kính sợ Chúa. Sự kính sợ là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi mỗi cá nhân chúng ta. Đó là mục đích của sự sáng tạo.

– Phục truyền 6:13 ” Ngươi phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi và hầu việc Ngài “.

– Truyền đạo 1213 ” Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự ngươi “.

II. NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA KHÔNG NÊN SỢ:

– Chúng ta không nên sợ các hình tượng và các thần khác. (IIVua 17:38).

– Chúng ta không nên sợ người, ISam 15:24, Châm 29:25, chúng ta chỉ kính sợ Đức Chúa Trời thôi.

– Chúng ta không sợ các thiên tai địa họa vì đó là dấu chỉ ngày Chúa sắp trở lại. Luca 21;25-28.

– Tín đồ thật không sợ các hình phạt tương lai. Hêb 10:27.

– Chúng ta không nên sợ những sự lo âu buồn bã như người đời sợ. Gióp 15;24, nhưng là tín hữu ta phải giao những lo âu mình cho Chúa IPhi 5:7.

– Chỉ có sự kính sợ Thánh là sự kính sợ Chúa mà thôi.

III. KÍNH SỢ CHÚA LÀ MẠNG LỆNH:

– Phục 13:14.

– IPhi 2:17.

– Thi 22:23.

– Công 9:31.

– Công 10:2.

– IICôr 7:1.

IV.MÔ TẢ SỰ KÍNH SỢ CHÚA:

1. Ghét điều ác. Châm 8:3.

2. Đó là sự khôn ngoan. Thi 111:10.

3. Đó là kho báu. Châm 15:16, Êsai 33;6.

4. Đó là nguồn sống. Châm 14:27.

5. Đó là sự tinh sạch. Thi 19:9(nên thánh).

6. Còn lại đời đời. Thi 19:9.

7. Đó là sự kỉnh kiền. Hêb 12;21.

V. CÁC ĐỘNG CƠ KHIẾN CHÚNG TA KÍNH SỢ CHÚA:

1. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời khiến ta kính sợ Ngài. Khải 15:4.

2. Sự vĩ đại của Đức Chúa Trời khiến ta kính sợ Ngài. Phục 10:12-17.

3. Sự nhân lành của Đức Chúa Trời khiến ta kính sợ Ngài. ISam 12:24.

4. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời khiến ta kính sợ Ngài. Thi 130:4.

5. Các công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời khiến ta kính sợ Ngài. Giô suê 4:23,24.

6. Sự phán xét sắp đến khiến ta kính sợ Chúa. Khải 14:7.

VI.SỰ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CẦN THIẾT:

1. Cần thiết trong sự thờ phượng. Thi 5:7.

2. Cần thiết trong sự phục vụ. Thi 2:11.

3. Cần thiết để giữ mình khỏi tội. Xuất 20:20.

4. Cần thiết để cai trị tốt. IISam 23:3.

5. Cần thiết để xét xử công bình.IISử 19:6-9.

6. Cần thiết cho sự nên thánh trọn vẹn trong đời sống CĐN. IICôr 7:11.

VII. NHỮNG KẾT QUẢ CỦA SỰ KÍNH SỢ CHÚA:

1. Đem lại sự hài lòng cho Đức Chúa Trời. Thi 147:11.

2. Khiến Chúa thương xót thêm con cái Ngài. Thi 103:13.

3. Đem lại sự chấp nhận của Đức Chúa Trời. Công 10:35.

4. Đem lại sự thương xót của Đức Chúa Trời. Thi 103:17, Luca 1:50.

5. Đem lại phước hạnh Thi 112:1.

6. Đem lại tin cậy Thi 14:26.

7. Đem lại sự tránh xa tội lỗi. Châm 16:6.

8. Đem lại sự thông công Cơ đốc. Math 3:16.

9. Thắng được sự sợ loài người. Êsai 8:12,13.

10. Đem lại sự nhậm lời cầu nguyện. Thi 145:19.

11. Đem lại sự sống lâu. Châm 10:27.

KẾT LUẬN:

Chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dạy chúng ta kính sợ Ngài. Thi 86:11; Châm 15:16; 19:23.

Câu hỏi ôn:

1. Định nghĩa sự kính sợ Chúa.

2. Chúng ta học gì về kính sợ Chúa trong Phục 4:10?

3. Hai mục đích của con người theo Tuyền đạo 12:13 là gì?

4. Ghi 4 điều ta không nên sợ.

5. Ghi ra 2 câu kinh thánh chứng tỏ chúng ta phải kính sợ Chúa. (1 trong cựu ước, 1 trong tân ước ).

6. Ghi 7 lời mô tả về sự kính sợ Chúa.

7. Đưa ra 5 động cơ khiến ta kính sợ Chúa.

8. Tại sao kính sợ Chúa là cần?

9. Đưa ra 10 kết quả của sự kính sợ Chúa.

10. Chúng ta học được gì trong Thi 86:11?

(Visited 27 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT