CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN:(BÀI SỐ 6)

Print Friendly, PDF & Email

CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN:(BÀI SỐ 6)

 

Chúa Cha, là đấng tạo hoá chỉ dạy chúng ta rằng Chớ ham mê thế gian và những gì thuộc về thế gian. Điều nầy rất khó thực hành trong khi mổi ngày chúng ta phải sống vật lộn với nhiều cám dổ bởi những cãm xúc xấu xa gian ác, những cãm giác đầy dục vọng xác thịt. Nếu không có Chúa Thánh Linh vùa giúp chúng ta thì chúng ta sẽ sống ngụp lặn trong biển hồ tội lổi. Nếu chúng ta mở toanh cửa cho tội lổi xen vào trong đời sống của chúng ta, chúng nó sẽ lôi kéo chúng ta ngụp lặn trong biển hồ tội lổi cho đến khi chúng ta bị chìm sâu dưới đáy biển không còn lối thoát. Lương tâm trở thàn chai lì, chạy trốn Chúa, trốn những người yêu mến Chúa thật sự vì tâm linh đã chết, xác thịt nổi dậy chống Chúa Thánh Linh. Nhưng chúng ta vẫn bị ma quỷ lừa dối mà nghe lời chúng nó nói rằng chính tôi mới là người sống đúng theo lời Chúa dạy, còn những người sống thánh thiện là những người đang đi sai lạc lời Chúa, vì hiện tại chúng ta sống trong thời kỳ ân điển, không cần đi theo luật pháp của Chúa nữa.

Sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian thì thật là khó cho một người chưa có mối tương giao mật thiết với Chúa Thánh Linh, chưa được tái sanh mà vẫn còn giử được tấm lòng trong sạch như lời Kinh Thánh dạy. Điều nầy đòi hỏi chúng ta phải có một sự cương quyết mảnh liệt biệt riêng ra khỏi thế gian với những sự cám dổ của nó. Chúng ta phải biết chọn bạn có cùng niềm tin với mình, phải có ân tứ biết phân biệt các thần để chúng ta không dể bị dẩn dụ vào mạng lưới của quỷ dử vì kết bạn với người không tin kính Chúa, ham mê thế gian. Nếu hằng ngày chúng ta tiếp xúc với nhiều bạn bè khắp nơi toàn là những thành phần chưa biết Chúa, hay những người tin Chúa giả hình như người Pharisi thì không sớm thì muộn, họ sẽ lôi kéo chúng ta đi theo họ rất dể dàng. Họ sẽ nhạo báng, cười chê chúng ta là những người không bình thường, những người bị bệnh tâm thần khi họ thấy chúng ta sống không giống họ thì chúng ta hoảng sợ làm theo những gì họ làm ngay trong một thời gian rất ngắn. Tục ngử có câu:” Bạn bè xấu làm hư tánh nết tốt” Cảm tạ ơn thương xót của Cha cho tôi một ví dụ rất là thực tế hôm nay mà Chúa Cha bảo tôi phải viết lên để mọi người suy gẩm dưới đây:

Những người tín đồ chưa có mồi tương giao mật thiết với Chúa Thánh Linh thì đang ở trong tình trạng hâm hẩm, nữa đời nữa đạo, tin theo Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời mình mà vẩn sống không khác gì với người thế gian hết. Họ là tín đồ Chúa nhật đi nhà thờ, họ là những người được Cha ví dụ như là những du khách sống trên chiếc tàu Titanic khi xưa trong lúc nghe những lời cảnh báo rằng chiếc tàu sắp bị chìm, nhưng họ khinh lờn lời cảnh báo, vì họ yêu thích sự sống thoải mái trong chiếc tàu Titanic, trong sự bình an, sự vui sướng, sự giàu có, sự đầy đủ vật chất của đời nầy trong một thời gian rất ngắn mà họ không hay biết. Họ là những Cơ Đốc Nhân đang ham sống theo sự cảm xúc của mình và thường bảo với nhau rằng mình làm gì mà mình cảm thấy lương tâm mình không bị cáo trách, vui sướng thì được, vì Cha rất nhân từ, sống trong thời kỳ ân điển, không cần luật pháp nữa. Họ biện luận cho rằng những người đang sống dưới luật pháp của Chúa thường hay lo sợ làm điều nầy điều nọ không đẹp lòng Cha mà không có sự bình an. Họ sống theo đoàn thể, theo từng nhóm rất đông hay ít tuỳ trường hợp, học hỏi nhau theo nhóm tôn giáo nầy, nhóm tôn giáo nọ. Nói một ngôn ngữ về Chúa giả hình giống như nhau, giống mọi người chung quanh, làm theo những gì cái bụng họ ưa thích vì phần tâm linh của họ đã bị ma quỷ trói buột và đã bị chết rồi mà họ không hay biết. Họ không biết rằng trong một thời gian rất ngắn, chiếc tàu Titanic nầy sẽ bị chìm nơi đáy biển mang họ đi theo với nó, linh hồn họ sẽ bị đòi lại và họ sẽ phải bị đi ra trước toà án Đấng Christ và sẽ bị Cha kết tội là “Đi theo thế gian, đầy dẫy sự hung ác” và sẽ bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời.

Còn những người theo Chúa mà không thuộc về thế gian thì họ sống trong sự vâng lời Chúa Cha tuyệt đối chỉ dạy trong Kinh Thánh. Họ biệt riêng mình ra khỏi thế gian, không làm theo đời nầy mà họ lo đi tìm kiếm mặt Cha. Cũng giống như là những người đã nghe lời cảnh báo rằng chiếc tàu Titanic sắp bị chìm, họ bằng lòng bỏ hết tất cã mọi tiện nghi trên chiêc tàu Titanic lớn mà nhãy ngay xuống những chiếc thuyền cứu sinh nhỏ bé trước những sự thiếu thốn đủ thứ tiện nghi ngay trước mắt họ. Họ phải chống đối với sống gió ba đào, mưa bảo trong những chiếc thuyền cỏn con tạm thời, nhưng cuối cùng họ sẽ được sống sót và được cứu vào chiếc thuyền lớn sau đó.

Ví dụ nầy làm cho tôi cảm thấy ghê rợn và thương xót cho những ai là tín đồ Đấng Christ mà đang sống như người thế gian. Họ như đang sống trong thành phố Sô-Đôm và Gô- Mô- Rơ, không sớm thì muộn sẽ bị Chúa huỷ diệt bằng các thứ tai hoạ có thể xãy ra trên đất nầy như là: Sóng thần, động đất, núi lữa, v.v. trong một thời gian rất ngắn sắp đến. Đây là những lời cảnh báo của Chúa Cha cho những ai còn đang ở trong tình trạng hâm hẩm hãy mau mau quay trở về bên Chúa Cha, thành thật ăn năn thống hối về những lổi lầm họ đã bắt chước sống theo nhứng người thế gian.

Các bạn hãy xem những câu kinh thánh dưới đây để biết Chúa chúng ta dạy gì về thế gian:

1- Sáng-thế Ký 6:11 –  Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Ðức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác.

2-1 Giăng 2:16:”Vì mọi sự trong thế-gian, như sự mê-tham của xác-thịt, mê-tham của mắt, và sự kiêu-ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế-gian mà ra. 17Vả thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý‑muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”

3-Gia-Cơ 1:14-15: “Nhưng mỗi người bị cám-dỗ khi mắc tư-dục xui-giục mình. 15Đoạn, lòng tư-dục cưu-mang, sanh ra tội-ác; tội-ác đã trọn, sanh ra sự chết. “

4-1 Giăng 4:4 –  Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Ðức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Ðấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

5-1 Ti-mô-thê 6:17 –  Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Ðức Chúa Trời, là được mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

6- Khải-huyền 19:2 –  Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình: Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy đều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra.

7- Khải-huyền 11:15 –  Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. \

8-1 Giăng 5:19 –  Chúng ta biết mình thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.

9-2 Giăng 1:7 –  Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Ðức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Ðấng Christ.

10- 1 Giăng 5:4 –  vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và

sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

Thế gian với tham dục của nó thì rất nhiều. Nhưng ma quỷ biết mổi người chúng ta có chổ yếu đuối riêng khác nhau và chúng nó nhắm vào mục tiêu đó mà đánh bại chúng ta nếu chúng ta không biết đề cao cảnh giác. Mà nếu chúng ta có lỡ sụp vào bẩy chúng nó thì cũng không sao vì Cha chúng ta là Đấng Tạo Hoá biết hết mưu kế của quỷ satan cho nên Ngài cũng mở đường cho chúng ta ra khỏi bằng cách ăn năn xưng tội mình ra trước mặt Ngài dưới đây và hứa với Cha quay đầu lại 180 độ mà trở về cùng Ngài. Những câu hỏi sau đây sẽ nêu ra những thứ thuộc về thế gian mà bạn bị kẹt nhưng vẫn còn nhiều điều ngoài sổ sách Cha có thể bày tỏ cho câc bạn biết thêm nếu các bạn lỡ không may bị vướng vào.

Sự mê tham của mắt, mê gái đẹp, xem phim ảnh đồi truỵ, dâm dục, ghiền xì ke, ma tuý, hút thuốc lá, uống rượu, bài bạc, cá ngựa, mua vé số, cá số, số đề, ghiền café, mê ăn, mê uống, ăn ngủ quá độ, chơi video games quá độ, làm việc quá độ, đam mê nhạc tình cảm quá độ, mê nhạc Rock, nhạc Rap, mê vòng vàng hột xoàn, ham mê mua sắm máy móc mắc tiền xe hơi, phải mắc nợ, đam mê đi du lịch các nơi không kềm hãm được, v.v
Xài phung phí tiền bac, bần tiện, chắc bóp, tham lam, mắc nợ chưa trả, ăn cắp vặc, gian lận trong lúc thi cữ chép bài thi, quá sạch sẻ, quá dơ bẩn, không ngăn nắp, có tư tưởng muốn giết người, muốn tự tử, nghe tiếng nói trong đầu, từng phá thai, tự hủy hoại thân thể, tự cắt mình, xâm mình, mê sửa sắc đẹp, sửa mắt sửa mủi, có niềm đam mê một thứ gì trên trần gian nầy mà không kềm hãm được như là collection các thứ mình thích và bỏ công ra đi tìm cho bằng được thứ đó đem về nhà, v.v.

Nhưng cảm tạ ơn Chúa Cha nhân từ, Ngài có mở đường cho nhiều người ra khỏi mạng lưới thế gian và sự tham dục của nó một cách tốt đẹp từ khi có cách ăn năn theo cách 5 ngón tay và Ngài còn cho thêm nhiều cách phụ thuộc khác nữa trong những trường hợp khó khăn hơn. Cho đến hôm nay đã có nhiều người được Cha giải phóng hoàn toàn ra khỏi tà linh nầy mặc dù họ đã bị té ngã trở lại vài lần sau đó nhưng họ biết cách tự mở trói cho họ được và đứng dậy đi tiếp. Nếu ai đã bị trói buột quá nặng và đang rơi đến tận đáy biển, không còn lối thoát, bạn hãy vào kêu cứu với nhứng người có ân tứ Thánh Linh để họ có thể nắm phụ tay bạn kéo bạn ra khỏi đáy biển đế tâm linh bạn sống lại mà ăn năn tội lổi mình với Cha.

Bạn hãy quì gối hạ mình xuống ăn năn khóc lốc với Chúa Cha. Chú tâm trói buột ba phần hồn, linh và thân xác lại với nhau và nói lên những lời như sau: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, CON CÓ PHẠM NHIỀU TỘI TÔN THỜ NGƯỜI CHẾT RẤT GHÊ TỞM TRƯỚC MẶT CHA NHƯ LÀ TỘI…….. ( liệt kể lên hết những tội tôn thờ người chết mà bạn đã làm ). NHỮNG TỘI NẦY CỦA CON ĐÁNG CHẾT, ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ.

2-NHƯNG HÔM NAY CON TIN RẰNG CHÚA JESUS CHRIST ĐÃ CHẾT THAY CHO NHỨNG TỘI THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT NẦY CỦA CON RỒI VÀ HUYẾT CHÚA JESUS ĐÃ BÔI XOÁ HẾT TẤT CÃ NHỮNG TỘI CON VỪA KỂ TRÊN.

3-CON TIN RẰNG CHA SẼ THA THỨ HẾT TẤT CÃ NHỮNG TỘI THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT KỂ TRÊN VÀ CHA SẼ KHÔNG NHÌN THẤY NHỮNG TỘI NẦY CỦA CON NỮA.

4-KỂ TỪ HÔM NAY CON XIN HỨA VỚI CHA RẰNG CON SẼ CỐ GẮNG QUAY ĐẦU LẠI 180 ĐỘ KHÔNG LÀM NHỮNG HÀNH ĐỘNG TÔN THỜ NGƯỜI CHẾT, THỜ MA LẠY QUỶ NỮA.

5-Bạn đuổi từng con tà linh gây ra từng tội kể trên phần nầy cho đến khi nghe chúng nó đi ra khỏi thân thể bạn mới là xong một con tà linh như sau:

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH ( mổi lần kêu lên một tội bạn đã làm phía trên ) HÃY LUI RA KHỎI TA NGAY GIỜ NẦY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU LÀ NƠI CHA TA ĐÃ DÀNH SẲN CHO CHÚNG BÂY, HÃY CÚT NGAY, CÚT NGAY RA KHỎI TA. Làm từ từ từng con tà linh cho đến khi xong.

Khi bạn làm mà chưa thấy được Chúa Cha giải phóng bạn thì hãy làm lại lần nữa và lần nữa. Tìm thêm nhiều tội còn xót ma quỷ không chịu đi ra khỏi bạn được. Nếu làm đúng và thật lòng thì sẽ được kết quả tốt. Nếu nói không thật lòng, bằng miệng lưởi thì không thành công.

Nếu bạn làm mà chưa được Chúa Cha giải phóng thì hãy mở trói những tà linh tà dâm đến từ tổ tông ông bà truyền xuống cho mình và ma quỷ kiện cáo không chịu xuất ra khỏi bạn. Hãy xem bài mở trói tà linh những tội giống như vậy đến từ tổ tông mình đã làm trong bài viết trước.

Bạn sẽ cãm nhận được một sự bình an, nhẹ nhàng trong thân thể bạn ngay sau khi làm xong công tác nầy. Có Chúa Cha vùa giúp bạn đuổi ra được những tà linh tôn thờ người chết giải cứu bạn ra khỏi cơn bệnh tâm linh hành hạ thân xác bạn trong những năm qua. Bạn sẽ không còn bị chúng bén mãng đến quấy phá bạn nữa và đời sống của bạn sẽ được Cha ban phước tài chánh tốt đẹp hơn nhiều.

Trong những ngày kế tiếp tôi sẽ lần lượt biên soạn thêm những bài kế tiếp để giúp các bạn mở trói những tà linh đang trói buột bạn về những tội lổi mà bạn vướng phải trong khi còn sống trên đất nầy mà bạn không hề hay biết trong quyển sách tôi tạm gọi là sách “DỌN RÁC TÂM LINH’

Mong các bạn theo dỏi và ủng hộ chuyễn đến FB những người bạn nào cần được Chúa Cha giải thoát họ ra khỏi tà linh ghê tởm tà dâm nầy như chính bạn vậy. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời )

(Visited 45 times, 1 visits today)

About The Author

Moses Nguyen Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT