Bài CB, Tín Ðiều Các Sứ Ðồ, Bài Tôn Vinh Chân Thần

Print Friendly, PDF & Email

Phần Phụ Thêm

 

I.  Bài Cầu Nguyện Chung (học thuộc lòng)

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh Nước Cha được đến, Ý Cha được nên  đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, Song cứu chúng con khỏi điều ác Vì Nước, Quyền, Vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.

 

II. Bài Tín Ðiều Các Sứ Ðồ (học thuộc lòng)

Tôi tin Ðức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Ðấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giê-xu Christ là Con Ðộc Sanh của Ðức Chúa Trời và Chúa chúng ta.

Ngài được dựng thai bởi Thánh Linh, sanh bởi Nữ Ðồng Trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn; Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời Toàn Năng là Cha; từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của các Thánh Ðồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. A-men.

 

III. Bài Ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia kính khen Jêsus, Ha-lê-lu-gia A-men

Ha-lê-lu-gia kính khen Jêsus, dứt giấy chúng tôi hoài.

 

IV. Bài Tôn Vinh Chân Thần

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối, Dưới đất chúng sinh ngợi Chúa khắp nơi, Trời 

(Visited 27 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT