Giáo Lý Căn Bản 11 – NHÂN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Print Friendly, PDF & Email

Bài 11

NHÂN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Để trở thành Chúa cứu thế, Đức Chúa Jêsus không những là Đấng thiêng liêng,vô tội; nhưng cũng là một người thật giống như chúng ta trong mọi phương diện. I Ti-mô-thê 2:5 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người là Jêsus Christ là người Chúa Jêsus phải trở nên giống như chúng ta trong mọi sự “Hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ Thượng phẩm hay thương xót, và trung tín đặng đền tội cho chúng dân” (Hê-bơ-rơ 2:17). Chúa Jêsus phải được sanh ra trong luật pháp để cứu vớt chúng ta khỏi luật pháp (Ga-la-ti 4:4,5). A-đam trước nhất đã mang đến sự chết, Đấng Christ là A-đam thứ hai mang đến sự sống (1 Cô-rinh-tô 15:21).

Trong bài học nầy, chúng tôi sẽ trình bày một số các bằng chứng về nhân tính của Đấng Christ.

I. CHÚA JÊSUS ĐƯỢC BAN CHO TÊN LOÀI NGƯỜI:

Ma-thi-ơ 1:21 “ngươi sẽ đặt tên là Jêsus”, đã ứng nghiệm trong Ma-thi-ơ 1:23. Trong I Ti-mô-thê 2:5 Jêsus là người, từ liệu “Con người ” nhấn mạnh nhân tính của Đấng Christ được viết 77 lần (Lu-ca 19:10). Ê-tiên, ngay trước khi chết đã nhìn thấy Chúa Jêsus và đã gọi Ngài là “Con người” (Công 7:56).

II. JÊSUS CÓ TỔ PHỤ LOÀI NGƯỜI:

Là con người, Chúa Jêsus phải có cha mẹ là người, và mẹ Chúa là bà Ma-ri. Lu-ca 2:7 “Nàng sinh con trai đầu lòng.” Ga-la-ti 4:4 “Sanh bởi người nữ dưới luật pháp.” Jêsus được sanh ra trong dòng vua Đa-vít (Công 13:23). Gia phổ Chúa trong Ma-thi-ơ 1:1-16 truy lên tổ phụ của Chúa Jêsus là Áp-ra-ham. Hê-bơ-rơ 7:14 Chúa Jêsus thuộc chi phái Giu-đa.

III. CHÚA JÊSUS CÓ BẢN TÍNH XÁC THỊT:

Giăng 1:14 “Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta ”

Hê-bơ-rơ 2:14 Chúa Jêsus cũng có thịt và máu. Không thừa nhận Chúa Jêsus là người tức là dấu hiệu của Antichrist. I Giăng 4:3.

IV. CHÚA JÊSUS VÂNG PHỤC QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI NGƯỜI.

1. Ngài lớn lên. Lu-ca 2:40.

2. Ngài học hỏi. Lu-ca 2:46.

3. Ngài khôn ngoan càng thêm. Lu-ca 2:52.

4. Ngài học tập vâng lời. Hê-bơ-rơ 5:8.

5. Ngài chịu khổ. Hê-bơ-rơ 2:18; Hê-bơ-rơ 2:10.

6. Ngài làm thợ mộc cho đến 30 tuổi. Mác 6:3. Tuổi của Chúa được ghi chép trong Lu-ca 3:23.

7. Ngài chịu cám dỗ—thử thách. Ma-thi-ơ 4:1-11.

V. CHÚA JÊSUS HÀNH ĐỘNG THEO BẢN TÍNH TỰ NHIÊN CỦA CON NGƯỜI.

1. Ngài đói. Ma-thi-ơ 4:2; Ma-thi-ơ 21:18.

2. Ngài khát. Giăng 4:7; Giăng 19:28.

3. Ngài mệt. Giăng 4:6.

4. Ngài ngủ. Ma-thi-ơ 8:24.

5. Ngài thương yêu. Mác 10:21; 11:36.

6. Ngài động lòng thương xót. Ma-thi-ơ 9:36; Ma-thi-ơ 23:37.

7. Ngài giận và buồn. Ma-thi-ơ 3:4; Giăng 2:16.

8. Ngài kính sợ, tin cậy. Hê-bơ-rơ 5:7.

9. Ngài đau lòng cảm động. Giăng 11:33.

10. Ngài khóc. Giăng 11:35; Lu-ca 19:41; Hê-bơ-rơ 5:7.

11. Ngài cầu nguyện. Ma-thi-ơ 14:23.

Rõ ràng Chúa có bản tính người y hệt chúng ta nên Ngài chịu thách mọi sự như chúng ta. Hê-bơ-rơ 4:15.

VI. CHÚA CÓ THÂN XÁC, LINH HỒN.

1. Jêsus có thân xác Giăng 1:14; Hê-bơ-rơ 2:14; Ma-thi-ơ 26:12; Lu-ca 23:52-56.

2. Jêsus có hồn Ma-thi-ơ 26:38; Lu-ca 23:43.

3. Jêsus có Linh trở lại cùng Cha khi chết Lu-ca 23:46.

VII. JÊSUS CHẾT.

Tuyệt điểm của sự sống là sự chết, con người sống để rồi chết. Hê-bơ-rơ 9:27 “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần…”, Jêsus là người, Ngài phải chết một lần khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá.

Lu-ca 23:33; Hê-bơ-rơ 2:9, Jêsus đến thế gian để chịu chết và sự chết của Ngài là bằng cớ chính cho nhân tính của Ngài.

KẾT LUẬN:

Chúa Jêsus vẫn mang một thân xác ngay cả sau khi Chúa phục sinh Lu-ca 24:39; Giăng 20:27. Trong Công 7:55,56 Ê-tiên thấy Jêsus đứng bên hữu Cha. Chúa Jêsus giống y như chúng ta trừ 2 điểm: 1. Ngài không nhiễm nguyên tội. 2. Ngài không phạm tội.

Câu hỏi ôn:

1. Sáu bằng cớ chính tỏ ra Jêsus là người thật?

2. Câu Kinh Thánh nào nhấn mạnh nhân tính của Jêsus?

3. Một em bé thành người do cha mẹ sinh, Chúa Jêsus có giống như vậy không?

4. Câu “giống như loài người” trong Phi 2:7 có nghĩa gì?

5. Kể 7 luật phát triển của con người mà Chúa Jêsus đã có.

6. Kể 7 tính người mà Jêsus sở hữu.

7. Nếu Jêsus chỉ là Đức Chúa Trời Ngài có thể chết không? tại sao?

8. Chúa Jêsus vẫn có một thân thể không? tại sao biết?

9. Kể tên 2 khác biệt chính giữa Đấng Christ và chúng ta.

10. Tại sao Jêsus trở nên người? (ba lý do).

(Visited 40 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT