Giáo Lý Căn Bản 7 – CÁC LỜI TIÊN TRI VÀ CUỘC ĐỜI ĐẤNG CHRIST.

Print Friendly, PDF & Email

Bài 7

CÁC LỜI TIÊN TRI VÀ CUỘC ĐỜI ĐẤNG CHRIST.

 

Từ lâu lắm trước khi Chúa Jêsus ra đời đã có các lời tiên tri nói Ngài sẽ đến. (Sáng 3:15). Chúa Jêsus đến trần gian không phải là không có báo trước, Ngài đã đến khi “kỳ hạn đã được trọn ” (Ga-la-ti 4:4). Sự nghiên cứu lời tiên tri ứng nghiệm khích lệ đức tin chúng ta nơi Đức Chúa Trời.Ngài không chỉ là Đấng hoạch chương trình mà còn là Đấng hoàn tất mọi chương trình. Ngoài ra, nhìn thấy các lời tiên tri được ứng nghiệm từng chi tiết tăng cường đức tin chúng ta nơi Kinh thánh là Lời được Linh cảm, và chứng tỏ rằng Kinh thánh chỉ có một tác giả duy nhất là Đức Chúa Trời. Cho rằng tất cả những điều này chỉ là một sự xảy ra tình cờ thì thật là một biến cố quá lớn lao vượt quá trí tưởng tượng của một nhà tiến hóa. Con cái Đức Chúa Trời được Thánh Linh cảm động vui vẻ chấp nhận lời chứng của Kinh thánh với tiếng kêu thần phục như Thô-ma “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.”

Đức tin chúng ta được thắt lưng bằng các chứng cớ của lời tiên tri được ứng nghiệm, sẽ đứng vững không hề lay đổ.

I. CÁC LỜI TIÊN TRI LIÊN HỆ ĐẾN NGUỒN GỐC CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST.

1. Đấng Christ xuất thân từ nước Do Thái. (Dân số 24:17-29; Ma-thi-ơ 1:1-17).

2. Đấng Christ sanh ra trong nhà Đa-vít thuộc chi phái Giu-đa. (Sáng 49:10; Ê-sai 11:1; Lu-ca 1:31-33).

3. Đấng Christ sanh ra tại Bết-lê-hem. (Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:4-7).

4. Đấng Christ sanh ra do nữ đồng trinh. (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:18. 22. 23).

5. Thời gian Đấng Christ giáng sinh đã báo trước. (Đa-ni-ên 9:24 -26). Đấng Christ bị đóng đinh 490 năm sau khi tái thiết đền thờ Giê-ru-sa-lem. Đấng Christ bị đóng đinh đúng thời hạn, không ai đến trước hoặc đến sau Ngài có thể gọi là Đấng cứu thế.

6. Sự xuất hiện của Ngài Được một người dọn đường loan báo. (Ê-sai 40:3 ứng nghiệm nơi Giăng Báp-tít Ma-thi-ơ 3:3).

7. Đấng Mê-si phải là Đức Chúa Trời — Ê-sai 9:6 -Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Giăng 1:14.

II. NHỮNG LỜI TIÊN TRI LIÊN HỆ ĐẾN CUỘC ĐỜI CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST:

1. Ngài sẽ ở một thời gian tại Ai-cập. Ô-sê 11:1 ứng nghiệm Ma-thi-ơ 2:13-15.

2. Ngài chịu khổ và đền tội. Ê-sai 53:4-6 ứng nghiệm II Cô-rinh-tô 5:21.

3. Ngài sẽ vào thành Giê-ru-sa-lem bằng con lừa. Xa-cha-ri 9:9 ứng nghiệm Ma-thi-ơ 21:2-5.

4. Ngài nếm giấm trên thập giá. Thi 69:21; Ma-thi-ơ 27:34.

5. Không bị gãy xương nào, ngược với phong tục của người La-Mã đánh gãy xương chân người bị đóng đinh. Thi 34:20. Không một chiên con lễ vượt qua nào bị gãy xương Xuất 12:46, ứng nghiệm Giăng 19:33-36.

6. Người ta bắt thăm áo dài Chúa Thi 22:18; Ma-thi-ơ 27:35.

7. Chúa kêu mấy tiếng trên thập giá. Thi 22:1; Mác 15:34.

8. Ngài sống lại từ kẻ chết. Thi 16:10; Công vụ 2:3.

III. ĐỜI SỐNG ĐẤNG CHRIST:

1. Chúa Jêsus vốn là Đức Chúa Trời hằng hữu từ trước vô cùng.

2. Sự sanh ra của Chúa Jêsus bởi trinh nữ Ma-ri được chép bởi cả Ma-thi-ơ và Lu-ca.

3. Chúa Jêsus được cắt bì ngày thứ 8 Lu-ca 2:21.

4. Chúa Jêsus được đưa lên đền thờ tại Giê-ru-sa-lem khi Ngài lên 12 tuổi (Lu-ca 2:41-48).

5. Chúa Jêsus là nghề thợ mộc ở Na-xa-rét. (Mác 6:3).

6. Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ ở Giu-đê, Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Thời gian này kéo dài 6 tháng.

7. Phép lạ thứ I của Chúa Jêsus thực hiện tại Ca-na xứ Ga-li-lê Giăng 2:1), và phép lạ thứ 2 chữa lành con ông quan ở Ca-bê-na-um. (Giăng 4:46-54).

8. Giai đoạn thứ nhì trong chức vụ của Chúa Jêsus kéo dài từ 6 đến 8 tháng tại Ca-bê-na-um và Ga-li-lê, Ngài thi hành phép lạ, chữa bệnh và giảng tin lành.

9. Giai đoạn thứ 3 ở xứ Ga-li-lê kéo dài một năm, ở trong và ngoài xứ Ga-li-lê đám đông theo Ngài, Ngài giảng trên núi. (Ma-thi-ơ 5:6,7).

10. Trong Giai đoạn kế tiếp người Pha-ri-si tìm bắt hại Ngài. Chúa Jêsus trải qua Ca-bê-na-um, Phê-ni-xi, Bết-sai-đa, Sê-sa-rê Phi-líp và cuối cùng trở lại xứ Ga-li-lê.

11. Sáu tháng cuối cùng Ngài dùng để dạy dỗ, Giảng đạo và lưu hành.

12. Tuần lễ cuối cùng, Chúa nhật lễ lá, lễ tiệc thánh, Ghết-sê-ma-nê, tại cuộc xét xử và sự hy sinh.

13. Ba ngày sau, theo lời tiên tri, Chúa Jêsus đã sống lại từ trong kẻ chết.

14. 40 ngày sau khi sống lại Chúa Jêsus thăng thiên cách thấy được và bằng thân thể phục sinh của ngài (Công 1:10-11).

IV.CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA JÊSUS:

Một phép lạ là sự thực hiện một việc quyền năng bằng luật siêu nhiên thay vì luật tự nhiên. Luật tự nhiên là luật của quả đất, của thiên nhiên, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm những việc lạ lùng trái với luật tự nhiên này.

Nếu Chúa Jêsus thực sự thực hiện các phép lạ thì Ngài phải là một Đức Chúa Trời, vì một người thường không ai làm được thế.Chúa Jêsus làm phép lạ không phải để khoe khoang hay là để giải trí, nhưng để chứng minh thần tánh của Ngài và khiến người ta tin Ngài, tin sứ điệp và tin chính mình Ngài (Giăng 2:11;20:31).Chúa Jêsus đã thực hiện các phép lạ trên thiên nhiên, Ngài khiến biển sóng yên lặng, Ngài có thể đi trên mặt nước (Ma-thi-ơ 8:26,27;14:25). Chúa Jêsus thực hành phép lạ trên ma quỷ (Mác 5:12,13, Ma-thi-ơ 8:28-32).Chúa Jêsus thi hành phép lạ trên bịnh tật: làm sạch phung, khiến người què đi được, người mù thấy được, người điếc được nghe, người sốt rét dứt cơn (Ma-thi-ơ 8:3;12:10-13). Chúa làm phép lạ trên sự chết, Ngài khiến người chết sống lại (Giăng 11:14; Ma-thi-ơ 9:23-25; Lu-ca 7:12-15). Các phép lạ của Chúa Jêsus thật đơn giản và hoàn toàn đáng tin..

Phép lạ của Chúa còn thực hiện cách công khai trước sự hiện diện của nhiều nhân chứng và được Kinh thánh ghi chép lại cho ta tin.

KẾT LUẬN :

Đời sống của Chúa Jêsus có thể gồm tóm lại trong câu Kinh thánh Công 10:38 “Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.”

Chúa Jêsus để lại cho chúng ta một gương hầu cho chúng ta noi theo 1 Phi-e-rơ 2:21, chúng ta phải bước đi như Ngài đã bước đi 1 Giăng 2:6. Chúa Jêsus đã đến để làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải làm theo ý Cha. Giăng 8:28; Hê-bơ-rơ 10:7.

Câu hỏi ôn:

1. Tại sao Chúa Jêsus giáng thế không phải là việc đáng ngạc nhiên?

2. Chúa Jêsus đến từ dân tộc nào? chi phái nào?

3. Đấng Mê-si đến khi nào?

4. Có phải tình cờ Chúa nếm giấm trên thập giá?

5. Ý nghĩa câu kinh thánh Giăng 19:34.

6. Lời tiên tri về sự phục sanh của Chúa trong cựu ước là gì?

7. Hai phép lạ đầu tiên của Chúa là gì?

8. Giăng 14,15,16, kể lại thời điểm nào trong cuộc đời Chúa Jêsus?

9. Phép lạ là gì? Tại sao Chúa Jêsus làm phép lạ?

10. Đưa ra 3 câu Kinh thánh mô tả cuộc đời Chúa Jêsus sống trên đất.

(Visited 64 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT