Giáo Lý Căn Bản 25 – CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

Print Friendly, PDF & Email

Bài 25

CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Đức Thánh Linh là một Thân vị Thần Linh có một nhiệm vụ nhất định trên thế giới. Nghiên cứu Thánh Kinh ta thấy Đức Thánh Linh rất tích cực hoạt động. Công tác của Ngài được thể hiện trong vũ trụ và giữa loài người. Từ lễ Ngũ tuần, chức vụ của Ngài đã có chiều hướng thay đổi liên hệ đến các tín đồ. Trong cựu ước, Đức Thánh Linh có một chức vụ “đến và đi.” Vào lễ Ngũ tuần Ngài đến để ngự trong các tín đồ và sống trong Hội thánh sống của Đức Chúa Jêsus Christ.

o Quan xét 6:34 “Nhưng Linh của Đức Chúa Trời đến trên Ghi-đê-ôn.”

o I Sa-mu-ên 16:14 “Nhưng Thần của Đức Chúa Trời lìa khỏi Sau-lơ.”

o Quan xét 11:29 “Rồi Linh của Đức Chúa Trời đến trên Giép-thê.”

o Thi thiên 51:11 “Xin đừng cất khỏi tôi Thánh Linh của Chúa.”

Ngày nay, lời cầu xin nầy không còn phù hợp vì sau lẽ Ngũ tuần Thánh Linh đã thường trực trong lòng người tín đồ.

o Giăng 14:16…..Đấng yên ủi để ở với các ngươi đời đời…

I. LIÊN HỆ ĐẾN SỰ SÁNG TẠO.

Đức Thánh Linh tích cực hoạt động trong sự sáng tạo, Sáng 1:2 “Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” cũng xem Gióp 26:13,14, Gióp 33:4, Thi 104:30, Thi 36:6 “Các từng trời được làm nên bởi Lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi miệng Ngài mà có ” (Hơi thở của Chúa ở đây chính là Thánh Linh).

II. LIÊN HỆ ĐẾN NGƯỜI VÔ TÍN.

Giăng 16:8-11 “Khi Ngài đến, Ngài sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi,về sự công bình và về sự phán xét.”Ngài sẽ thuyết phục thế gian về tội lỗi bởi vì họ không tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài sẽ thuyết phục thế gian về sự công bình vì Đấng Christ là Đấng hoàn toàn công chính. Ngài sẽ thuyết phục thế gian về sự phán xét vì Đấng Christ đã bị xét đoán rồi (trên thập giá).

Công tác của Thánh Linh là thường xuyên làm chứng về Đấng Christ và thập tự giá. Để làm việc nầy Ngài thường hành động (mặc dù không phải là cách duy nhất) qua lời chứng của các tín hữu, và Ngài hành động trên lương tâm của con người qua Lời của Đức Chúa Trời.

III. LIÊN HỆ ĐẾN SỰ BẢO TỒN VŨ TRỤ.

o Ê-sai 40:7 “Cỏ khô hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua ” Thánh Linh sáng tạo và bảo tồn, Ngài cũng có quyền phá hủy theo ý Ngài.

o Thi 104:30 “Chúa sai Thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên, Chúa làm cho mặt đất ra mới.” Bởi Lời của Đức Chúa Trời và quyền của Đức Thánh Linh thế giới đổi mới.

IV. LIÊN HỆ ĐẾN THÁNH LINH.

Đức Thánh Linh là Tác giả của Thánh kinh.

o II Phi-e-rơ 1:20,21 “Bởi Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời.”

o Giăng 16:14 Đức Thánh Linh cũng là nhà giải nghĩa Thánh Kinh cho chúng ta.

o Giăng 14:26 “Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.”

Trong những lúc cần, đặc biệt là trong những lúc trả lời những vấn đề khó khăn Đức Thánh Linh luôn thành tín khi nhắc lại cho tôi nhớ những câu Thánh Kinh rất quí báu, thích hợp cho mọi nhu cầu của tôi.

V. LIÊN HỆ ĐẾN ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST.

1. Chúa Jêsus được đầu thai bởi Chúa Thánh Linh, nói đúng ra là Ngài được sanh ra bởi Thánh Linh Lu-ca 1:35.

2. Sau khi chịu phép Báp-têm, Ngài được Thánh Linh dẫn vào đồng vắng chịu sự cám dỗ. Ma-thi-ơ 4:1.

3. Chúa Jêsus được Thánh Linh xức dầu thi hành chức vụ Công 10:38.

4. Chúa Jêsus chịu đóng đinh trong quyền năng của Đức Thánh Linh Hê-bơ-rơ 9:14.

5. Chúa Jêsus đã phục sinh bởi quyền năng của Thánh Linh Rom 1:4, 8:11.

6. Chúa Jêsus giáo huấn các môn đệ của Ngài và Hội thánh qua Thánh Linh Công 1:2.

7. Chúa Jêsus ban Đức Thánh Linh cho những người tin Ngài. Công 2:33.

VI. LIÊN HỆ ĐẾN TÍN ĐỒ.

1. Ngài xác nhận cho tín đồ địa vị làm con và khiến họ trở nên con Đức Chúa Trời. Rom 8:16,17, Ga-la-ti 4:6.

2. Ngài ấn chứng cho tín đồ về sự vinh hiển tương lai, II Cô-rinh-tô 1:22, Ê-phê-sô 1:13,14.

3. Ngài đầy dẫy chính mình Ngài trong tín đồ, ban cho họ đời sống đắc thắng. Công 1:4-8, Ê-phê-sô 5:18.

4. Ngài Thánh hóa tín đồ biệt riêng họ ra Thánh. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13, 1 Phi-e-rơ 1:2.

5. Ngài thường ở cùng tín đồ luôn luôn Giăng 14:16.

6. Ngài lấy Lời Chúa và dạy các tín đồ Giăng 14:26, Cô-rinh-tô 2:13.

7. Ngài nhắc lại những gì chúng ta đã trung tín học hỏi Giăng 14:26.

8. Ngài làm chứng về Đấng cứu thế cho chúng ta, Ngài thường xuyên giãi bày về Cứu Chúa Jêsus Christ. Giăng 15:26.

9. Ngài hướng dẫn tín đồ vào mọi lẽ thật. Giăng 16:13, Đây là giải pháp cho những sai lầm.

10. Ngài lấy thân thể chúng ta, và làm cho Đấng Christ được vinh hiển trong và qua thân thể chúng ta. Giăng 16:14.

11. Ngài lấy những điều thuộc về Đấng Christ, những điều thuộc linh và giãi bày ra cho chúng ta. Giăng 16:14.

12. Ngài ban cho chúng ta năng lực vâng theo Đức Chúa Trời trong giờ phút yếu đuối và tăng cường sức mạnh cho chúng ta Ê-xê-chi-ên 36:27.

13. Ngài ban tín đồ năng lực để vâng theo lẽ thật. 1 Phi-e-rơ 1:22.

14. Ngài ban cho tín đồ sự tự do khỏi luật của sự tội và sự chết Rom 8:2.

15. Ngài lấy người tín đồ yếu đuối làm đầy trọn luật công bình trong người đó. rom 8:3,4.

16. Ngài ban cho người tín đồ quyền năng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, bằng cách ban cho họ đắc thắng xác thịt. Rôm 8

17. Ngài sẽ làm sống lại thân thể hay chết của chúng ta. Rom 8:11.

18. Ngài ban cho quyền năng làm chết các việc làm thể xác Rom 8:13.

19. Ngài hướng dẫn tín hữu trong đời sống cầu nguyện để họ cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Rom 8:26,27.

20. Ngài ban cho tín đồ sự đắc thắng trên những ham muốn xấu xa của xác thịt. Ga-la-ti 5;16,17.

21. Ngài dẫn đưa tín đồ ra khỏi luật pháp để đến sự tự do trong Đấng Christ. Ga-la-ti 5:18.

22. Ngài là Đấng khiến chúng ta mang bông trái của Đức Thánh Linh. Ga-la-ti 5:22,23.

23. Ngài ban cho chúng ta sự bước đi thánh thiện khi chúng ta được Thánh Linh hướng dẫn. Ga-la-ti 5:25.

24. Ngài giúp chúng ta bỏ hết những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 4:30-32.

25. Ngài chiến tranh với Sa-tan bằng cách đưa ra một tiêu chuẩn chống lại Sa-tan. Gia-cơ 4:7; Ê-sai 59:19.

26. Ngài ban sự yên nghỉ cho linh hồn tin cậy nơi Chúa Ê-sai 63:14.

27. Ngài làm cho Đấng Christ trở thành Chúa (chủ và vua) trong đời sống cá nhân chúng ta. I Cô-rinh-tô 12:13.

28. Ngài ban sự tự do cho con cái Đức Chúa Trời.II Cô-rinh-tô 3:17.

29. Ngài ban tình yêu thiên thượng cho con cái Đức Chúa Trời. Rom 5:5, Cô-lô-se 1:4,8.

30. Ngài ban niềm vui đầy trọn, hạnh phúc hoàn toàn và sự thỏa lòng cho các thánh đồ Công 13:52.

31. Ngài tăng cường cho con người bề trong chúng ta sức mạnh với quyền năng thuộc linh, quyền năng chống cự, phản kháng tội lỗi. Ê-phê-sô 3:16.

32. Ngài ban sự công chính, bình an và vui mừng cho con cái Chúa Rom 14:17, 15:13.

33. Ngài khải thị, giải thích và áp dụng những mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. I Cô-rinh-tô 2:9-14.

34. Ngài ban quyền năng cho chúng ta để truyền đạt lẽ thật cho kẻ khác. Công 1:8; I Cô-rinh-tô 2:1-4; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5.

35. Ngài cảm hứng cho sự thờ phượng và tôn vinh chính Đức Chúa Trời. Giăng 4:23,24. Phi 13:3.

36. Ngài an ủi. Công 9:31.

37. Ngài kêu gọi người hầu việc Đấng Christ và hướng dẫn họ trong chức vụ. Công 8:27-29, 13:2-4.

38. Ngài hướng dẫn từng chi tiết trong đời sống và chức vụ người tín đồ. Ma-thi-ơ 4:1; Rom 8:14, Công 10.

39. Nhờ Ngài chúng ta được đến gần Cha trên trời. Ê-phê-sô 2:18.

40. Ngài cho ta biết những đặc quyền cứu chuộc của chúng ta và gia tài của chúng ta trong Đấng Christ. I Cô-rinh-tô 2:12.

41. Các ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho hội thánh I Cô-rinh-tô 12.

VII.CÁC CÔNG TÁC KHÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

1. Ngài ở với loài người Sáng 6:3. cố gắng khiến họ quay bỏ tội lỗi hướng về sự công bình.

2. Ngài soi sáng người ta Gióp 32:8 để ban cho họ trí hiểu.

3. Ngài ban tài năng khéo léo cho con người Xuất 31:2-5.

4. Ngài giúp đỡ con người làm những công việc bình thường như thổi kèn (Ghi-đê-ôn) Quan xét 6:34.

5. Ngài ban sức mạnh thể xác cho Sam-sôn. Quan xét 14:6.

KẾT LUẬN:

Chúng ta hãy ca ngợi Chúa vì công tác tái tạo thành tín của Đức Thánh Linh (Giăng 3). Chúng ta cảm tạ Chúa vì các ân tứ Ngài ban cho chúng ta cách dồi dào đầy ân điển (I Cô-rinh-tô 12:7-11).

Câu hỏi:

1. Có nên cầu nguyện theo Thi thiên 51:11b ngày nay không? tại sao?

2. Đưa ra 2 câu Kinh thánh dạy rằng Đức Thánh Linh tích cực hoạt động trong sự sáng tạo.

3. Câu nào dạy rằng Đức Thánh Linh làm mới và bảo tồn vũ trụ?

4. Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về 3 điều gì?

5. Kể tên 2 chức vụ của Đức Thánh Linh liên quan đến Thánh Kinh.

6. Kể 7 điều Thánh Linh làm cho Chúa cứu thế.

7. Bạn có thể thêm một điểm nào vào danh sách 40 điều Đức Thánh Linh làm cho tín đồ không?

8. Có 5 công tác quí báu nhất mà Đức Thánh Linh làm cho cá nhân bạn là gì?

9. Kể 5 công tác Thánh Linh làm đối với người tín đồ được nhắc đến trong sách Rô-ma.

10. Kể 5 công tác khác của Đức Thánh Linh.

(Visited 20 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT