Giáo Lý Căn Bản 26 – NHỮNG TỘI LỖI NGHỊCH LẠI ĐỨC THÁNH LINH.

Print Friendly, PDF & Email

Bài 26

NHỮNG TỘI LỖI NGHỊCH LẠI ĐỨC THÁNH LINH.

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Đức Thánh Linh là một Thân vị mà người ta có thể phạm tội chống lại Ngài. Chúng ta hãy cẩn thận kẻo phạm tội cùng Ngài dù là ý thức hay không ý thức, vô tình hay cố ý. Một số những tội nầy có thể do các tín đồ mắc phải một số các tội khác do các người vô tín phạm đến. Tuy nhiên, những sự khác nhau ở đây khó có thể chứng minh cách tuyệt đối được. Ngay cả tấn sĩ Ironside là người đã liệt kê các tội đó riêng biệt từng thứ, cũng thừa nhận rằng có lẽ hai hạng người nói trên đều có thề mắc phải 7 thứ tội được xem là tội phạm nghịch cùng Đức Thánh Linh.

I. TỘI PHẠM THƯỢNG ĐẾN ĐỨC THÁNH LINH DO NGƯỜI QUÁ TỰ PHỤ.

Tội phạm thượng nghịch với Đức Thánh Linh là một thứ tội không thể tha thứ được. “Ấy vậy, Ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và sự phạm thượng của người ta đều sẽ được tha thứ, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì chẳng được tha đâu” (Ma-thi-ơ 12:31,32). Đây được gọi là tội không thể tha thứ, một trong những tội ghê gớm nhất mà con người trên thế gian phạm đến.

Tội phạm thượng đến Đức Thánh Linh là tội qui về cho Sa-tan công việc mà Đức Thánh Linh đã làm. Trong Mác 3:22-30 Chúa Jêsus đuổi quỷ bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, nhưng các thầy thông giáo đã nói rằng Chúa Jêsus thực hiện các phép lạ đó bằng quyền phép của Sa-tan. Đây là tội phạm thượng. Hãy cẩn thận, đừng hạ thấp giá trị công tác của Đức Thánh Linh. Đây là một tội trọng.

Chúng ta hãy nghe lời Charles Finney, được Edman trưng dẫn trong cuốn Finney Lives on trang 118, “Đức Thánh Linh buồn lòng khi người ta nói hay xuất bản những điều làm hạ giá công tác của Đức Chúa Trời. Khi một công tác đầy ơn phước của Đức Chúa Trời bị coi nhẹ, không qui sự vinh hiển xứng đáng cho Danh Ngài thì Đức Thánh Linh buồn lòng. Về một cơn phục hưng nếu ta chỉ nói đến sơ sài, chỉ cho qua loa các dữ kiện mà không đánh giá đúng cho các dữ kiện đó, chúng ta cũng làm Đức Thánh Linh buồn.”

II. TỘI KHINH LỜN ĐỨC THÁNH LINH DO NGƯỜI KIÊU NGẠO.

Hê-bơ-rơ 10:29 “Huống chi kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước tức là huyết mà mình nhờ đó để được nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? “Đức Thánh Linh trình bày công tác cứu chuộc đền tội của Đấng Christ cho tội nhân, nếu tội nhân từ khước không chịu tin, hay không chịu tiếp nhận người đó đã khinh lờn, xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Trong sự khước từ nầy tội nhân đang nói với Đức Thánh Linh rằng “Toàn bộ công trình của Đấng Christ là sự lừa dối, và trình bày trước mặt Đức Chúa Trời một kế hoạch tự cứu khác bằng việc làm.” Đó là kể rằng sự chết của Đấng Christ là việc tầm thường, sự chết của một phàm nhơn. Vì vậy, khước từ thần tánh của Đấng Christ và giá trị của huyết Chúa là khinh thường lời chứng của Đức Thánh Linh (Giăng 5:8).

III. TỘI LÀM PHẬT Ý ĐỨC THÁNH LINH DO NGƯỜI KHÔNG VÂNG LỜI.

Ê-sai 63:9,10 “Song họ đã bội nghịch, đã làm cho thần thánh Ngài phải buồn rầu.” Câu Kinh Thánh nầy nói đến sự bội nghịch của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng các nguyên tắc của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, và con người ngày nay cũng bất tuân chống nghịch lại Đức Thánh Linh. Hãy suy nghĩ đến sự kinh khủng xấu xa của những người được cứu chuộc, đang chống nghịch và làm phật ý Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, đây có lẽ là sự ngăn trở của bản thân chúng ta một cách thuộc linh.

Đôi khi, Đức Thánh Linh khám phá ra sự xấu xa nào đó trong lòng ta, thay vì tạ ơn Ngài về sự khám phá đó, chúng ta lại cưỡng lại, vì tấm lòng kiêu ngạo của chúng ta từ chối xưng tội của mình.

Nguồn gốc của sự làm phật lòng Chúa là sự bội nghịch. Nó gây nên bởi sự lầm bầm, phàn nàn, oán trách. Từ chối chấp nhận vị trí trong cuộc sống mà Chúa ban cho và chỗ đứng của mình trong thân thể Đấng Christ, nhưng thường xuyên bất mãn la làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Một người sau khi được nhắc nhở cảnh cáo nhiều lần được phước dư dật cộng với ánh sáng, sự hiểu biết phong phú mà vẫn cứ miệt mài trong sự ác, cứ hững hờ không nhận biết Ngài, chắc chắn là phật lòng Đức Thánh Linh. Vậy chúng ta hãy lắng nghe, hãy đầu phục và vâng lời Đức Thánh Linh và đừng bao giờ làm phật ý Đức Thánh Linh cao quí. Chúng ta hãy chấm dứt sự cứng lòng của ý chí chúng ta và tiếp nhận ơn phước mà Ngài muốn ban cho chúng ta.

IV. TỘI CHỐNG NGHỊCH ĐỨC THÁNH LINH DO NGƯỜI VÔ TÍN.

Công 7:51 “Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thể nào, các ngươi cũng thể ấy.” Chúng ta chống nghịch Đức Thánh Linh khi chúng ta nghi ngờ Lời của Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 3:19 “Vả chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được, vì cớ không tin.” Sự vô tín gây cho con người tội chống nghịch thường thường Đức Thánh Linh đánh thức lương tâm con người là điều phải, nhưng khi chúng ta cố tình chống nghịch sự lãnh đạo của Ngài, là chúng ta thật sự bày tỏ sự vô tín. Đôi khi Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta làm chứng đạo cho một linh hồn, từ bỏ tội lỗi, dâng mình truyền giáo, đi học trường Kinh Thánh, sống đời sống biệt riêng, giúp người nghèo, nhưng thay vì chúng ta vâng lời, chúng ta lại chống cự sự dẫn dắt của Ngài.

Đây là lời cảnh cáo Sáng 6:3 “Thần Ta sẽ chẳng hằng ở cùng loài người luôn.” Khi con người chống nghịch Đức Chúa Trời khá lâu, Đức Chúa Trời có thể phó mặc họ sa vào sự hư mất Rom 1:24. Nếu Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn tấm lòng của chúng ta, ta phải chấm dứt mọi sự chống nghịch và tẩy sạch mọi điều xấu xa từng làm lòng ta ô uế — Phải loại bỏ sự vô tín.

V. TỘI THỬ ĐỨC THÁNH LINH DO NGƯỜI THIẾU THÀNH THẬT.

Công 5:1-9 “Sao các ngươi dám đồng mưu dễ thử Thánh Linh của Chúa?” A-na-nia và Sa-phi-ra khi âm mưu lừa dối anh em mình, họ đã thực sự thử và dối Đức Thánh Linh. Thay vì kết án người khác chúng ta hãy tự xét lấy mình. Một người có thể sẽ phạm tội nầy khi giả vờ với anh em mình rằng người ấy hoàn toàn dâng mình cho Đức Chúa Trời, trong khi người ấy thực ra có khuynh hướng về tội lỗi và xa lánh Đức Chúa Trời. Cẩn thận việc tỏ ra thánh thiện trước mặt loài người hơn là trước mặt Đức Chúa Trời (Thi 51:10).

“Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch.” Có phải tôi đang nói là tôi dâng mình trọn vẹn đầu phục Chúa, khi tôi biết rõ trong lòng là tôi giả hình chăng? 2 Vua 5:25-27 Ghê-ha-xi nói dối và đã mắc bệnh phung. Đừng bao giờ nói dối với Đức Thánh Linh.

“Mọi sự lừa dối và tự khoe khoang, mọi sự đạo đức giả, mọi sự nói dối với con người là nói dối với Đức Thánh Linh” (Oswald J. Smith).

VI. TỘI DẬP TẮT ĐỨC THÁNH LINH DO NGƯỜI THÀNH KIẾN.

“Chớ dập tắt Đức Thánh Linh” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-20). Đây là một mạng lệnh nghiêm khắc. Tư tưởng dập tắt phát xuất từ ý dập tắt ngọn lửa như trong Ê-sai 4:4, thần thiêu đốt. “Ngài không dập tắt ngọn đèn gần tàn” (Ma-thi-ơ 12:20). “Lấy thêm đức tin làm thuẩn nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ” (Ê-phê-sô 6:16). Dập tắt có nghĩa là làm cho im lặng, cứng đờ ra. Đừng dập tắt, đừng làm cho câm nín tiếng nói nài nỉ, nhắc nhở của Thánh Linh. Khi Ngài phán với chúng ta qua lời Ngài, hoặc qua lương tâm ta phải vâng lời dù phải trả giá nào .

Nếu chúng ta làm cho lửa dập tắt trong đời sống chúng ta thà ta chỉ còn có tro tàn. Ta có thể dập tắt Ngài ở điểm nầy, nhưng đầu phục Ngài ở điểm khác. Khi một người đầu phục Đức Thánh Linh thì lúc đầu Ngài phán rất to với ta, khi ta làm điều sai trái, nhưng nếu ta không để ý tiếng nói của Ngài thì chẳng bao lâu tiếng nói ấy trở nên nhỏ bé cho đến khi im hơi lặng tiếng. Những sự quở trách không được ta để ý đến, sẽ đi đến hậu quả cứng lòng và đi đến dập tắt. Chúng ta hãy cẩn thận trong việc chỉ trích sự thề hiện của Đức Thánh Linh trong lời làm chứng của một số tín đồ, hoặc bài giảng của một số mục sư truyền đạo, kẻo chúng ta mắc tội dập tắt Đức Thánh Linh mà không hay.

VII. TỘI LÀM BUỒN LÒNG ĐỨC THÁNH LINH DO NGƯỜI NHẸ DẠ TẦM PHÀO.

“Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc” (Ê-phê-sô 4:30). Cha mẹ tin tưởng nơi một đứa con, về sau đứa con đó ăn cắp và cha mẹ buồn lòng. Đức Thánh Linh luôn tin tưởng chúng ta trong việc chúng ta luôn chống cự tội lỗi và vâng lời Chúa, nếu chúng ta thất bại Ngài sẽ buồn lòng. Phụ lòng tin tưởng của Chúa dẫn đến sự buồn lòng của Ngài. Đức Thánh Linh được mô tả bằng hình ảnh của một chim bồ câu nhạy cảm, rất dễ sợ hãi bay đi. Đức Thánh Linh thường buồn lòng bởi những lời nói vô bổ, hung dữ ra từ miệng các Thánh đồ.

Câu kế tiếp nhấn mạnh điều nầy khi Kinh Thánh chép “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:31). Đức Thánh Linh không đồng tình, đồng ý trong các cuộc nói chuyện vô bổ và càng không đồng tình trong lời nói xấu xa tục tĩu. Chúng ta hãy coi chừng cánh cửa miệng lưỡi, chúng ta không nên để lưỡi mình làm công cụ cho tội lỗi mà làm buồn lòng Chúa. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người vui vẻ nhưng nghiêm trang.

KẾT LUẬN:

Khước từ Thánh Linh sẽ không được tái sanh, làm buồn Thánh Linh sẽ không được Thánh Linh tiếp tục ngự trong lòng, dập tắt Thánh Linh sẽ đánh mất quyền năng hầu việc. Chúng ta phải thường xuyên sống trong sự tương giao với Đức Thánh Linh.

Câu hỏi ôn:

1. Bảy tội nghịch lại với Đức Thánh Linh là gì?

2. Tội không thể tha là tội gì? Hãy giải thích.

3. Lời cảnh cáo liên quan đến việc báo cáo tin tức phục hưng là gì?

4. Khinh lờn Đức Thánh Linh là gì?

5. Người ta làm phật lòng Đức Thánh Linh như thế nào?

6. Nguyên do căn bản của sự chống nghịch Thánh Linh là gì?

7. Kể ra 2 ví dụ về thử Thánh Linh.

8. Tư tưởng chính trong việc dập tắt Đức Thánh Linh Là gì?

9. Đưa ra một ví dụ về dập tắt Thánh Linh ở điểm nầy mà không ở điểm kia.

10. Cách thông thường nhất trong việc làm buồn lòng Đức Thánh Linh là gì?

(Visited 46 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT