Giáo Lý Căn Bản 44 – SỰ TÁI SANH

Print Friendly, PDF & Email

Bài 44

SỰ TÁI SANH

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Sự qui đạo và sự tái sanh là hai việc khác nhau, sự qui đạo là hành động từ bỏ tội lỗi quay về với Đấng Christ, còn sự tái sanh là được tái tạo trở thành một tân tạo vật (người mới), nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Sự tái sanh là công tác đưa chúng ta vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Con đường duy nhất để trở nên một tín đồ Đấng Christ là được tái sanh, sanh ra bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh.

Sự tái sanh là cửa vào sự cứu rỗi và cuối cùng là vào thiên đàng.

I. ĐỊNH NGHĨA: Sự tái sanh là gì?

Sự tái sanh có nghĩa là sự tái tạo, sự sanh mới, sanh lần thứ hai, sự tạo dựng mới. Sự tái sanh là sự sáng tạo một đời sống mới gọi là “người mới ” do quyền năng của Chúa Thánh Linh. Giống như sự sanh ra phần xác, đó là một biến cố chớ không phải là một tiến trình, mặc dầu từ lúc cảm xúc ăn năn về tội lỗi lần đầu cho đến lúc được tái sanh có thể trải qua nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Tuy nhiên, sự tái sanh thực sự xảy ra trong giây lát khi một người vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Người tín đồ có một ngày sinh nhật thứ hai và bắt đầu một cuộc sống mới.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA SỰ TÁI SANH :

Sự cần tái sanh? Có phải chỉ những người rất tốt lành như ông Ni-cô-đem không? Có phải chỉ những kẻ rất xấu xa như ông Phao-lô bắt bớ Hội thánh không? Đó có phải là vấn đề của ý kiến riêng và sự lựa chọn hay không?

Kinh thánh dạy rõ ràng rằng tất cả mọi người đều cần được tái sanh, Lời Chúa Jêsus như một mạng lịnh.

– Giăng 3:3 “Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời.” Giăng 3:7 “Ngươi phải sanh lại.” Không có một trường hợp ngoại lệ nào cho con người, không phân biệt phái tính, tuổi tác, địa vị hay trình độ, ai ai cũng cần được tái sanh. Không có gì có thể thay thế cho sự tái sanh, không được tái sanh là bị hư mất.

– Ga-la-ti 6:15 “Vì trong Chúa Jêsus vấn đề không phải là chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng là trở nên người mới.” Trở nên người mới là được tái sanh.

– Giê 13:23 “Người Ê-thi-ô-pi có thể thay đổi da mình, con beo có thay da rằn nó được không? Nếu được thì kẻ làm dữ quen rồi có thể làm lành được.”Không tái sanh thì không làm gì tốt lành được.

– Giê 17:9 “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa ai có thể biết được.” Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho con người một tấm lòng mới, trong sạch: Đây là sự tái sanh.

Tình trạng tội lỗi chung của nhân loại đòi hỏi một sự thay đổi, sự sanh lại cho sự cứu rỗi. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi con người phải tái sanh. Hê-bơ-rơ 12:14 “Hãy cầu sự bình an với mọi người cùng tìm theo sự thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Sự thánh khiết là xa lạ với con người tự nhiên, và sự thánh khiết nầy chỉ có thể nhận được qua sự tái sanh. để sống sự sống của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có bản tánh của Đức Chúa Trời – Bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời.

III. TÁNH CHẤT CỦA SỰ TÁI SANH.

1. Không phải do Báp têm: Báp têm là một nghi thức của Hội thánh ngụ ý rằng một người chịu báp têm là một Cơ đốc nhân đã đồng chết với Đấng Christ, đồng chôn và đồng sống lại và bây giờ đang sống hằng ngày với Đấng Christ. Đây không phải là sự cải tạo: Sự cải tạo là một hành động của bản tính cũ chuyển khỏi một số sự xấu xa nào đó trong khi sự tái sanh là một hành động siêu nhiên của Đức Chúa Trời, đó là một biến động thuộc linh, đó là cuộc cách mạng tâm linh.

2. Sự tái sanh là sự sống lại thuộc linh, một sự sống mới, một người mới. ” Từ ngày sáng tạo đầu tiên mọi vật đều sanh sản — tùy theo loại. Tội nhân sản sanh tội nhân.” Chúng ta không thể thay đổi bản tính cũ hay cải tạo nó nhưng chúng ta cần sự sanh lại, cần sự truyền đạt một “loại ” sự sống khác là bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời.

– II Cô-rinh-tô 5:17 “Nhưng nếu ai ở trong Đấng Christ thì nầy là người dựng nên mới, những sự cũ qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

– Ê-phê-sô 2:1 “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.” Một sự thay đổi từ chết qua sống, không phải là sự cải cách,đây là sự sống lại thuộc linh. Chúng ta được sanh ra lần thứ nhứt một cách thuộc thể và sanh ra lần thứ hai bằng sự tái sanh thuộc linh.

IV. NHỮNG NHÂN TỐ ĐƯỢC DÙNG TRONG SỰ TÁI SANH.

1. Lời của Đức Chúa Trời:

– Gia-cơ 1:18 “Chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta.”

– I Phi-e-rơ 1:23 “Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi Lời Hằng Sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” Một trong những lý do có ít người được tái sanh ngày nay qua sự rao giảng — là không có đủ Lời của Đức Chúa Trời trong các bài giảng hiện tại.

– Ga-la-ti 3:2 “Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Đức tin được sanh ra do sự nghe Lời Đức Chúa Trời.

2. Đức Thánh Linh.

– Giăng 3:5 “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức chúa Trời.”

– Giăng 3:6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là Thần. Sự sống thuộc linh phải sanh bởi Đức Thánh Linh.

– Giăng 3:8″…Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Chức vụ của Đức Thánh Linh Là trước hết cáo trách tội nhân và sau đó biến cải tội nhân — tức là làm công việc thực sự đưa họ vào nước của Đức Chúa Trời.

V. PHƯƠNG PHÁP CỦA SỰ TÁI SANH.

1. Phương diện của Chúa:

– Giăng 1:13 “Là kẻ chẳng sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.”

– Chúng ta được sanh bởi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Gia-cơ 1:18. Sự tái sanh là một hành động sáng tạo về phần của Đức Chúa Trời, đó không phải là sự cải cách bởi con người.

2. Phương diện con người:

– Giăng 1:12 “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là ban cho những kẻ tin Danh Ngài.” Phần con người là phải tin và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa Cứu thế cho riêng bản thân mình.

– I Cô-rinh-tô 4:15″…Vì tôi đã dùng Tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. (Rô-ma 1:16) có khả năng biến đổi đời sống con người.

Muốn được tái sanh, ta hãy tin và tiếp nhận Tin lành, Lời của Đức Chúa Trời. I Phi-e-rơ 1:25 “Lời đó là Tin lành đã giảng ra cho anh em.”

Tác giả của sự tái sanh là Đức Chúa Trời. Nguồn của sự tái sanh là Đấng Christ, thực hành sự tái sanh là Đức Thánh Linh, trung gian của sự tái sanh là qua việc tiếp nhận Đấng Christ do tin Lời của Đức Chúa Trời.

VI. BẰNG CỚ CỦA SỰ TÁI SANH.

1. Người tái sanh sống đời sống công chính:

– I Giăng 2:29″… Người nào làm theo sự công Bình, ấy là kẻ bởi Ngài sanh ra.”

2. Người tái sanh không sống đời sống tội lỗi:

– I Giăng 3:9 “Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội.” Bản tính mới của Đức Chúa Trời trong chúng ta không thể phạm tội.

– I Giăng 5:18 “Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội.”

3. Người tái sanh sẽ làm trọn mạng lịnh yêu thương :

– Lu-ca 10:27; I Giăng 4:7: “Kẻ nào yêu thì sanh bởi Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.”

4. Người tái sanh sẽ sống một đời sống đắc thắng:

– I Giăng 5:4 “Ví hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian.”

5. Người tái sanh là người tin rằng Jêsus là Đấng Christ.

– I Giăng 5:1 “Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời.”

VII. CÁC KẾT QUẢ CỦA SỰ TÁI SANH.

o Tấm lòng được thay đổi.

o Tội lỗi bị ghét bỏ.

o Đấng Christ được yêu thương.

o Đời sống được thay đổi.

o Những ước muốn mới và thánh trào ra giống như một giếng nước Hằng sống. Giăng 4:14. Sự sống mới trào ra tình yêu và việc lành cho người khác.

o Giăng 7:38 “Kẻ nào tin thì sông nước Hằng Sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy.”

KẾT LUẬN:

Sự tái sanh là hành động quyền năng của Đức Thánh Linh và vì “Thánh Linh như gió muốn thổi đâu thì thổi.”

Sự tái sanh là một việc bí mật, mầu nhiệm vì con người “chẳng biết.” Giăng 3:8. Nhưng sau đó có những bằng chứng và tự thể hiện ra bằng nhiều cách cho người chung quanh.

Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi một chúng ta sẽ bày tỏ những bằng cớ nầy hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta.

(Visited 19 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT