Giáo Lý Căn Bản 48 – Sự Tha Tội

Print Friendly, PDF & Email

Bài 48

SỰ THA THỨ TỘI

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Do hậu quả của sự sa ngã, mọi người đều trở nên tội nhân. Tội lỗi là điều duy nhất ngăn trở người ta vào thiên đàng, thiên đàng là một nơi thánh và không một tội lỗi nào có thể xâm nhập thiên đàng được.

Chìa khóa để vào thiên đàng là sự tha thứ tội. Nếu Đức Chúa Trời đã tha thứ tội cho chúng ta thì không một ai có thể ngăn chúng ta bước vào thiên đàng được. Đối với một tội nhân thì sự tha tội là vấn đề quan hệ nhất trong đời sống của người đó. Trong Cựu ước, có ba từ liệu chỉ về sự tha tội: Một nghĩa là “che phủ” hai là “cất đi ” và chữ thứ ba là “ném đi.”

Trong Tân ước, sự tha tội là sự phân rẽ tội nhân khỏi tội lỗi của họ qua sự hy sinh của Đấng Christ và trên nền tảng của ân điển tinh tuyển.”

I. TÁC GIẢ CỦA SỰ THA TỘI: Chỉ một mình Đức Chúa Trời.

Vì tội nhân đã phá bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời, nên chỉ có Đức Chúa Trời mới tha tội cho họ được.

Nếu bạn ăn cắp cái búa của tôi, tội có thể tha thứ cho bạn, nhưng nếu bạn vi phạm bộ luật hình sự của Tổ quốc,tôi không thể tha cho bạn sự vi phạm đó được.

Khi bạn phá bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời thì không một ai trên đất có thể tha thứ cho bạn, duy chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới tha thứ tội cho bạn khi bạn phạm luật của Ngài thôi.

– Lu-ca 7:49 “Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người nầy là ai mà cũng tha tội?”

– Mác 2:7 “Người nói phạm thượng đó: Ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? .”

Trong cả hai trường hợp trên, người Do thái đều nói đúng vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ tội mà thôi. Đừng bao giờ tìm sự tha thứ nơi một người nào, khi bạn đã vi phạm luật pháp Chúa. Bạn hãy trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời.

Đừng bao giờ đến với một người trung gian để tìm sự tha tội, bạn hãy đến với Đấng mà bạn phạm tội.

– I Giăng 1:9 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta.” Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, Đấng ban luật pháp rất sẵn lòng để tha thứ tội cho mọi tội nhân.

Vì Đức Chúa Jêsus vốn là Đức Chúa Trời, nên Ngài co quyền tha tội. Công vụ 5:31

” Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên.

II. ỐNG DẪN CỦA SỰ THA TỘI — Đức Chúa Jêsus Christ.

Công vụ 13:38 “Vậy? Hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em.” Đây là sứ điệp kỳ diệu của sự cứu rỗi cho những linh hồn nặng gánh tội lỗi.

Trong Lu-ca 7:48 “Chính Chúa Cứu thế đã tha tội cho người đàn bà: Hỡi con gái ta,

tội lỗi con đã được tha.”

Trong Mác 2:9, Chúa Jêsus đã tha tội cho người bại: “Tội lỗi con đã được tha.”

Dầu Đức Chúa Jêsus không có mặt ở đây bằng thân xác, nhưng Ngài vẫn ở đây cách vô hình để tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy nhắm mắt lại xưng tội với Ngài nay giờ nầy, Ngài sẽ tha tội cho chúng ta. Sự tha tội không thể tìm thấy ở bất cứ nhà thờ nào, thánh lễ nào, duy chỉ ở trong Đấng Christ mà thôi.

III. NỀN TẢNG CỦA SỰ THA TỘI :

1. Sự tha tội được ban cho căn cứ trên lòng thương xót của Chúa:

– Thi 78:38 “Nhưng Ngài, vì lòng thương xót tha tội ác cho, chẳng hủy diệt chúng nó.”

2. Sự tha tội được ban cho trên nền tảng của sự công bình của Đức Chúa Trời.

– I Giăng 1:9 “Ngài là thánh tín công bình tha tội.” Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội và Ngài vẫn là Đấng thánh khiết công bình.

3. Sự tha tội được ban cho trên cơ sở của huyết Chúa:

– Ê-phê-sô 1:7 “Ấy là Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội.”

Bởi huyết có nghĩa là công tác đền tội của Đấng Christ trên thập giá. Trên thập tự giá, Ngài đã có huyết Ngài làm giá cứu chuộc và trả xong giá của sự cứu rỗi đời đời cho chúng ta.

Đức Chúa Trời đã tuyên bố “Linh hồn nào phạm tội thì phải chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4)

Tội lỗi đem đến sự chết và vì con người phạm tội nên hậu quả là con người phải chết.

Sáng 2:17 “Này nào ngươi ăn chắc sẽ chết.” Đức Chúa Trời luôn đòi máu, tượng trưng cho sự chết đền tội. Để bao phủ sự trần truồng của A-đam và Ê-va, máu đã bị đổ để có các áo da mặc cho hai ông bà (Sáng 3:21).

Của tế lễ của A-bên đã được Đức Chúa Trời chắp nhận vì có huyết và của lễ của Ca-in bị từ khước vì không có huyết (Sáng 4:3-5).

Lê-vi 17:11 “Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết, ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình.”

IV. TÍNH CÁCH HOÀN TOÀN CỦA SỰ THA TỘI: — Mọi tội.

Khi Chúa Jêsus tha tội, Ngài tha tất cả mọi tội. TẤT CẢ.

– Lu-ca 7:47 “Tội lỗi đàn bà nầy nhiều lần, đã được tha hết, vì người đã yêu nến nhiều.”

– Thi 103 :3 “Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi.”

– Thi 32:1,2: Chúa tha sự vi phạm, khỏa lấp tội lỗi, không kể gian ác cho — Mọi sự đều được tha thứ.

– Cô-lô-se 2:13″… vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta.”

– Ma-thi-ơ 12:31 “Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha.”

Đây là điểm quan trọng nhất. Nếu một tội vẫn chưa được tha thì cá nhân đó vẫn không thể lên thiên đàng, nhưng bắt buộc phải bị ném xuống địa ngục đời đời.

– Khải 21:27 “Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối… .

không hề được vào thiên đàng.

Một tội cũng có thể ngăn cách bạn với thiên đàng mãi mãi. Bạn còn nhớ không? Chỉ một tội đã đem sự chết đến cho cả loài người.

V. SỰ SỞ HỮU ƠN THA TỘI — (Chúng ta hiện có).

Nhiều người mong chờ đến sau khi chết để biết mình có được tha tội hay không?

Tin lành đem đến cho chúng ta tin mừng về sự tha tội như là một quyền sở hữu ngay trong hiện tại.

– Ê-phê-sô 1:7 “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bổi huyết Ngài, được tha tội.”

– Người đàn bà trong Lu-ca 7:36-38 nhận ngay được sự tha tội của Chúa.

– I Giăng 2:12 “Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ Danh Chúa được tha cho.”

Chúng ta trình bày một sứ điệp Tin lành khẳng định rằng: con người có thể biết chắc ngay tại đây trong hiện tại rằng tội lỗi của họ đã được tha thứ không chút nghi ngờ gì cả.

VI. CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ THA TỘI:

1. Ăn năn: Công vụ 5:31 “Ban lòng ăn năn và sự tha tội.” Ăn năn đến trước sự tha thứ, ăn năn là đổi ý về tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời.

– Công vụ 2;38 “Hãy hối cải, ai nấy hãy… chịu báp-têm để được tha tội mình….”

Trong câu chuyện ở Lu-ca 7:36-50, người đàn bà biểu lộ sự ăn năn, bằng nước mắt và sự hạ mình.

2. Đức tin: Lu-ca 7:50 “Đức tin con đã cứu con.” Ăn năn dẫn đến đức tin và sự tha thứ tội.

3. Xưng tội: I Giăng 1:9 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Tội lỗi không chịu thú nhận sẽ không được tha. Chúng ta hãy cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ tội lỗi cho chúng ta và ban ân điển cho chúng ta biết xưng mọi tội của mình. Thi 32:5 “Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tội cùng Đức Chúa Trời, còn Chúa tha tội ác của tôi.” Đây là kinh nghiệm của Đa-vít và cũng sẽ là kinh nghiệm của bạn nữa.

4. Tha thứ cho người khác: Ma-thi-ơ 6:15. “Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.”

Chúng ta hãy ghi nhớ lời khuyên dạy trong Ê-phê-sô 4:32. “Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”

Đối với người tín đồ Đấng Christ, sự tha thứ phải hết sức dễ dàng như hình ảnh nhắc nhở trong Ma-thi-ơ 18:21-35.

 

VII. TÍNH CÁCH THƯỜNG XUYÊN CỦA SỰ THA THỨ :

Chúng ta có thể được tha thứ mấy lần?

Khi chúng ta phạm tội và xưng tội, huyết của Chúa Jêsus Christ vẫn sẵn đủ thường xuyên để tha thứ chúng ta một khi chúng ta đáp ứng đủ các điều kiện đã nói ở trên.

Sự ăn năn liên hệ đến việc từ bỏ tội lỗi và sự hứa nguyện nhờ sức mạnh của Đức Chúa Trời quyết không tái phạm. Vậy chúng ta sẽ có phải tiếp tục phạm tội để ân điển Chúa càng dư dật bởi vì Đức Chúa Trời cứ sẵn sàng tha tội luôn cho chúng ta chăng?

Câu trả lời đã được Phao-lô đưa ra trong Rô-ma 6:1 và Chúa đã trả lời qua Phao-lô trong Rô-ma 6:2 “Đức Chúa Trời cấm.” Vì một ý tưởng như thế là làm nhục Đức Chúa Trời. Còn chúng ta tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng ta bao nhiêu lần? Chúa Cứu thế đã trả lời câu hỏi nầy ở trong Ma-thi-ơ 18:21- 35- không phải tha đến 70 lần nhưng tha liên tục, tha không thôi.

KẾT LUẬN:

Có ba sứ điệp do chính Đức Chúa Trời Viết:

1. Mười điều răn trong Xuất 20. Luật pháp của Chúa là tiêu chuẩn, thái độ của con người.

2. Đa-ni-ên 5:27 “Người được cân trên các cân và lấy làm kém thiếu. Mọi người đều phạm tội (Rô-ma 3:23).

3. Giăng 8:1-11, Chúa Jêsus dùng ngón tay Ngài viết trên đất bụi. Ngài viết gì? Chúng ta không biết rõ, nhưng tôi nghĩ rằng Ngài đã viết chữ “tha thứ.”

Hôm nay, mỗi bạn hãy đến nhận đầy đủ sự tha thứ tất cả mọi tội của bạn và rồi ” Hãy đi, đừng tái phạm.”

(Visited 13 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT