Giáo Lý Căn Bản 51 – SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI

Print Friendly, PDF & Email

Bài 51

SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Biết chắc về sự cứu rỗi của mình là việc cần thiết, nếu một tín đồ muốn giúp đỡ người khác về phương diện thuộc linh.

“Trong Hội thánh của tôi một số nghĩ rằng họ là Cơ đốc nhân, hầu hết họ hy vọng

như thế, một số nói như thế và một số ít biết họ đã được cứu” (Lời Mục sư H. Hildebrand).

Bạn đã kết hôn chưa? Bạn có chắc không? Hoặc bạn đã kết hôn hoặc bạn chưa kết hôn. Không thể có việc nửa có nửa không. Cũng một thể ấy, một người hoặc là được cứu hoặc là hư mất. Hoặc là “ở trong Đấng Christ.” hoặc là ở ngoài Chúa.

Sự cứu rỗi là một phép lạ biến đổi. Phép lạ đó đã xảy ra hay chưa? Có hay là không? Nếu chúng ta “ở trong Đấng Christ” thì chúng ta phải có đầy đủ sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Nhiều người trong Hội thánh không tin rằng bây giờ chúng ta có thể biết chắc về sự cứu rỗi của mình. Họ cảm thấy rằng, nói như thế là phạm thượng. Đức tin phải tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta được cứu rỗi bởi việc làm thì nói chắc như thế là không đúng. Vì một người cần tiếp tục làm và làm nữa. Phần giá của các việc làm cần phải đạt cho được một tiêu chuẩn nào đó. Nhưng sự cứu rỗi là một món quà (Ê-phê-sô 2:8) mà chúng ta tiếp nhận,và rồi chúng ta sở hữu sự cứu rỗi.

I. ĐỊNH NGHĨA “BIẾT CHẮC ĐƯỢC.”

Biết chắc sự cứu rỗi là tuyệt đối tin tưởng rằng chúng ta đã được cứu và nếu chúng ta chết thình lình, chúng ta sẽ lập tức lên thiên đàng. Biết chắc sự cứu rỗi là sở hữu sự cứu rỗi, sở hữu Chúa Jêsus Christ.

Sự cứu rỗi là sự sống đời đời. Đó là sự sống của Đức Chúa Trời. Đó là sự sống thiêng liêng.

Nếu tôi sở hữu sự sống đời đời thì tôi được cứu—được cứu cả hiện tại và tương lai đời đời.

Giăng 10:28,29 “Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng sẽ chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp chúng khỏi tay ta.”

II. AI CÓ THỂ BIẾT CHẮC SƯ&5 CỨU RỖI :

1. Những người tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình:

– Giăng 1:12 “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời.”

2. Những người tin cậy Chúa Jêsus Christ :

– Giăng 3:16 “Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời’

– Giăng 3:36 “Ai tin Con thì được sự sống đời đời.”

III. NỀN TẢNG CỦA SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI :

Sự biết chắc có thể căn cứ trên cảm giác không?

Không bao giờ: Sa-tan có thể kiểm soát hay ảnh hưởng đến cảm giác của ta. Sức khỏe, thời tiết, hoàn cảnh và môi trường ảnh hưởng đến cảm giác của ta. Đối với một số người bước vào sự cứu rỗi là một cảm xúc hồi hộp thực sự. Đối với một số khác không có một cảm xúc nào đặc biệt. Về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta có 3 nền tảng để ta căn cứ vào đó mà biết chắc sự cứu rỗi của mình.

1. Lời làm chứng của Đức Thánh Linh:

– Rô-ma 8:16 “Chính Đức Thánh Linh làm chứng với lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”

Trước khi ta tin Chúa, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách tội lỗi ta, nhắc chúng ta về sự công bình và sự phán xét hầu đến. Bây giờ, sau khi ta tin Chúa, chức vụ Ngài đã thay đổi. Ở trong mỗi một người tín đồ, Đức Thánh Linh trấn an trong linh hồn ta và ban sự an tâm xác định cho chúng ta nay thuộc về Chúa Jêsus rồi.

– Ga-la-ti 4:6 “Vì chúng ta là con cái, Đức Chúa Trời đã sai Thánh linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta, kêu rằng Abba, Cha — “Abba ” là từ ngữ rất thân mật. Đức Thánh Linh sẽ thì thầm nhẹ nhàng trong tâm linh ta rằng: “Con hiện đang là con cái Đức Chúa Trời.”

2. Lời của Đức Chúa Trời:

Thường thường, Đức Thánh Linh làm chứng qua lời Kinh thánh tức là Lời Chúa thành văn.

– I Giăng 5:10 “Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình.”

– I Giăng 5:13 “Ta đã viết những diếu nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời.”

Điều kiện: TIN; kết quả: BIẾT CHẮC.

Nếu ma quỉ đến và cám dỗ bạn nghi ngờ sự cứu rỗi của mình, bạn hãy đặt ngón tay chỉ vào câu Kinh Thánh nầy và nhân danh Chúa xua đuổi ma quỉ thì nó sẽ chạy xa.

Hãy nói với Sa-tan: Lời Đức Chúa Trời nói rằng nếu tôi tin Chúa Jêsus Christ thì tôi có sự sống đời đời. Vào ngày… tôi tin Chúa Jêsus. Từ ngày đó tôi bắt đầu có sự sống đời đời. Tôi đã được cứu. Tội lỗi đã được tha. Tôi đang trên đường tiến bước về thiên đàng.

Hãy dùng Kinh thánh làm nền tảng để ta xây dựng sự biết chắc ơn cứu rỗi cho mình. Lúc đó, những người khác sẽ tìm đến với bạn là người nói về sự cứu rỗi cách có uy quyền.

Những câu Kinh thánh khác mà ta có thể xây dựng nền tảng sự cứu rỗi:

o Giăng 5:24 (Tin Có).

o Công vụ 13:39 (Ai đạt được điều kiện tin thì được xưng nghĩa).

o Lu-ca 7:48 (khi tội được tha, cửa vô thiên đàng mở rộng).

o Rô-ma 10:13 “Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì được cứu ” nếu tôi đã kêu cầu Danh Chúa Jêsus thì tôi biết chắc tôi đã được cứu.

3. Đời sống được thay đổi:

Mọi người xung quanh nhìn thấy sự thay đổi trong đời sống ta và biết chắc rằng chúng ta được cứu — thực sự là Con Đức Chúa Trời đã tái sanh.

o I Giăng 3:14 “Chúng ta biết mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống bởi chúng ta yêu thương anh em.” Đây là dấu hiệu xác định cho sự cứu rỗi.

Cơ đốc nhân là người mới trong Đấng Christ.

o 2 Cô-rinh-tô 5:17 “và điều nầy đã được thể hiện ra trong các tình cảm mới, các sở thích mới, các điều không thích mới, các tình yêu mới và sự thù ghét mới.

Quyền lực và sự hiện diện của thói quen xấu đã tiêu đi và điều nầy xác nhận tôi thật được cứu.

IV. VẤN ĐỀ CỦA SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI :

Lời Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh nói rất rõ là chúng ta có thể biết chắc mình được cứu rỗi, tại sao có quá ít người biết chắc điều nầy?

Đối với một số người là vì họ đã lắng nghe theo lời tố cáo của ma quỉ.

Phương cách để thử nghiệm sự biết chắc nầy là trả lời hai câu hỏi sau đây :

1. Tôi đã tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa Cứu thế cho bản thân tôi chưa?

2. Tôi có thật lòng tin cậy nơi Chúa Jêsus Christ không? Nếu tôi có thể trả lời cách xác định rằng: “có ” hoặc “rồi ” cho cả hai câu hỏi nầy, thì căn cừ vào Lời của Đức Chúa Trời tôi đã được cứu.

Nghi ngờ Lời Đức Chúa Trời là một tội lỗi khủng khiếp gieo sự xấu hổ khinh thường Thánh kinh của Đức Chúa Trời.

Đối với Lời Chúa, không nên phỏng chừng vừa đúng vừa không. Phải tuyệt đối tin tưởng vì chỉ có đức tin mới tôn vinh và làm hài lòng Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 11:6.

V. NHỮNG TRỞ NGẠI CHO SỰ BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI :

1. Không tin Lời Đức Chúa Trời :

Nếu tôi thật sự được cứu, tôi phải cầu nguyện xin Chúa tăng cường đức tin của tôi và giúp tôi luôn tin những gì Kinh thánh phán. Ngày nay, các tà giáo có khuynh hướng tân phái gieo rắc sự hoài nghi giá trị Lời Chúa. Ta hãy cầu nguyện để không bị thuyết phục xa cách đức tin thuần chánh nơi Lời Hằng sống vô ngộ của Đức Chúa Trời.

2. Sự mê ngủ thuộc linh :

Trong “Thiên lộ lịch trình.” Cơ đốc nhân ngủ quên và làm mất đi cuốn sách chỉ đường. Thường thường, Cơ đốc nhân ngủ quên trên đường theo Chúa cũng đánh mất cả niềm vui và sự xác quyết về ơn cứu rỗi của mình. Nếu điều nầy xảy ra cho bạn, hãy xưng tội mình theo Lời Chúa dạy trong I Giăng 1:9 và khởi sự trở lại.

3. Yêu mến thế gian :

Sự yêu mến thế gian làm cho nghẹt ngòi những ước vọng về Đức Chúa Trời, về Lời Ngài, và về sự tương giao với Chúa.

4. Thiếu đầy dẫy Đức Thánh Linh:

Giăng 7:37 -39. Việc nầy thường xảy ra do việc thiếu đầu phục sự kiểm soát của Chúa Thánh Linh trong đời sống chúng ta.

Phương cách chữa trị: — Đừng cố làm tôi hai chủ. – Hãy phó thác ý chí của bạn cho Chúa. Ngài sẽ hướng giãn bạn.

5. Quá nhấn mạnh đến những giáo lý như sự tiền định, sự lựa chọn hoặc cảm giác an ninh giả dối.

6. Tội lỗi và sự bội đạo, yếu đuối, sa sút… Phương cách chữa trị. Xưng tội, ăn năn. I Giăng 1:9.

KẾT LUẬN:

“Lạy Chúa, xin hãy tra xét lòng con và xem con có sở hữu sự cứu rỗi chưa? Nếu Chúa Jêsus thực sự sống trong con. Nếu con thực sự được cứu, xin giúp con không bao giờ nghi ngờ lời phán rõ ràng của Kinh Thánh. Nếu con chưa được cứu. Ôi, lạy Chúa, xin hãy loại bỏ đi sự an ninh giả dối — Con muốn biết sự thật.”

Cẩn thận: Hãy cẩn thận trong việc thuyết phục người ta rằng họ đã được cứu. Đây là công việc của Đức Thánh linh và Ngài là Đấng biết rõ lòng người.

Sự biết chắc được cứu rỗi giúp tôi trở thành người tín đồ Cơ Đốc mạnh mẽ hơn.

Sự biết chắc được cứu rỗi không phải là sự tự kiêu mà là sự tin cậy đơn sơ nơi Lời của Đức Chúa Trời. Khi tuyên bố “Tôi biết tôi đã được cứu rỗi” đòi hỏi ta phải có lòng khiêm tốn, vì đây hoàn toàn là việc thực hiện bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa: Ngài cứu tôi, Ngài gìn giữ tôi và Ngài sẽ mang tôi lên thiên đàng.

(Visited 7 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT