Giáo Lý Căn Bản 55 – TÌM BIẾT Ý CHÚA

Print Friendly, PDF & Email

Bài 55

TÌM BIẾT Ý CHÚA

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Cơ đốc nhân là một người từ bỏ ý riêng và đầu phục ý Chúa trong mọi việc mình làm suốt cả cuộc đời. Vấn đề mỗi một Cơ đốc nhân đối diện là làm thế nào biết chắc ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đời sống của Chúa Jêsus Christ trên thế gian là thí dụ cụ thể trọn vẹn về sự hòa hợp hoàn toàn với ý chỉ của Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 10:7 “Nầy tôi đến, trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý Chúa.”

Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian để làm trọn ý Chúa. Chúa Jêsus thực đã làm xong công việc Cha giao cho Ngài làm trên đất. Giăng 17:4.

Cũng như Chúa Jêsus được giao phó một công tác đặc biệt cần làm xong trên mặt đất, chúng ta là mỗi tín đồ của Ngài cũng được giao phó một sứ mạng đặc biệt tương tự để hoàn thành.

Trách nhiệm của bạn và tôi là tìm biết kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình.

I. ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT KẾ HOẠCH CHO MỖI ĐỜI SỐNG :

Mỗi người dân của Chúa đều có một kế hoạch thiêng liêng. Kế hoạch nầy phù hợp với nhân cách, tài năng,nhu cầu, tiềm năng và môi trường quanh chúng ta.

Ê-phê-sô 2:10 “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đức Chúa Trời đã hoạch định trước một số công tác đặc biệt cho mỗi một cá nhân người Cơ đốc.

Hê-bơ-rơ 12:1″… theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.” Có một cuộc thi đua khác nhau cho mỗi một chúng ta. Phao-lô có thể nói: “Tôi đã xong sự chạy.” Ông đã làm xong công tác của mình. II Ti-mô-thê 4:7, Công vụ 22:14 “Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa.” Đức Chúa Trời muốn Phao-lô biết ý Ngài.

– Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn có tính cá nhân. Đó là kế hoạch cho riêng bạn.

Thi 32:8 “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.”

– Kế hoạch của Đức Chúa Trời rất là tỉ mỉ kỹ càng.

Thi 37:23 “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người.” Đức Chúa Trời không bày tỏ cho ta thấy tương lai xa xôi, nhưng Ngài luôn luôn tỏ bày từng bước từng bước.

– Kế hoạch Đức Chúa Trời thì liên tục mãi.

Ê-sai 38:11 “Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi.”

– Kế hoạch của Đức Chúa Trời thì xác định và đặc biệt.

Ê-sai 30:21 “Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đàng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo.”

Đức Chúa Trời hướng dẫn ta bằng Thánh Linh Ngài qua Lời Ngài.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết kế hoạch của Ngài.

Thi 143:8 “Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi.”

Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện nhiều xin Chúa dẫn dắt từng chi tiết trong cuộc sống hằng ngày.

Ý chỉ của Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn cho từng người tín đồ.

Rô-ma 12:2 “Để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa

Trời là thể nào.”

II. KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI RẤT QUAN TRỌNG CHO MỖI ĐỜI SỐNG :

Có thể lắm chỉ vì sự ích kỷ và cứng cỏi, đi theo ý riêng mình mà chúng ta làm hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mỗi đời sống chúng ta. Đây là việc đáng buồn, đáng trách. Chúng ta không có khả năng hoạch định cuộc sống của mỗi chúng ta.

Giê-rê-mi 10:23 “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.”

Chỉ có Đức Chúa Trời biết rõ tương lai và Ngài là Đấng duy nhất có khả năng lựa chọn nghề nghiệp hay đường đi nước bước chúng ta.

III. KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BAO GỒM MỘT SỐ YẾU TỐ NHẤT ĐỊNH :

– Phân rẽ khỏi tội lỗi để sống thánh khiết.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 “Vì ý muốn Đức Chúa Trời là khiến anh em nên thánh tức là phải lánh sự ô uế.”

Đức Chúa Trời là thánh và ý muốn của Ngài là luôn luôn muốn chúng ta nên giống như Ngài.

– Cầu nguyện và cảm tạ Chúa luôn luôn là ý muốn Ngài đối với chúng ta.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17,18 “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi và phàm việc gì cũng phải cảm tạ vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ là như vậy.”

– Làm việc thiện luôn luôn là phù hợp ý Chúa.

I Phi-e-rơ 2:15 “Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời ”

IV. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHÚA DẪN DẮT:

1. Tin cậy Chúa: Thi 37:3, Thi 32:8. Chỉ có người tín đồ mới được Chúa Dẫn dắt: Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân chỉ gồm có một điều là họ phải tin và được cứu rỗi.

2. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va.Thi thiên 37:4. Điều nầy có nghĩa là ham thích ý Chúa, sẵn sàng vâng phục ý Chúa.

3. Phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va. Thi 37:5.Chúng ta phải hoàn toàn đặt đức tin vào Chúa.

4. Yên nghỉ trong Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Thi 37:7.Đức Chúa Trời hứa dẫn dắt chúng ta nhưng Ngài không nhứt thiết trả lời ngay hôm chúng ta yêu cầu.

5. Đầu phục ý Chúa: Rô-ma 12:1,2. Chúng ta phải sẵn sàng vâng theo ý Chúa.

6. Phân rẽ khỏi thế gian và mọi tội lỗi rõ ràng. Rô-ma 12:2. “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa để thử….”

7. Có tâm trí thiêng liêng: Rô-ma 12:2 “đổi mới của tâm thần mình. Tâm trí của chúng ta phải hợp đúng ý Chúa, hợp với Thánh Linh Ngài và Lời Ngài để có thể nghe được tiếng phán êm dịu của Ngài.

V. NHỮNG PHƯƠNG THỨC CHÚA DẪN DẮT :

Vấn đề kế tiếp là làm thể nào Đức Chúa Trời bày tỏ ý Ngài ra cho những người tìm biết ý Chúa?

Sự thật là Đức Chúa Trời có quyền tể trị mọi sự và Ngài không làm việc rập khuôn,

Vì Ngài đối xử với mỗi cá nhân một cách khác nhau.

Đôi khi Đức Chúa Trời bày tỏ ý Ngài qua các cơ hội, các hoàn cảnh, ý muốn của cha mẹ, lời khuyên của bạn bè, sự thăng tiến khả năng riêng của mỗi người, khuynh hướng của cá nhân, nhu cần hằng ngày và lương tâm.

1. Đức Chúa Trời thường dắt dẫn qua các câu Kinh thánh phán lớn tiếng cho bạn. Hãy để tâm trí của bạn vào Lời của Đức Chúa Trời để Chúa có thể nhắc bạn nhớ các khúc Kinh thánh khác nhau. Ý Chúa không bao giờ trái ngược với Kinh thánh. Vì thế, hãy học Kinh thánh.

2. Sự thuyết phục trong lòng do Đức Thánh Linh: Rô-ma 8:16 “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta”rằng: việc nầy là đúng hay sai, tốt hay xấu. Cẩn thận: Phân biệt tiếng nói trong lòng là của ta muốn hay là tiếng của Chúa muốn ta làm? “Đức Thánh Linh phán: Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Phao-lô đặng làm công việc ta” (Công vụ 13:2). Đức Thánh Linh được ban cho để hướng dẫn Hội thánh. “Khi nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13).

3. Các hoàn cảnh: Đức Chúa Trời kiểm soát các hoàn cảnh, Ngài đóng cửa nầy và mở cửa kia. không việc gì xảy đến cho ta cách ngẫu nhiên. Mỗi chi tiết nhỏ đều được Đức Chúa Trời hoạch định. Chúng ta chấp nhận các hoàn cảnh xảy đến như là những bản chỉ đường Chúa dùng chỉ dẫn hướng đi cho ta. Trong khi lái xe, đèn đỏ cũng có giá trị chỉ đường y như đèn xanh. Hoàn cảnh trở ngại có thể là dấu hiệu ngừng lại trong khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Chúa.

4. Đức Chúa Trời đôi khi hướng dẫn ta bằng một khải tượng.Trong Công vụ 16:9,10 Phao-lô được Chúa chỉ dẫn bằng khải tượng người Ma-xê-đoan. “Hãy qua Ma-xê-đoan cứu giúp chúng tôi.” Ngày nay? Đức Chúa Trời ít khi dùng phương pháp nầy.

5. Xin các dấu hiệu tỏ ra. Quan xét 6:37-39. Ghi-đê-ôn xin Chúa cho một số dấu hiệu xảy ra để ông biết chắc ý Chúa và Chúa nhậm lời. Lưu ý: Đừng sắp xếp cho việc xảy ra theo ý mình trước.

VI. CÁCH TÌM Ý CHÚA CỦA ÔNG GEORGE MUELLER :

1. Đầu phục ý chí của bạn. Không có một lựa chọn nào trước. Hoàn toàn không có ý riêng trước.

2. Tìm kiếm ý Chúa Thánh Linh qua Lời Chúa.

3. Để ý các hoàn cảnh xảy ra.

4. Cầu xin Chúa dẫn dắt.

5. Chờ đợi Chúa.

VII. CÁCH TÌM Ý CHÚA CỦA ÔNG F. B. MEYER :

“Khi Lời của Đức Chúa Trời, sự thúc giục của Đức Thánh Linh trong lòng tôi và hoàn cảnh bên ngoài hòa hợp, thì tôi tin chắc tôi đang làm theo ý của Chúa.”

KẾT LUẬN:

Thường thường, sự dẫn dắt của Chúa bao gồm một số yếu tố khác nhau cấu tạo thành.

Bạn chỉ cần ánh sáng mỗi lần cho mỗi bước. Hãy vâng theo ánh sáng Chúa đã ban cho rồi Chúa sẽ ban cho tiếp ánh sáng khác.

Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn cả kế hoạch chính lẫn những chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống của bạn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi chúa và Ngài sẽ bày tỏ kế hoạch đó cho bạn mỗi ngày.

Đừng bao giờ khước từ sự dẫn dắt của Chúa.

Đừng bao giờ thử phân tách, mổ xẻ sự dẫn dắt của Chúa. Cứ tin cậy, vâng lời.

(Visited 5 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT