Giáo Lý Căn Bản 56 – SỰ CẦU NGUYỆN

Print Friendly, PDF & Email

Bài 56

SỰ CẦU NGUYỆN

 

LỜI GIỚI THIỆU:

” Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa Jêsus.”

” Cầu nguyện là dâng lên Đức Chúa Trời những nguyện vọng của chúng ta về tất cả mọi điều có cần và có lý, với lòng tin cậy khiêm cung rằng chúng ta sẽ nhận được sự trả lởi của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Jêsus Christ.”

” Cầu nguyện là sự thờ phượng dâng lên cho Đức Cha, trong Danh Chúa Jêsus Christ và trong quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh. (Tấn sĩ H. . Frost).

” Cầu nguyện là linh hồn con người nói chuyện với Đức chúa Trời.”

” Cầu nguyện phải bao gồm ít nhất bốn phần :

1. Tôn thờ: Ngợi khen và thờ phượng của linh hồn người dâng lên Đức Chúa Trời. Thi 95:6

2. Xưng tội: ăn năn về mọi tội biết được. Thi 32:5.

3. Tạ ơn: Phi-líp 4:6. Tạ ơn về mọi việc.

4. Khẩn nguyện: Cầu thay, cầu xin, nài nỉ và ước ao. I Ti-mô-thê 2:1.

Sự cầu nguyện của chúng ta phải được dâng trực tiếp lên Đức chúa Trời (Công vụ 12:5), trong danh Chúa Jêsus Christ (Giăng 14:13), qua quyền năng của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:18).

I. CẦU NGUYỆN Ở ĐÂU?

1. Ở mọi nơi: I Ti-mô-thê 2:8 “Ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp mọi nơi.”

2. Nơi kín nhiệm: Ma-thi-ơ 6:6 “Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại và cầu nguyện với Cha ngươi ở nơi kín nhiệm.”

3. Nơi đền thờ: Lu-ca 18:10 “Hai người lên đền thờ cầu nguyện.” Thi 26:12, cầu nguyện trước hội chúng đông đúc. Vua Sa-lô-môn cầu nguyện ở. 1 Vua 8:22-53.

Cầu nguyện riêng rẽ, cầu nguyện nơi kín nhiệm.

Cầu nguyện trong gia đình sẽ thực hiện bằng nhóm nhỏ.

Cầu nguyện chung sẽ thực hiện trước hội chúng..

II. KHI NÀO CẦU NGUYỆN?

1. Luôn luôn cầu nguyện. Lu-ca 18:1 “Cầu nguyện luôn, chớ hề mệt nhọc.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 “Cầu nguyện không thôi.”

2. Cầu nguyện buổi sáng. Thi 5:3.

3. Cầu nguyện buổi trưa và buổi tối. Thi 55:17.

4. Cầu nguyện hằng ngày. Thi 86:3.

5. Cầu nguyện ngày và đêm. Thi 88:1. Đa-ni-ên đã cầu nguyện ba lần một ngày. Đa-ni-ên 6:10.

III. CÁC ĐỀ TÀI CẦU NGUYỆN :

1. Ma-thi-ơ 6:9-13 “Bài cầu nguyện của Chúa ” — Sự tái lâm của Đấng Christ, ý Chúa, bánh ăn hằng ngày, sự tha thứ, sự hướng dẫn thắng cám dỗ và tội lỗi.

2. Gia-cơ 5:13-16, cầu nguyện cho người ốm.

3. I Ti-mô-thê 2:1-4, cầu nguyện cho mọi người, cho các vua, cho các bậc cầu nguyện, cho chính đời sống chúng ta và cho sự cứu rỗi các tội nhân.

4. Ê-sai 38:1-5, cầu nguyện cho sự sống lâu.

5. Đa-ni-ên 6:18-23, cầu nguyện cho sự an ninh cá nhân và sự an ninh của người khác.

6. 1 Vua 3:5-9, cầu xin sự khôn ngoan và hiểu biết.

7. Ma-thi-ơ 6:25-34, cầu nguyện cho áo quần, chỗ ở và thức ăn.

8. Rô-ma 1:10, cầu nguyện cho cuộc hành trình thuận lợi.

9. Cô-lô-se 1:28, cầu nguyện cho mọi người tín đồ Cơ đốc được nên trọn vẹn trong Jêsus Christ.

10. Ma-thi-ơ 5:38-48, cầu nguyện cho những người bắt bớ chúng ta, cầu nguyện cho kẻ thù ta.

11. I Ti-mô-thê 5:17, cầu nguyện cho các cấp lãnh đạo Hội thánh.

IV. CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO?

1. Chúng ta phải được Đức Thánh Linh hướng dẫn trong sự cầu nguyện. Rô-ma 8:26, 27.

2. Chúng ta phải cầu nguyện với đức tin nôi sự thự hữu của Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 11:6.

3. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho người cầu nguyện trung tín. Hê-bơ-rơ 11:6.

4. Chúng ta phải kiên trì cầu nguyện. Lu-ca 18:1-8. Người đàn bà góa được kiện. Lu-ca 11:1-13. Người hàng xóm kiên trì gõ cửa được bánh mì.

5. Chúng ta phải cầu nguyện cách khiêm nhường, hạ mình. 2 Sử ký 7:14 “hạ mình xuống.”

6. Chúng ta phải sẵn sàng ăn năn tội lỗi. 2 Vua 7:14 “trở lại, bỏ con đường tà.”

V. CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN :

1. Chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa. Rô-ma 8:27, Ma-thi-ơ 26:39 “Không theo ý con, mà theo ý Cha.”

2. Chúng ta phải tha thứ cho người khác trước khi Đức Chúa Trời nghe và trả lời cầu nguyện chúng ta.

3. Chúng ta phải cầu nguyện với đức tin. Mác 11:24, Gia-cơ 1:6,7.

4. Chúng ta phải giữ các điều răn của Ngài. I Giăng 3:22.

5. Chúng ta phải ở trong Đấng Christ. Giăng 15:7.

6. Giu-đe 20 “Nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.”

7. Chúng ta phải cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. Giăng 16:24.

VI. NHỮNG TRỞ NGẠI CỦA SỰ CẦU NGUYỆN :

1. Vô tín. Gia-cơ 1:6,7. Không có đức tin.

2. Không có tinh thần tha thứ. Mác 11:25.

3. Tội lỗi. Thi 66:18 “chú về diều ác.”

4. Cầu xin trái lẽ. Gia-cơ 4:3 “cầu xin với động cơ sai lầm hoặc ra ngoài ý Chúa.”

VII. MỘT SỐ LỜI HỨA VỀ SỰ CẦU NGUYỆN :

Mác 11:24, Giăng 15:7, I Giăng 5:14-15, Ê-phê-sô 3:12, 20, Phi-líp 4:19, Phi-líp 4:6, Ma-thi-ơ 7:7,8, Lu-ca 11:9-13, Hê-bơ-rơ 4:16.

KẾT LUẬN:

Đức Chúa Trời sẽ trả lời cầu nguyện như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ trả lời theo ba cách:

1) Chấp thuận.

2) Không.

3) Chờ đợi.

Ê-sai 65:24 “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu Ta, họ còn nói, Ta đã nghe rồi.”

2 Cô-rinh-tô 12:7-10 Phao-lô cầu xin chữa lành bệnh của mình nhưng Đức Chúa Trời trả lời: Không được.

Mục sư Douglas đã cầu nguyện Chúa cứu rỗi thân phụ của mình suốt 17 năm và rồi Đức Chúa Trời mới trả lời theo thời gian của Ngài. Chúng ta phải chờ đợi ý Chúa và thì giờ của chúa.

Một lời cầu nguyện của một tội nhân mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ nghe là Lu-ca 18:13 “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi là một tội nhân.” Cũng xem 2 Phi-e-rơ 3:9.

Chúng ta sẽ không bao giờ học được cách cầu nguyện bằng cách xem sách chuyên đề. Chúng ta phải khởi sự quì xuống cầu nguyện ngay.

Chúng ta phải nhớ cảm tạ Chúa luôn luôn về sự trả lời cầu nguyện của Chúa.

(Visited 20 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT