Giáo Lý Căn Bản 66 – HỘI THÁNH

Print Friendly, PDF & Email

Bài 66

HỘI THÁNH

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Kinh thánh không nhận bất cứ nhà thơ nào thấy được trên mặt đất như là Hội thánh cả. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ bao gồm tất cả các linh hồn đã được tái sanh, mỗi một người được cứu chuộc bởi huyết báu Đấng Christ và được Đức Thánh Linh tái tạo trở lại nên người mới.

Chỉ một phần nhỏ của Hội thánh là ở trên đất vì phần lớn đã được về với Chúa rồi.

Hội thánh không có ai làm đầu thấy được trên đất nhưng có một Đầu không thấy được là Đấng Christ ở rên trời. Đấng Christ đã phó mạng sống mình để thành lập Hội thánh.

Ê-phê-sô 5:25 “…Cũng như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó mình vì Hội thánh.”

Công tác cao trọng nhất của Đức Chúa Trời trong thời đại nầy là tập họp Hội thánh.

Công vụ 15:14 “Đức Chúa Trời đã đoái thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho Danh Ngài.” Những người được chọn nầy đều được báp-tem vào trong thân thể của Đấng Christ.

I. ĐỊNH NGHĨA HỘI THÁNH :

Hội thánh Cơ đốc là một cơ cấu thời Tân ước được bắt đầu với Lễ Ngũ tuần và có lẽ chấm dứt bằng sự cất lên trời khi Chúa Jêsus Christ tái lâm.

Chữ Hội thánh xuất phát từ chữ “Ecclesia” nghĩa là “được gọi ra khỏi.” Các Cơ đốc nhân được gọi ra khỏi hệ thống thế giới để được ở trong Đấng Christ.”

1 Cô-rinh-tô 1:2 “Gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô,… được gọi làm thánh đồ.”

Chữ Hội thánh có thể chỉ về một nhóm tín đồ địa phương. Phi-lê-môn 2 “Hội thánh nhóm lại trong nhà anh “Cô-lô-se 4:15 “và cho Hội thánh nhóm lại trong nhà người.”

Chữ Hội thánh cũng có nghĩa là Hội thánh phổ thông?

1 Cô-rinh-tô 15:9 “Tôi không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời.”

1. Sự khác nhau giữa Hội thánh và Nước Trời:

Nước Trời theo các thí dụ trong Ma-thi-ơ 13 là bao gồm cả người xấu lẫn người tốt. Như vậy hội thánh là một phần của Nước Trời. Nước Trời đã bị người Do thái một lần khước từ, sẽ được thiết lập khi Đấng Mê-si-a sẽ đến.

2. Sự khác biệt giữa Hội thánh hữu hình và Hội thánh vô hình :

Hội thánh hữu hình gồm những người ghi danh vào danh sách Hội thánh địa phương, gồm tất cả các giáo phái, cả tốt và cả xấu bao gồm trong Hội thánh hữu hình.

Hội thánh vô hình được hợp thành bởi những người có tên được ghi trong danh sách sự sống của Chiên Con. Khải 21:27.

3. Sự khác biệt giữa Hội thánh địa phương và Hội thánh phổ thông:

Hội thánh địa phương là hội chúng thờ Chúa ở một địa phương cụ thể nhứt định nào đó. Hội thánh phổ thông là danh từ bao gồm tất cả các Hội thánh ở khắp mọi nơi và ở mọi thời đại.

4. Sự khác biệt giữa Hội thánh thực tế và Hội thánh lí tưởng:

Hội thánh thực tế là Hội thánh bao gồm tất cả những người chưa trọn vẹn nhưng cố gắng theo đuổi sự trọn vẹn qua Đấng Christ.

Hội thánh lí tưởng là Hội thánh bao gồm tất cả những ai đã về thiên đàng và đã được trọn vẹn.

5. Sự khác biệt giữa Hội thánh chiến đấu và Hội thánh chiến thắng:

Hội thánh chiến đấu chỉ về Hội thánh thật trên thế gian.

Hội thánh chiến thắng chỉ về bộ phận Hội thánh đã về thiên đàng.

II. SỰ THÀNH LẬP HỘI THÁNH :

Ma-thi-ơ 16:16-18″… Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy.”

Hội thánh được chính Chúa Jêsus Christ thành lập trên lời tuyên xưng của Phi-e-rơ rằng Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si-a, Đấng Christ, và Đức Chúa Trời hóa thân thành người.

Chúa chúng ta không xây Hội thánh trên Phi-e-rơ, nhưng trên lời tuyên xưng của Phi-e-rơ.

Nghiên cứu kỹ Ma-thi-ơ 16:16-18, Giăng 20:19-23 và Ma-thi-ơ 18:18 cho ta thấy Phi-e-rơ không được nhận địa vị nào cao hơn các sứ đồ khác.

Trong thực tế, lịch sử Hội thánh được thành lập vào ngày lễ Ngũ tuần – Công vụ 2 –

khi Đức Thánh Linh giáng lâm.

Công vụ 2:47 “Hàng ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm và Hội thánh.” Hội thánh đầu tiên có nơi nhóm riêng. Công vụ 1:13, 5:12, 2:46, 12:12. Họ có thời giờ nhóm — hàng ngày. Công vụ 2:46 và mỗi ngày Chúa nhựt. Công vụ 20:7.

III. ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI THÁNH :

1. Ăn năn tội. Công vụ 2:38.

2. Đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu thế, là Chúa và là Con Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ 16:16-18.

3. Được cứu, được tái sanh. Công vụ 2:47 “Những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.” Họ được thêm vào Hội thánh không phải để cứu, nhưng họ được thêm vào Hội thánh vì họ đã được cứu. (Một thành viên của Hội thánh vô hình trở thành thành viên của Hội thánh địa phương).

4. Được báp-tem trong Danh Ba ngôi Đức Chúa Trời. Công vụ 2:38, Ma-thi-ơ 20:19, Công vụ 10:47, 48, Công vụ 22:16.

5. Giữ lời dạy (giáo lý) của các sứ đồ. Công vụ 2:42. Trung tín vâng giữ và sống theo Kinh thánh.

IV. NHỮNG BIỂU TƯỢNG CỦA HỘI THÁNH :

1. Thân thể: Đấng Christ là Đầu và các tín đồ là thân thể của Ngài. Cô-lô-se 1:18, Ê-phê-sô 1:22, 23, Cô-lô-se 2:19.

2. Đền thờ: Nơi ngự của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 2:20, 21. Về kiến trúc nầy, Đấng Christ là Đầu góc nhà. Còn chúng ta là các phần xây dựng nên kiến trúc đó.

3. Vợ Đấng Christ: 2 Cô-rinh-tô 11:2 “Tôi đã gã anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.”

Đấng Christ là chàng rể. Giăng 3:29.

Lễ cưới sẽ tổ chức ở trên thiên đàng (Khải thị 19:7).

V. CÁC THÁNH LỄ CỦA HỘI THÁNH:

Dù vài giáo hội dạy có 7 phép bí tích, ta thấy Kinh thánh chỉ dạy có hai Thánh lễ của Hội thánh.

1. Lễ báp-tem: Ma-thi-ơ 28:19-20, Mác 16:16, Công vụ 2:38-41, Công vụ 8:36-40, 10:47,48.

2. Lễ tiệc thánh: Công vụ 2:42,46, 20:7, 1 Cô-rinh-tô 11:20-34.

VI. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH :

1. Thờ phượng Đức Chúa Trời và làm vinh hiển Danh Ngài trên đất: Ê-phê-sô 1:4-6 “… để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài.”

2. Giảng Tin lành cho cả thế giới. Ma-thi-ơ 28:19, 20 “Hãy đi dạy dỗ muôn dân.” Xem Mác 16:15, Ê-phê-sô 3:8.

3. Dạy khuyên các Cơ đốc nhân. Ê-phê-sô 4:11-15 “để các thánh đồ được trọn vẹn.”1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11, 1 Cô-rinh-tô 12:1-31.

4. Làm chứng nhân cho Chúa: Công vụ 1:8 “Làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-de, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.”

VII. SỰ HIỆP NHẤT CỦA HỘI THÁNH TRÊN MẶT ĐẤT :

Dựa theo bài cầu nguyện của Chúa Jêsus với tư cách Thầy tế lễ Thượng phẩm. Giăng 17.

1. Hiệp nhất vì chúng ta cùng thờ một Cha. Giăng 17:1-5.

2. Hiệp nhất vì mọi người được cứu đều thuộc về Đức Chúa Con Giăng 17:6-10.

3. Hiệp nhất vì mọi người tin đều được Thánh Linh ngự trị. Giăng 17: 11a, Rô-ma 8:16.

4. Hiệp nhất vì Đức Cha và Đức Con hiệp nhất nên chúng ta cũng phải hiệp nhất. Giăng 17: 11b.

5. Hiệp nhất vì chúng ta sống bởi cùng Lời Chúa. Giăng 17:14-17.

6. Hiệp nhất vì sự hiệp nhất sẽ khiến cho người chưa tin sẽ tin Chúa. Giăng 17:21, 23.

7. Hiệp nhất vì chúng ta sẽ cùng sống chung ở trên thiên đàng. Giăng 17:24.

KẾT LUẬN:

Tại sao có quá nhiều giáo phái? Có lẽ ta nên nhìn thấy các giáo phái như là trạng thái khác nhau của loại trái cây, các nhạc khí hợp thành dàn nhạc,hoặc như nhiều người ví sánh, là nhiều cây căm hợp thành bánh xe.

Lòng ước ao của Đấng Christ là Hội thánh trên mặt đất phải trong sạch, vinh hiển và thánh thiện.

Ê-phê-sô 5:27 “Đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi

giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.”

(Visited 22 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT