Gíao Lý Căn Bản 75 – SỰ LẠC HIẾN

Print Friendly, PDF & Email

Bài 75

SỰ LẠC HIẾN

 

LỜI GIỚI THIỆU:

2 Cô-rinh-tô 8:7 “Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trổi hơn về việc nhơn đức này”

Nội dung phân đoạn Kinh thánh này là Phao-lô nói về việc vâng hiến.

Lễ giáng sinh đầu tiên đánh giá bằng sự dâng hiến. Đức Chúa Trời là Cha ban món quà của Ngài cho nhân loại bằng chính Con Độc Sanh của Ngài.

Trong khi kỷ niệm Lễ giáng sinh, chúng ta có dịp tiện để ban cho,nhưng chúng ta cần nhớ rằng “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh”Công vụ 20:35. Trong câu chuyện lễ giáng sinh, ta thấy các bác sĩ đã dâng cho Chúa Jêsus những món quà rất có giá trị.

I. CÁC BÁC SĨ DÂNG GÌ CHO CHÚA? – Ma-thi-ơ 2:1.

Trong câu chuyện về các bác sĩ, chúng ta thấy diễn tiến đẹp đẽ về đức tin.

1. Tỉm kiếm: Họ thấy ngôi sao trên trời và đi theo.

2. Tìm gặp: Họ đến Giê-ru-sa-lem hỏi Hê-rốt Chúa Cứu thế sanh ra ở đâu?

3. Thờ phượng: Họ quì xuống thờ lạy Chúa.

4. Dâng hiến: Trong khi thờ phượng hoặc sau khi thờ phượng họ dâng quà cho Chúa. Các lễ vật các bác sĩ dâng cho Chúa rất có ý nghĩa:

– Vàng: Món quà xứng với vị Vua. Jêsus là Vua các vua.

– Nhũ hương: Món quà thừa nhận Thần tánh của Chúa Jêsus.

– Một dược: Món quà xưng nhận Chúa Cứu thế chịu thương khó. Mác 15:23.

Chúng ta không thể dâng vàng, nhũ hương, một dược nhưng chúng ta có thể dâng gì cho Chúa?

II. CHÚNG TA PHẢI DÂNG GÌ?

1. Thân thể chúng ta: Rô-ma 12:1, 2 Cô-rinh-tô 8:5.

2. Thì giờ đọc Kinh thánh: II Ti-mô-thê 4:13.

3. Giữ vững lấy điều mình đã nghe. Hê-bơ-rơ 2:1.

4. Cứ chuyên lo về sự cầu nguyện. Công 6:4.

5. Tạ ơn Chúa về mọi sự. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18.

6. Dâng tiền bạc cho Chúa. 2 Cô-rinh-tô 8:2-4 “Người Ma-xê-đoan dù nghèo vẫn dâng hiến rộng rãi cho Chúa và Phao-lô tiếp nhận món quà như hành động của sự thông công.

III. CHÚNG TA PHẢI DÂNG CHO CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

1. Cách có hệ thống: 1 Cô-rinh-tô 16:2 “Cứ ngày đầu tuần lễ.” Không phải chỉ dâng tặng lúc giáng sinh, nhưng hằng tuần.

2. Cách cá nhân: 1 Cô-rinh-tô 16:2 “Mỗi người… ” Không phải chủ nhà, nhưng cả vợ con cũng phải lo. Dâng hiến không chỉ dành cho người giàu nhưng cả người nghèo. Sự khác nhau duy nhất là phẩm chất của món quà dâng. Ví dụ: Bà HS1 ở Trung hoa là một bác nông phu rất nghèo đã ăn ít hơn để có thể dành dụm thêm lương thực dâng cho Chúa, và Chúa ban phước cho bà nhiều về phương diện thuộc linh.

3. Tùy theo tỉ lệ Chúa ban ơn: 1 Cô-rinh-tô 16:2 “Tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành.” Trong thời Cựu ước, dưới luật pháp, người ta dâng 1/10 thu nhập của mình cho Chúa. Phần mười (Lê-vi 27:30) là thánh cho Chúa và không thuộc về người. Ngày nay, chúng ta không ở dưới luật pháp. Chúng ta không bắt buộc phải dâng 1/10 về tất cả những gì chúng ta nhận được. Nhưng chúng ta ở dưới ân điển tức là giao ước tình yêu. Quyền lực của luật pháp mạnh hơn hay là tình yêu mạnh hơn? Đối với tôi, sức mạnh của tình yêu lớn hơn, nghĩa là ta phải dâng 1/ 10 cùng với các của dâng khác. Mục sư Douglas làm chứng đã trung tín dâng 1/ 10 cho Chúa suốt 18 năm liền, và Đức Chúa Trời ban phước cho Mục sư cả thuộc linh lẫn tài chánh. Ông R.G. Letourneau dâng 1/ 10, rồi khi Đức Chúa Trời ban phước cho ông, ông đã tăng lên 2/ 10 và về sau nhiều hơn nữa, Đức Chúa Trời ban ơn dư dật cho người biết lạc hiến cho Ngài. Hãy hằng ngày tin cậy Đức Chúa Trời trong việc này.

4. Cách vui lòng: 2 Cô-rinh-tô 9:7 “Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng” Chúng ta phải xem đó là một đặc ân lớn và là một niềm vui có cái gì để dâng lại cho Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta mọi ân phước. Chúng ta thích người vui lòng tặng quà cho ta thể nào, thì Chúa cũng muốn chúng ta vui lòng dâng hiến cho Ngài.

5. Dâng hiến như Chúa đã hiến dâng: Ngài hiến mọi sự Ngài có, kể cả mạng sống Ngài. Chúng ta hãy dư dật trong sự lạc hiến.

6. Cách hy sinh: 2 Cô-rinh-tô 8:2 “Dâng hiến dù trong lúc khó nghèo.” Người đàn bà góa dâng hai đồng là mọi sự bà có. Đức Chúa Trời đánh giá món quà bằng cách tính số còn lại của ta là bao nhiêu, Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng người cho hơn là kích thước món quà ta cho.

IV. CÁC PHẦN THƯỞNG CỦA SỰ LẠC HIẾN:

Phi-líp 4:18 “Như một thức hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài”

Những món quà của chúng ta, dầu bé nhỏ, chắc chắn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ở trên trời.

Rộng rãi dâng hiến cho Chúa thì Chúa cũng sẽ rộng rãi ban ơn trở lại cho ta. Phước hạnh Chúa ban cho không nhứt thiết là sự dư dật của cải vật chất, dầu thường thường là như thế.

Công vụ 20:35 “Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh.”

Ma-thi-ơ 6: 20 “Hãy chất chứa của cải ở trên trời.”

Ma-la-chi 3:10 “Hãy đem phần mười vào kho… ta sẽ mở của sổ trên trời đổ phước xuống đến nỗi không có chỗ chứa chăng.”

Đây là lời hứa nghiêm túc của Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta trung tín dâng 1/ 10 cho Chúa, thì lúc ta cần, Chúa sẽ ban ơn dư dật cho chúng ta.

V. TA PHẢI DÂNG CHO AI?

1. Giúp người nghèo thiếu, người góa bụa, kẻ mồ côi. Gia-cơ 1:27, Ma-thi-ơ 5:42.

2. Dâng theo nhu cầu của Hội thánh.

3. Dâng cho việc mở mang nước Chúa.

KẾT LUẬN:

Không biết dâng hiến cho Chúa, là bằng cớ thiếu sự dạy dỗ Kinh thánh đầy đủ, hoặc là thiếu sự sống thuộc linh trong đời sống ta.

(Visited 6 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT