Giáo Lý Căn Bản 83 – SƯ SỐNG LẠI

Print Friendly, PDF & Email

Bài 83

SƯ SỐNG LẠI

 

LỜI GIỚI THIÊU:

Khi chúng ta vĩnh viễn chia tay một người thân yêu, nhiều câu hỏi dấy lên trong tâm trí chúng ta đòi hỏi câu trả lời.

Gióp 14:14 ” Nếu một người chết có sống lại được không?”.

Ông Gióp đã tự trả lời được câu hỏi của mình trong Gióp 19:26

” Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời”.

Thân xác lúc chết sẽ trở nên như thế nào?

Một người què quặt, già yếu ở tuổi 80 sẽ có hình dáng thế nào trong ngày sống lại? Một thân thể bị cháy thui trong một tai nạn sẽ cứ như thế đời đời hay sao? Cả người tin lẫn người không tin đều sẽ mang thân thể mới không? Chúng ta sẽ nhìn biết mặt nhau khi sống ở thiên đàng không?

Vâng, có thể nhìn biết nhau vì:

1. Chúng ta sẽ nhìn biết nhau ở thiên đàng như chúng ta biết nhau ở dưới đất.

I Cô-rinh-tô 13:12 ” Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau”.

2. Tên chúng ta đã được ghi chép trên thiên đàng và chúng ta sẽ được biết dưới những tên nầy. Chẳng hạn, Môi-se và Ê-li trong Ma-thi-ơ 17 trên núi hóa hình được nhận biết dưới tên trên đất của họ.

3. Người giàu đã nhận biết La-xa-rơ trong Lu-ca 16:23.

4. Các môn đồ đã nhận biết Chúa Jêsus sau khi Ngài sống lại.

5. Trên đất chúng ta nhận biết người khác bằng những giác quan bất toàn. Tại thiên đàng, các giác quan chúng ta sẽ hoàn hảo. Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã nhận biết Môi-se và Ê-li mặc dầu trước đó họ chưa hề gặp những vị nầy.

I. SƯ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST.

Một số người ở Cô-rinh-tô dạy rằng Chúa Jêsus đã không sống lại từ kẻ chết. I Cô-rinh-tô 15. Phao-lô đã đưa ra câu trả lời xác định trong I Cô-rinh-tô 15:20

” Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại”.

Có rất nhiều nhân chứng về sự sống lại của Đấng Christ.

1. Chúa Jêsus trước hết đã hiện ra cho Ma-đơ-len, Ma-ri. Giăng 20:17.

2. Chúa Jêsus đã hiện ra cho các người đán bà đi thăm mộ. Mác 16:1-3.

3. Chúa Jêsus đã hiện ra cho Phi-e-rơ. Mác 16:7.

Cũng xem Lu-ca 24:34.

4. Các môn đồ trên đường Em-ma-út. Lu-ca 24:16.

5. Mười một môn đồ. Lu-ca 24:33, Công vụ 1:23-26.

6. Các môn đồ có cả Thô-ma trên phòng cao. Giăng 20:25-28.

7. Các môn đồ bên bờ biển Ti-be-ri-ÿt. Giăng 21:1.

8. Với 11 môn đồ trên núi. Ma-thi-ơ 28:16.

9. Với 500 anh em. I Cô-rinh-tô 15:6.

10. Với 11 môn đồ ở Bê-tha-ni khi Ngài thăng thiên. Lu-ca 24:36-51.

II. SỰ HY VỌNG SỐNG LẠI ( I Cô-rinh-tô 15:17,18)

Toàn bộ đức tin chúng ta đứng vững hay sa ngã đều dựa vào sự sống lại. Nếu Đấng Christ không sống lại và người chết không sống lại thì:

1. Đức tin anh em luống công.

2. Anh em vẫn còn trong tội lỗi mình.

3. Tất cả những người đã chết đều hư mất.

4. Không có sự hội ngộ tương lai với những người thân yêu. NHƯNG ĐẤNG CHRIST ĐÃ THỰC SỰ SỐNG LẠI RỒI. Vì Chúa Jêsus đã sống lại thì chúng ta có một hy vọng chắc chắn về sự hội ngộ.

Vì Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết nên mọi người đàn ông, đàn bà, trẻ em đều sẽ sống lại từ kẻ chết.

III. SỰ SỐNG LẠI CỦA KẺ CHẾT.

Sự sống lại dường như theo thứ tự như sau:

1. Đấng Christ là trái đầu mùa của kẻ chết. Ngài sống lại trước nhứt. I Cô-rinh-tô 15:20.

2. Ma-thi-ơ 27:52,53 ” Mồ mả mở ra và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy”.

3. Sống lại để được sống.

Giăng 5:28,29 ” Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.

Khải huyền 20:5 ” Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất”.

4. Sống lại để bị xét đoán. Giăng 5:29.

Khải huyền 20:13 ” Biển đem trả những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có”.

Vì thế, mọi người PHẢI và SẼ sống lại từ kẻ chết. Một số người sẽ sống lại để hưởng sự sống phước hạnh, trong khi những người khác sẽ sống lại để bị ném xuống hồ lửa đời đời.

IV. THÂN THỂ SỐNG LẠI ( I Cô-rinh-tô 15:35-49)

Có một số người khước từ sự sống lại của thân thể, họ chủ trương rằng sau khi sống lại mọi sự chỉ là thần linh.

I Cô-rinh-tô 15:44 nói rằng thân thể sống lại sẽ là thân thể thuộc linh nhưng không nói một thần linh không có thân thể.

I Cô-rinh-tô 15:35 đặt ra hai câu hỏi: ” Người chết sống lại thế nào?

Bằng quyền phép của Đức Chúa Trời”. Và với thân thể nào? Rồi Phao-lô tiếp tục trả lời câu hỏi nầy:

1. Không phải cùng thân thể đó. câu 37. Thân thể chết giống như hạt giống gieo xuống đất và mọc lên một cây khác với hạt giống đã gieo.

Thân thể què quặt hay đốt cháy thiêu sẽ không giống như thế mãi khi sống lại. Nó sẽ hoàn hảo như các thân thể sống lại khác.

Trong thiên đàng không có thân thể già yếu, xấu xí? què quặt hay bất toàn.

2. Đó là một thân thể Chúa cho. Câu 38. Theo ý muốn tể trị của Đức chúa Trời.

I Giăng 3:2 ” Khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ nên giống như Ngài nghĩa là hoàn hảo.

3. Đó sẽ là một thân thể thích hợp với từng linh hồn. câu 38 ” Mỗi hạt giống một thân thể khác”. Câu 41,42 các ngôi sao khác nhau thì thân thể chúng ta cũng sẽ khác nhau.

4. Đó sẽ là một thân thể không hề hư hoại. Câu 42. Thân thể nầy sẽ bất tử, không bị hư hoại. Những người bị hình phạt nơi địa ngục sẽ có thân thể bất tử để chịu đời đời hình khổ nơi hỏa ngục.

5. Đó sẽ là thân thể vinh hiển. Câu 43. Có lẽ giống như thân thể Chúa vinh hiển trên núi hóa hình trong Ma-thi-ơ 17. Sáng rực vinh hiển.

6. Đó sẽ là thân thể có quyền năng. Câu 43. Nó sẽ không bị giới hạn bởi các qui luật của quả đất. Thân thể của Chúa Jêsus đã đi qua các bức tường và cửa đóng. Ngài thăng thiên cách dễ dàng.

7. Đó sẽ là thân thể thiêng liêng. Câu 44.

Thân thể trần gian của Chúa Jê-sus là thân thể xác thịt, máu xương.

Thân thể phục sinh của Chúa Jêsus có thịt xương nhưng không có máu.

Máu Ngài đã dỗ ra hết trên thập tự giá.

Lu-ca 24:39 ” Kìa xem tay chân ta thật chính ta. Hãy rờ đến ta và hãy xem – thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có”.

Sau đó Chúa Jêsus nhận ăn miếng cá nướng.

V. MẦU NHIỆM CỦA SỰ SỐNG LẠI (I Cô-rinh-tô 15:51 -54)

Sự mầu nhiệm: Không nhứt thiết tất cả chúng ta đều chết. Một số sẽ còn sống khi Chúa Jêsus tái lâm và sẽ được cất lên trời.

Người sống sẽ được biến hóa. Câu 52. ” Và chúng ta đều sẽ biến hóa”, chứng tỏ rằng thân thể sống lại sẽ đổi khác nhưng có nét tương tự

như khi ta còn sống hiện tại.

Thân thể sống sẽ được mặc lấy sự bất tử và sử bất hoại. I Cô-rinh-tô 15:52,53.

VI. BÀI CA SỐNG LẠI ( I Cô-rinh-tô 15:54 -57)

Câu 54: Sự chết bị sự đắc thắng nuốt mất.

Câu 55: Cái nọc của sự chết bị mất.

Câu 55: Mồ mả không còn đắc thắng nữa.

Câu 57: Sự đắc thắng thuộc về chúng ta nhờ Đấng Christ.

KẾT LUẬN:

Người ác người thiện đều sẽ sống lại không còn hư nát nữa để được thưởng hay bị phạt. Ê-sai 66:23,24 mô tả thây của những người bội nghịch: câu chúng nó chẳng hề chết? lửa chúng nó chẳng hề tắt chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt. Cũng xem sự vinh hiển của người tin Chúa trong Đa-ni-ên 12:2 -3.

(Visited 25 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT