Giáo Lý Căn Bản 85 – NHỮNG VIỆC PHÁN XÉT.

Print Friendly, PDF & Email

Bài 85

NHỮNG VIỆC PHÁN XÉT.

 

LỜI GIỚI THIÊU:

Trong bài học trước, chúng ta đã nói về sự phán xét chắc chắn sẽ xảy ra và chúng ta đã giới thiệu qua bảy sự phán xét khác nhau.

Trong bài học nầy, chúng tôi đề nghị bố cục ngắn gọn về một số chi tiết của từng sự phán xét nói trên. Đây không phải chỉ có những sự phán xét nầy mà thôi, trong Kinh thánh còn cho thấy có sự phán xét bằng nước lụt trong thời Nô-ê và sự phán xét làm lộn xộn tiếng nói tại tháp Ba-bên. Cũng đã từng có sự phán xét nhằm vào các cá nhân, các dân tộc vào các thời điểm khác nhau.

Chúng ta sẽ nghiên cứu 5 điểm chính cho mỗi sự phán xét.

Có lẽ sự phán xét chính đầu tiên là biến cố địa chất đã xảy ra cho dòng giống người trước thời A-đam trong khoảng thời gian giữa hai câu đầu của sách Sáng thế ký.

I. SỰ PHÁN XÉT TẠI THẬP TỰ GIÁ.

1. Đề tài: Đấng Christ mang lấy tội lỗi chúng ta.

Giăng 1:29 ” Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi”.

Cũng xem Hê-bơ-rơ 2:9, I Giăng 2:2.

2. Thời điểm: Khoảng năm 30 s.c. khi Đấng Christ bị treo trên cây thập tự.

3. Địa điểm: Tại đồi Gô-gô-tha, khi Chúa bị đóng đinh.

Giăng 19:17 -18, Rô-ma 1:8 ” Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình… “.

Cơn thạnh nộ nầy đã biểu lộ ra tại thập tự giá.

Đức Chúa Trời đã kéo xuống bức màn tối tăm. Ma-thi-ơ 27:45.

4. Cơ sở: Luật pháp.

Rô-ma 6:23 ” Vì tiền công của tội lỗi là sự chết “, cũng xem:

Ê- xê-chi -ên 18:4 ” Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết “.

Tội lỗi bị xét đoán bởi luật pháp trọn vẹn. Gia-cơ 1:25.

5. Hậu quả: Sự chết thuộc thể dành cho Đấng Christ, sự xưng công bình dành cho người có lòng tin.

I Tim 4:10 “… Ngài là Cứu Chúa của mọi người mà nhứt là của tín đồ “.

II. SỰ TỰ XÉT HÀNG NGÀY.

1. Đề tài: Các thánh đồ tự phán xét lấy mình.

I Cô-rinh-tô 11:28 “… Nhưng mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén “.

Thi 26: 1,2 ” Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi… xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi “.

2. Thời điểm:

Bất cứ thời điểm nào, không phải mỗi tháng một lần vào dịp Tiệc thánh, nhưng là mỗi ngày, đặc biệt là vào những giờ Tĩnh nguyện.

3. Địa điểm:

Bất cứ nơi nào, chúng ta phải thường xuyên thông công với Chúa và sẵn sàng lắng nghe sự cảnh tỉnh nhắc nhở của Chúa Thánh Linh.

4.Cơ sở: Quyền làm con Chúa. Hê-bơ-rơ 12:6,7.

” Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con “.

5. Hậu quả:

Được tẩy sạch, được giải cứu khỏi sự yếu đuối, sự đau ốm và sự chết. I Cô-rinh-tô 11:30. Sự tha thứ dành cho tội nhân kèm theo sự vui mừng và bình an. I Giăng 1:9.

III. TÒA PHÁN XÉT CỦA ĐẤNG CHRIST.

1. Đề tài:

Các thánh đồ được phán xét về các việc làm của mình.

2. Thời điểm:

Khi Chúa Jêsus tái lâm. Lu-ca 14:14.

Sau sự sống lại thứ nhất. Ma-thi-ơ 16:27.

3. Địa điểm: Trên không trung. I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16, 17.

4. Cơ sở: Các việc làm của người tín đồ. I Cô-rinh-tô 3:13.

5. Hậu quả:

Các phần thưởng và mão miện dành cho người trung tín. I Cô-rinh-tô 3:14

Sự mất mát dành cho những người sản sinh ra gỗ, cỏ khô, rơm rạ I Cô-rinh-tô 3:15.

IV. SỰ PHÁN XÉT NGƯỜI DO THÁI.

1. Đề tài: Dân tộc Do thái Ê-xê-chi-ên 20:34 -38.

2. Thời điểm: Trong cơn Đại nạn.

3. Địa điểm: Giê-ru-sa-lem và vùng phụ cận. Giê 33:7.

4. Cơ sở: Sự từ chối Đức Chúa Trời. I Sa-mu-ên 8:7, Lu-ca 23:18, Công 7:51.

5. Hậu quả: Sự qui đạo của dân Do thái và họ nhận Đấng Christ là Đấng Mê-si-a. Giê 30:7, Ê-sai 66:8.

V. SỰ PHÁN XÉT CÁC DÂN TỘC.

1. Đề tài: Các dân ngoại bang.

Ma-thi-ơ 25:32 ” Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra như kẻ chăn chia chiên với dê ra “.

2. Thời điểm: Vào lúc Chúa Jêsus tái lâm.

Ma-thi-ơ 25:31 ” Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài “.

3. Địa điểm: Ở trũng Giê-hô-sa-phát.

Giô-ên 3:2 ” Ta sẽ nhóm hết thảy các nước lại và đem chúng xuống trong trũng Giô-sa-phát “.

4. Cơ sở: Sự đối xử với dân Do thái.

Ma-thi-ơ 25:40 ” Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy “.

Anh em của Đấng Christ là người Do thái.

5. Hậu quả: Sự hình phạt dành cho các dân tộc ác biểu hiệu con dê.

Ma-thi-ơ 25:41 ” Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó “.

Sự phước hạnh dành cho các dân tộc thiện biểu hiệu con chiên.

Ma-thi-ơ 25:34 ” Hỡi các người được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất “.

VI. SỰ PHÁN XÉT CÁC THIÊN SỨ SA NGÃ.

1. Đề tài: Các thiên sứ sa ngã.

2. Thời điểm: Không rõ.

( có lẽ vào sự phán xét cuối cùng tại Tòa Lớn và Trắng ).

3. Địa điểm : Không rõ.

4. Cơ sở: Có lẽ sự phản loạn do Lu-xi-phe chủ xướng lãnh đạo.

(Visited 45 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT