Giáo Lý Căn Bản 86 – Vinh Quang Tương Lai Và Các Phần Thưởng

Print Friendly, PDF & Email

Bài 86

Vinh Quang Tương Lai Và Các Phần Thưởng

 

GIỚI THIỆU

2 Cô-rinh-tô 4:17 “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên.”

Qua cuộc nghiên cứu tôi tin rằng các phần thưởng được phát ra tại trước ngai Chúa sẽ bao gồm các mão miện và những điều vinh hiển khác.

2 Cô-rinh-tô 4:17 nói về sự hoạn nạn nhẹ và tạm, đó là hình ảnh mô tả thế giới đau buồn, khốn khổ, nước mắt, nan đề, v.v.

Giây phút chúng ta bước qua bờ bên kia thì sự hoạn nạn tạm này sẽ được thay thế bằng “sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên.”

Điều này có nghĩa gì? Đây là một mỹ từ pháp tương phản hai thế giới khác biệt, “nhẹ” và “tạm” đối lại “vô lượng” và “vô biên.”

Nếu sự ngược lại là đúng thì khốn khổ thay cho chúng ta là những người tin. 1 Cô-rinh-tô 15:19.

Một trong những ơn phước đầu tiên là cái chết của người tín hữu—một cái chết mà cái nọc đã được lấy ra rồi, Giăng 8:51. 1 Cô-rinh-tô 15:55.

Chết đối với người tín hữu như là ngủ trong Chúa Cứu Thế Jêsus, Giăng 11:11; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14.

Rồi thì người đó đội nhiên thức giấc trong sự hiện diện của Chúa. Phi-líp 1:23.

I. VINH QUANG TƯƠNG LAI CỦA NGƯỜI TÍN HỮU

1. Được ở với Vua Jêsus. Giăng 14:3, “3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

Chúng ta cả thảy vui mừng ở trong sự hiện diện của Đấng cao cả.

2. Được xem mặt Chúa. Thi Thiên 17:15, “Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.”

2 Cô-rinh-tô 4:6, “…vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.” Chúng ta sẽ được ngắm xem vinh hiển đó! Thật là một điều vinh hạnh được ngắm khuôn mặt vinh diệu của Ngài.

Khải Huyền 22:4, “Chúng sẽ được thấy mặt Chúa.”

3. Được ngắm sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế. Giăng 17:24, “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.”

Ai cũng thích ngắm cô dâu đẹp! Nhưng nhìn ngắm sự vinh quang của Chúa còn đẹp tuyệt vời hơn vô cùng!

4. Được vinh hiển với Chúa Cứu Thế. Rô-ma 8:17-18, “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.”

Chúng ta không biết điều này nghĩa là gì, nhưng chắc chắn phải là một điều tuyệt vời.

5. Đồng trị với Chúa Cứu Thế. 2 Ti-mô-thê 2:12, “Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta.”

Trong ẩn dụ trong Ma-thi-ơ 25:20-23 về các ta-lâng, những người trung tín được lập làm người cai trị trên nhiều điều.

Trong ẩn dụ trong Lu-ca 19:12-19 về vị thế tử và các nén bạc, người đầy tớ có một nén bạc làm lợi ra được mười nén nữa và được thưởng cai trị mười thành.

Người khác có một nén sanh lợi ra được thêm năm nén, thì được lập cai trị năm thành.

6. Được thừa hưởng tất cả. Khải Huyền 21:7, “Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.”

Công Vụ 26:18, người tín đồ là người có gia tài trong chốn vinh hiển.

7. Được chiếu sáng như các ngôi sao. Đa-ni-ên 12:3, “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”

II. CÁC MÃO MIỆN MÀ NGƯỜI TÍN ĐỒ CÓ THỂ THẮNG ĐƯỢC

Tôi được dịp đến thăm Tháp Luân Đôn để xem Vương Miện Châu Ngọc năm 1951.

Vương Miện của Nữ Hoàng chứa 3.000 viên kim cương và 300 châu ngọc khác.

Vương Miện Hoàng Gia chứa 6.000 viên kim cương và các đá quý khác.

Khải Huyền 19:12, “Trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên.” (Đầu của Chúa Cứu Thế Jêsus Christ).

Bạn nghĩ bạn sẽ chiếm được bao nhiêu mão miện? Một tín đồ có thể thắng được một số các mão miệng.

1. Mão miện cho người chạy đua. 1 Cô-rinh-tô 9:24-25, mão miện không hay hư nát, “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.”

Hê-bơ-rơ 12:1, “Chúng ta cũng nên … lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.”

Một mão miện không hay hư nát, không phải bằng giấy, nhưng là mão vĩnh hằng.

2. Mão miện cho người đưa người đến Chúa. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19, Mão miện của sự vui mừng. “Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì, há chằng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Jêsus chúng ta trong khi Ngài đến sao?”

Có lẽ mỗi người trở lại cùng Chúa là một viên ngọc trong mão miện đó. Có bao nhiêu viên ngọc trong mão miện của Bạn? Bạn phải có ít nhất một viên ngọc cho mỗi năm trong cuộc đời theo Chúa của Bạn.

3. Mão miện cho người trông chờ. 2 Ti-mô-thê 4:8, mão miện của sự công chính, “Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.”

Mọi người phải thắng cho được mão miện này. Mỗi người trong chúng ta phải canh chừng và chờ mong Chúa Jêsus Christ của chúng ta trở lại.

4. Mão miện cho người trung tín, Gia-cơ 1:12, mão miện của sự sống, “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.”

Có ba điều kiện để thắng được mão miện này:

a. Chịu đựng sự cám dỗ, thắng hơn sự gian ác.

b. Yêu kính Chúa. Điều này hẳn là dễ, yêu mến Chúa Jêsus.

Khải Huyền 2:10, “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.”

c. Trung tín cho đến chết, chịu đựng cho đến cuối cùng. Không phải chỉ trung tín cho đến khi chết, đến cuối cuộc đời, nhưng trung tín cho “đến chết” dầu phải chết vì Chúa.

Đây là khúc Kinh Thánh được giảng vào ngày 14 tháng 6, 1936, ngày mà tôi chịu báp-tem và gia nhập hội thánh. Bài giảng do Mục Sư A.C. Leifer giảng.

5. Mão triều thiên cho các vị mục sư thật. 1 Phi-e-rơ 5:4, mão miện của sự vinh quang, “Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.”

Đây là mão triều thiên cho các trưởng lão, những người chăn bầy dưới quyền của Chúa, các mục sư, các giáo sĩ, các giáo sư.

6. Mão triều thiên cho tất cả những người được cứu, mão miện bằng vàng. Khải Huyền 4:4, “Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng.”

Không phải chỉ các vua và nữ hoàng trên trần gian có vương miện. Đây là những người được cứu khỏi trần gian.

II. KẾT LUẬN

Sự thách thức ở đây là phải trung tín. Khải Huyền 3:11, “Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.”

Có thể thắng được mão triều thiên rồi lại mất. Đó có phải là một bi kịch lớn không? Nguyện Chúa cho điều đó không xảy ra cho chúng ta.

Giăng 19:5, một mão miện giả bằng gai nhọn đã đội trên đầu Chúa Cứu Thế. Điều đó tỏ ra sự băng hoại của loài người.

Trong Khải Huyền 4:10-11, các trưởng lão lấy mão triều thiên dâng lên cho Chúa Jêsus và nói: “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực.”

Tôi muốn có nhiều mão triều thiên để đặt dưới chân Chúa trong giờ phút đó. Thật hổ thẹn cho người tín đồ nào không có lấy một mão triều thiên để đặt trước bệ chân Chúa.

Chúa sẽ thắng các mão triều thiên cho chúng ta khi chúng ta quy phục Ngài. Các mão triều thiên xứng đáng thuộc về Ngài, vì Ngài đã thắng được các mão triều thiên ấy. Tôi ước mong có thể đặt nhiều mão triều thiên tại chân phước hạnh của Ngài.

CÁC CÂU HỎI HỌC ÔN

851. Giải thích sự tương phản trong 2 Cô-rinh-tô 4:17

852. Phước hạnh trong 1 Cô-rinh-tô 15:55 mà người tín đồ có thể trông mong là gì?

853. Liệt kê 7 điều có thể được bao gồm trong sự vinh hiển tương lai của người tín đồ?

854. Trong 7 điều đó điều nào Bạn cho là lớn nhất?

855. Kể tên 5 loại mão triều thiên khác nhau mà người tín đồ có thể được đội.

856. Kết hiệp Gia-cơ 1:12 và Khải Huyền 2:10, ba điều kiện để đạt được mão sự sống là gì?

857. Các điều kiện để đạt được mão triều thiên không hay hư nát là gì?

858. Trong các mão triều thiên, Bạn nghĩ mão nào dễ đạt được nhất?

859. Có thể đạt được một mão miện, rồi sao đó lại mất đi không? Xin giải thích.

860. Bạn trông mong sẽ làm gì khi Khải Huyền 4:10-11 trở thành thực tại?

(Visited 35 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT