Giáo Lý Căn Bản 87 – Thiên Đàng

Print Friendly, PDF & Email

Bài 87

Thiên Đàng

 

GIỚI THIỆU

Các Ghi Chú được trích từ D.L Moody (NP số 5) và các số khác.

Carpenter Kao (Panhsien, Tây Trung Quốc): “Những người theo Đạo Phật nói nhiều về Địa Ngục bởi vì họ sẽ đi đến đó, chúng ta đề cập nhiều về Thiên Đàng bởi vì chúng ta sẽ đến đó”. Chủ đề bài giảng yêu thích của D.L. Moody là đề tài đề cập về “Thiên Đàng.”

“Tối nay chúng ta ở gần Thiên Đàng hơn bất cứ lúc nào khác trước đây trong đời!”

Câu chuyện: Có một người nọ cứ kêu lên “Amen!” suốt trong bài giảng ấy. Vì có một Mục Sư diễn giả được mời sắp đến buổi nhóm, thế nên có một người đề nghị tặng người ấy một đôi ủng nếu ông ta chịu giữ yên lặng suốt trong bài giảng. Ông ta chấp nhận lời đề nghị này. Vị Mục Sư diễn giả đề cập về Thiên Đàng và tất cả những điều kỳ diệu của nó. Cuối cùng, người đàn ông này không thể nào kìm chế được mình nữa nên đã hét lên: “Có đôi ủng hay không cũng mặc! Tôi là phải la lên, Amen! Ha-lê-lu-gia!”

I. NGUỒN GỐC CỦA THIÊN ĐÀNG

Nó đã được Đức Chúa Trời tạo ra từ thuở ban đầu. Sáng Thế Ký 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Khi nào và bao lâu là điều bí mật đối với con người! Thiên Đàng là nơi ở đời đời. II. Cô-rinh-tô 5:1 “…chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.”

Thiên Đàng là một nơi đã được sửa soạn (Giăng 14:2) để dành cho những con người đã sửa soạn.

II. THIÊN ĐÀNG LÀ GÌ?

Thiên Đàng là nơi ở của Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 6:9 “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời (Thiên Đàng)…”. II. Cô-rinh-tô 12:2 đề cập về một người đã được cất lên đến tầng trời thứ ba. Từng trời thứ nhất là khu vực mà chim chóc bay lượn. Từng trời thứ hai là khu vực mà các phi thuyền đến được. Từng trời thứ ba là nơi ở và ngai của Đức Chúa Trời.

Thiên Đàng là một công trình xây dựng. II.Cô-rinh-tô 5:1 “Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra”

Thiên Đàng là nơi ở của Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. (II.Cô-rinh-tô 5:1)

Thiên Đàng được gọi là vựa lúa. Ma-thi-ơ 3:12 “…Ngài sẽ chứa lúa vào kho…”. Điều này xảy ra lúc phân chia lúa mì, lúa tốt thì được đem vào Thiên Đàng, còn rơm rạ thì bị đốt đi.

Thiên Đàng được gọi là nước của Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Ê-phê-sô 5:5 “…vì anh em biết rõ rằng những kẻ gian dâm, ô-uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.”

Thiên Đàng được gọi là Nhà Cha. Giăng14:2 : “Trong Nhà Cha ta có nhiều chổ ở…”

Thiên Đàng được gọi là nơi yên nghỉ. Hê-bê-rơ 4:9 “Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời”

Thiên Đàng được gọi là Ba-ra-đi (Lạc Viên). II.Cô-rinh-tô 12:4 “Tôi biết người đó được cất lên đến chốn Ba-ra-đi”

III. KÍCH THƯỚC CỦA THIÊN ĐÀNG

Thiên Đàng không thể đo lường được. Giê-rê-mi 31: 37 “Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu trên có thể đo được trời…”

Khải-Huyền 21:1 “Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.”

Một số người đã nhận xét cách sai lầm rằng thành Giê-ru-sa-lem mới trong chương này là Thiên Đàng.

Thành Giê-ru-sa-lem mới có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau. Đó là khoảng 12,000 furlongs (khoảng 2.500 cây số.)

Có một người (Tôi tin là Bob Ripley) tính toán dung tích lập phương của thành có khả năng chứa được được 47.679.308.800.000.000 người.(bốn mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn, ba trăm linh tám tỷ và tám trăm triệu).

Tuy nhiên con số đó không hàm chứa cả khoảng trống dành cho cây cối và con sông sự sống.

Từ buổi sáng tạo cho đến năm 1928,đã có trên ba trăm ngàn tỷ tỷ (302.231.454.903.657.293.676.543) người đã được sinh ra.

Từ thời sáng tạo cho đến ngày nay có khoảng 77 thế hệ (42 thế hệ trước và 35 thế hệ sau Đấng Christ).

Nếu như tất cả những người này vẫn còn sống thì họ sẽ bao phủ trái đất với dộ dầy đến 113.326 dặm Anh.

Tính từ thời kỳ giữa Đấng Christ đến thời kỳ Columbus (Kha-luân-bố) thì cũng đã có đủ số người để làm đầy cả thành Giê-ru-sa-lem mới.

Ông Ripley nói rằng nếu đây là Thiên đàng thì tốt hơn bạn phải giữ chổ trước cho mình từ lúc rất sớm!

Tuy nhiên tôi chắc rằng đấy không phải là Thiên Đàng vì thành Giê-ru-sa-lem phát xuất từ Thiên đàng nhưng chính nó không phải là Thiên Đàng! (Khải-huyền 21:2,10).

Nhưng Thiên đàng dành cho một số ít người hạn chế, là những người thánh sạch và những lâu đài dinh thự rõ ràng được hạn chế , thế nên thật khôn ngoan nếu đăng ký một toà lâu đài này chính ngay ngày nay.

IV. NHỮNG TÍNH CHẤT CỦA THIÊN ĐÀNG

-Thiên Đàng là nơi cao cả. Ê-sai 57:15 “Ta ngự trong nơi cao và thánh”

Thiên Đàng là nơi thánh. Thi-thiên 20:6 “Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người”

-Thiên Đàng là nơi vui vẻ. Khải Huyền 7:17 “Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng”.

-Thiên Đàng là nơi không có sự chết, nước mắt, buồn khổ, kêu la hay đau đớn. Khải huyền 21:4 “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi”.

-Thiên Đàng là nơi không có ban đêm hay bóng tối. Khải huyền 22: 3-5 “…Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho…”

-Thiên Đàng là nơi không có sự đói, khát hay nắng gắt. Khải-huyền 7:16 “Chúng sẽ không đói, không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình…”

Thời tiết cũng sẽ không quá lạnh giống như tại Bắc Trung Quốc hay tại Canada.

V. DÂN CƯ Ở THIÊN ĐÀNG

Không có:

-a: Ma quỉ sẽ không bao giờ được vào đó. Khải huyền 20:10

-b: Bọn trộm cắp sẽ không bao giờ được vào đó. Lu-ca 12:33

-c: Khải huyền 21:8 “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối…”

-d: Ga-la-ti 5:19-21: 17 hậu quả đó của xác thịt sẽ không bao giờ được vào trong Thiên Đàng hoàn hảo.

Những người được ở đó:

-a: Đức Chúa Cha sống ở đó. Ma-thi-ơ 6: 9

-b: Đức Chúa Giê-xu đã đến đó sau khi Ngài thăng thiên. Công-vụ 3:21

-c: Các thiên-sứ và các đạo cơ binh này sẽ ở đó. Ma-thi-ơ 18:10; 26:53

-d: Ê-nóc và Ê-li, đã được biến hoá, sống ở đó. Sáng-thế ký 5:24; Ma-thi-ơ 17:3; II. Các Vua 2:11.

-e: Tất cả những ai đã chết mà tin Chúa Giê-su, sẽ ở đó. I.Tê-sa-lô-ni-ca 4:14 “…thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài”

-f: Môi-se đã được Chúa chôn, có mặt ở đó. Ma-thi-ơ 17:3

VI. THIÊN ĐÀNG LÀ NƠI HOÀN HẢO. Khải Huyền 22:1-5

Các chú thích của H.W. Peeler, Viện Nghiên Cứu Kinh Thánh Miltar Memorial.

1. Một nơi thoả lòng hoàn toàn, Khải huyền 22:1,2, một sông nước sự sống trong lành, một cây có 12 loại trái.Một bức tranh về sự an ủi thanh nhàn tuyệt hảo.

2. Một nơi cung cấp và dự phòng tuyệt hảo.Hê-bê-rơ 22:2. Lá của các cây dùng để chữa lành cho các dân tộc. Mọi thứ đều tốt đẹp, được cung cấp một cách đầy vinh quang, rời rộng.

3. Một nơi hoàn toàn không có tội lỗi. Khải huyền 22:3. Không còn có sự rủa sả. Lời nguyền rủa tại vườn Ê-đên xưa bị tước bỏ khỏi loài người mãi mãi. Bạn có thể hình dung ra được sự vui mừng đích thực đó không?

4. Một nơi có sự cai trị tuyệt vời. Khải huyền 22:3. Được cai trị bởi duy một Đức Chúa Trời và Chiên Con.

5. Một nơi phục sự hoàn hảo. Khải huyền 22:3 “…các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài”. Tư tưởng này có làm hư hoại bức tranh của Thiên Đàng không? Chắc chắn là không! Chúng ta phục sự với nổi vui mừng.

6. Một nơi có mối giao thông hoàn hảo. Khải huyền 22:4 “Và chúng sẽ thấy mặt Chúa”. Tuyệt vời!

7. Một nơi có sự sở hoàn toàn. Chúng ta sẽ thuộc về một mình Ngài. Khải huyền 22:4 ” …và danh Chúa sẽ ở trên trán mình”. Lòng trung tín không bị phân chia. Chỉ thuộc về Ngài và tất cả là dành cho Ngài!

8. Một nơi có sự vinh hiển hoàn toàn. Khải huyền 22:5. Không có ánh sáng đèn do con người làm ra. Họ sẽ đồng trị mãi mãi.

KẾT LUẬN

Bạn có muốn đến Thiên Đàng không? Bạn đã sửa soạn chưa? Thiên Đàng dành cho những người đã sửa soạn. Một kẻ chẳng tin sẽ thấy rằng Thiên Đàng sẽ không phù hợp với họ bởi vì sự thánh khiết của nó.

Câu chuyện: Có một ông vua nọ tặng cho anh hề của mình một cây gậy chống của ông để tôn vinh anh ta là anh hề giỏi nhất hiện thời, là một kẻ ngu dại nhất. Cây gậy đó sẽ chỉ được tặng lại cho ai là kẻ ngu dại lớn lao hơn. Ngày nọ vua sắp băng hà, anh hề đến để viếng nhà vua. Anh hề hỏi nhà vua rằng ông đã làm gì để chuẩn bị đi đến Thiên đàng không? “Không có gì!”, vua trả lời. Thế rồi anh hề trân trọng trao lại cho nhà vua cây gậy và thưa rằng: “Bệ hạ chính là con người đại ngốc!”.

CÁC CÂU HỎI ÔN LẠI:

861. Hãy phân biệt ba Từng trời?

862. Từng trời nào được đề cập đến trong Sáng Thế Ký 1:1?

863. Thiên đàng là một trạng thái hay một nơi chốn? Hãy giải thích

864. Thiên đàng lớn bao nhiêu?

865. Có phải thành Giê-ru-sa-lem mới được đề cập trong Khải huyền

21:16,17 là Thiên đàng không? Tại sao?

866. Hãy liệt kê 7 đặc tính của Thiên đàng?

867. Hãy nêu tên 8 loại người không được vào Thiên đàng theo như Khải huyền 21:8.

868. Hãy liệt kê 17 hậu quả của xác thịt sẽ không bao giờ được vào Thiên đang?

869. Ngày nay ai đang sống trên Thiên đàng?

870. Hãy mô tả Thiên đàng được đề cập trong Khải huyền 22:1-5?


(Visited 25 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT