SỰ XỨC DẦU CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Sự Xức Dầu của Thánh Linh

“Nhưng các con đã chịu xức dầu từ đấng Thánh thì đã biết rõ mọi việc. Ta viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra…..Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà ấy là sự thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy mà các con đã nhận.” (I Giăng 2:20-21, 27)

Câu hỏi được đặt ra là: Điều gì khiến chúng ta có thể đứng vững và tồn tại để tránh được sự lôi kéo của việc giảng dạy sai lạc có thể làm chúng ta phân cách khỏi Chúa và Chúa Giê-xu và dần dần đưa chúng ta ra ngoài và dẫn chúng ta đến chỗ bị định tội? Giăng trả lời mạnh mẽ ở đây là tất cả phải nhờ công tác của Thánh Linh. Người tin Chúa được như thể nào là nhờ Thánh Linh cả. Giăng bảo rằng, người tin Chúa là những người đã nhận được ân sủng hay sự xức dầu của Thánh Linh, đó là lối diễn tả về Thánh Linh của Giăng. Chính vì có Thánh Linh mà người tin Chúa mới có khả năng biện biệt, hiểu rõ và tránh được những nguy hiểm tinh tế đe dọa ngay bên trong Hội Thánh. Giăng viết trong câu 20, 21: “Nhưng các con đã chịu xức dầu từ đấng Thánh thì đã biết rõ mọi việc. Ta viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra.. “ Sau đó, câu 27, ông tiếp: “…song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà ấy là sự thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy mà các con đã nhận.”

Trước tiên ta cần hiểu rõ: xức dầu nghĩa là gì? Đây là lối nói tượng hình mô tả ảnh hưởng và hiệu nghiệm của Thánh Linh trong cuộc đời người tin Chúa. Xức dầu là một lễ nghi Kinh Thánh Cựu Ước thường nói đến khi một vị tiên tri, vị tư tế hay một ông vua lên nhiệm chức, lễ nghi này là để đặt vị ấy riêng ra cho nhiệm vụ ấy. Sa mu ên xức dầu cho Sau-lơ làm vua trước, rồi sau lại xức dầu cho Đa-vít; việc xức dầu cũng thực hiện cho các vị tiên tri và các vị tư tế hay thầy tế lễ. Khi đã chịu lễ nghi xức dầu thì người ấy được kể như biệt riêng ra thánh, và có thể thi hành nhiệm vụ đã được chỉ định.

Nhiều lần trong Kinh Thánh chúng ta thấy Thánh Linh được ví sánh như dầu. Đèn trong đền thờ được thắp bằng dầu tượng trưng cho quyền năng và ánh sáng.

Trong Tân Ước người tin Chúa được gọi là tiên tri, thầy tế lễ và vua. I Phi-e-rơ 2:9 nói rằng: Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời…” Khải Huyền 1:6 ghi: “Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng.” Vì vậy Thánh Linh xức dầu cho mọi người tin Ngài để thi hành các chức vụ. Giăng nói : “Các con đã chịu xức dầu từ Đấng Thánh” là trong ý nghĩa này.

Giăng dạy tiếp trong câu 27: “Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà ấy là sự thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy mà các con đã nhận.”

Trong các lời dạy này không ai được giải thích là người tin Chúa không cần học thêm cho biết về Chúa nữa, vì chính những lời Giăng viết chứng minh là ai cũng cần phải học cho biết rõ Chúa hơn. Nhưng điều Giăng nói đây không phải về giáo lý hay lẽ đạo, nhưng là về căn bản của niềm tin. Đó là cái biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế. Giăng cũng nói đến cái biết của tâm linh mà chỉ có Thánh Linh mới cho ta có được, đó là kinh nghiệm gặp Chúa. Đây là sự khai minh của Thánh Linh để có thể hiểu về Chúa Giê-xu và việc vào đời làm người của Ngài. Không có khai minh của Thánh Linh, không ai có thể hiểu được làm sao Chúa vừa là Thần lại vừa là Người được. Nhờ Thánh  Linh mà người tin Chúa mới hiểu lẽ đạo về việc Chúa hi sinh, về việc xưng công nghĩa bằng lòng tin và cũng nhờ ơn Chúa mà họ có thể giải thích những điều huyền nhiệm này. Đây là điều chứng minh rằng cái biết của người tin Chúa không phải cái biết dành cho triết gia hay các bậc trí thức uyên thâm, mà là cái biết của mot người tin Chúa, hieu ro Ngai, kinh nghiem Ngai. Cái biết này không phụ thuộc vào khả năng tự nhiên, vì là một điều khai minh, một ân sủng. Trong lịch sử có những người tầm thường, ít học, nhưng biết Chúa một cách rất rành rẽ đến nỗi các triết gia không biết bằng họ, nhờ vậy mà niềm tin rất vững vàng.

Giăng dạy rằng, nếu mỗi người tin Chúa, ngày xưa cũng như hiện nay đã có sự xức dầu của Thánh Linh thì hãy giữ vững lòng tin trong lẽ thật. Hội Thánh của Chúa nói chung sở dĩ tồn tại cho đến ngày nay mặc dù qua bao nhiêu biến cố lịch sử và những phong trào tiêu diệt, cũng là nhờ sự xức dầu của Thánh Linh và con dân Chúa biết rõ đâu là thật và đâu là lừa dối giả mạo.

Những phong trào tà giáo dẫn dân Chúa đi xa Thánh Kinh vẫn không bao giờ thành công vì Thành Linh vẫn bảo vệ lòng tin thật của những người đã biết Chúa Giê-xu. Đạo Chúa rất là ngay thẳng và minh bạch, không có gì mập mờ hay dối trá, vì vậy người tin Chúa là người đi trong ánh sáng và làm mọi việc dưới ánh sáng.

Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã tin nhận Chúa Giê-xu thì cuộc đời quý vị đã được thay đổivà có Thánh Linh của Chúa hướng dẫn mọi tư tưởng và moị quyết định của mình. Xin hãy sống chân thật và tuân theo lời Chúa dạy để Thánh Linh Chúa không bất mãn và ở mãi để khai tâm mở trí cho ta hiểu rõ thêm, tin Chúa mãnh liệt hơn. Trong trần gian bao giờ cũng có những thế lực lôi kéo, dụ hoặc người tin Chúa xa cách Ngài, nhưng ai bền lòng sống với Chúa, sẽ được Thánh Linh bảo vệ để biết phân biệt giả thật và nhờ đó mới giữ lòng tin chân thật được. Quý vị và các bạn đã tin nhận Chúa, cứ quyết tâm đọc Kinh Thánh và nhờ Thánh Linh hướng dẫn, đừng nghe theo bất cứ một lý thuyết nào mới và xa lạ với Kinh Thánh và những gì chúng ta tin nhận, vì có thể lắm quý vị sẽ bị đưa đi xa khỏi chính lộ và gặt lấy những hậu quả đáng tiếc sau này.

print
(Visited 37 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT