Câu hỏi: Đức tin vào Đức Chúa Trời và khoa học có mâu thuẫn với nhau?

Print Friendly, PDF & Email

Câu hỏi: Đức tin vào Đức Chúa Trời và khoa học có mâu thuẫn với nhau?

Trả lời: Khoa học được định nghĩa là “Quan sát, xác định, mô tả, điều tra thực nghiệm, và lý thuyết giải thích hiện tượng.” Khoa học là một phương pháp mà nhân loại có thể sử dụng để đạt được một sự hiểu biết lớn hơn về vũ trụ tự nhiên. Đây là sự tìm kiếm kiến thức thông qua quan sát. Tiến bộ trong khoa học chứng minh phạm vi lý luận tính của con người và trí tưởng tượng. Tuy nhiên, niềm tin của Cơ Đốc nhân trong khoa học không bao giờ được như niềm tin của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Một Cơ Đốc nhân có thể có niềm tin vào Đức Chúa Trời và tôn trọng khoa học, miễn là chúng ta nhớ điều nào là hoàn hảo và điều nào là không.

Niềm tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời là sự tin tưởng của đức tin. Chúng ta tin chắc chắn vào Con Ngài để được cứu rỗi, tin vào Lời của Ngài để được hướng dẫn, và tin vào Chúa Thánh Linh của Ngài để được hướng dẫn. Đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa phải tuyệt đối, bởi khi chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời, chúng ta dựa vào sự toàn hảo, toàn năng, toàn tri của Đấng sáng tạo. Niềm tin trong khoa học của chúng ta chỉ dựa trên trí tuệ và không có gì hơn nữa. Chúng ta có thể dựa vào khoa học để làm nhiều điều tuyệt vời, nhưng chúng ta cũng có thể dựa vào khoa học để làm nhiều điều sai lầm. Nếu chúng ta đặt niềm tin vào khoa học, chúng ta dựa vào sự không trọn vẹn, đầy tội lỗi, bị hạn chế, những người chết. Khoa học trong suốt lịch sử đã mắc sai lầm về nhiều điều, chẳng hạn như hình dạng của trái đất, quyền lực thời gian, vắc xin, truyền máu, và ngay cả tái tạo. Đức Chúa Trời không bao giờ sai.

Sự thật không có gì để lo sợ, vì vậy không có lý do nào một Cơ Đốc nhân sợ khoa học chân chính. Hãy học thêm về cách Đức Chúa Trời xây dựng vũ trụ của chúng ta, điều đó sẽ giúp toàn nhân loại chân thành biết ơn những kỳ quan của tạo hóa. Mở rộng kiến thức của chúng ta sẽ giúp chống lại bệnh tật, sự thiếu hiểu biết, và hiểu lầm. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học tổ chức niềm tin vào lý luận của con người trên niềm tin vào Đấng Tạo Hóa của chúng ta đó là điều nguy hiểm. Những người này không khác với bất cứ ai hiến dâng cho tôn giáo, họ đã lựa chọn niềm tin vào con người và sẽ tìm các sự kiện để bảo vệ niềm tin đó.

Tuy nhiên, các nhà khoa học dựa trên lý trí nhất, ngay cả những người không tin vào Đức Chúa Trời, thừa nhận sự thiếu hoàn chỉnh trong sự hiểu biết về vũ trụ của chúng ta. Họ chấp nhận khoa học không thể chứng minh Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh, cũng giống như nhiều người trong số họ có các lý thuyết yêu thích, cuối cùng không thể chứng minh hay bác bỏ. Khoa học được hiểu là một môn học thực sự trung dung, chỉ tìm kiếm sự thật, không phải đẩy mạnh về đề tài thảo luận.

Nhiều môn khoa học hỗ trợ sự hiện hữu và công việc của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 19:1 nói: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm.” Khi khoa học hiện đại phát hiện thêm về vũ trụ, chúng ta tìm thấy bằng chứng về sự sáng tạo. Sự phức tạp đáng kinh ngạc và sao chép DNA, sự phức tạp khó hiểu và nối khớp nhau của các định luật vật lý, và sự hòa hợp tuyệt đối các điều kiện và hóa học ở đây trên trái đất hỗ trợ phục vụ cho tất cả các thông điệp của Kinh Thánh. Một Cơ Đốc nhân nên nắm lấy khoa học mà tìm sự thật, nhưng từ chối các “thầy tế lễ của khoa học” là những người đặt kiến thức của loài người lên cao hơn Đức Chúa Trời.

(Visited 6 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT