Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

CHỨC TƯỚC KHÔNG LÀM NÊN CHỨC VỤ

image_pdfimage_print

Danh xưng chức tước không khiến chúng ta đứng trong chức vụ Thánh mà Ngài kêu gọi và chọn lựa chúng ta. Bằng cấp học vị cũng không làm cho chúng ta trở thành một mục sư hay sứ đồ của Chúa.

Chức vụ hầu việc Chúa – chức vụ mục sư, chức vụ giáo sư, chức vụ tiên tri, chức vụ lãnh đạo – là một ơn gọi Thánh và là một sự xức dầu Thánh. Chính sự xức dầu và ân tứ của Thánh Linh khiến một người đứng vững trong chức vụ và thành công trong chức vụ.

Nên đừng chạy theo danh xưng chức tước trong giáo hội hay tổ chức mà hãy lo tìm kiếm sự xức dầu và ân tứ của Thánh Linh thì chúng ta mới được đứng vững và thành công trong chức vụ mà Chúa kêu gọi chúng ta.

Hãy nhớ nguyên tắc này: chức tước không làm nên chức vụ.
Nhưng chính sự chọn lựaThánh và ân điển lớn lao của Ngài mới đủ cho chúng ta trên con đường hầu việc Ngài! Amen!
“Không một ai tự chọn cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Đức Chúa Trời kêu gọi, giống như A-rôn vậy.”
(Hêbơrơ 5:4)

print
(Visited 22 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *