Cái Bình Quí Trọng

CÁI BÌNH QUÍ TRỌNG

Kinh thánh :  2 Timothe 2:14-26

Câu gốc : 2 Ti-mô-thê 2:20 Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn.

2 Ti-mô-thê 2:21  Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Cám Ơn Chúa, Chúa cho chúng ta hình ảnh của những cái bình để chỉ về mỗi chúng ta. Trong vật thể thì những cái bình vàng bình bạc thì có giá trị hơn những cái bình bằng gỗ , bằng đất. Người ta sử dụng

mỗi bình tuỳ theo giá trị sang hèn của nó, khả năng của các chiếc bình sử dụng cho việc gì

“Ngôi nhà lớn” ở đây là là vương quốc của Đức Chúa Trời. Những chiếc bình mô tả những hạng người khác nhau trong vương quốc Duc Chúa Trời

Từ “sang” trong bản tiếng anh la honor Nghia là “xuất sắc” , được quí trọng dùng để mô tả về phẩm hạnh cao quí. Từ “hèn” Trong ban tiếng anh là dishonor. được dịch là “thua kém”, không được qui trọng . Co thể nói là một người trưởng thành thuộc linh được Chúa quí trọng và chúa tin cậy sử dụng công việc lớn lao cho nhà Chúa một người chưa trưởng thành thuộc linh không được Chúa quí trọng, Ngài sử dụng trong những việc nhỏ.

Trong nhà của Chúa có một số chiếc bình quí trọng, làm của thánh , được biệt riêng để đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời, số khác thì làm công việc thấp hơn. Mỗi một người Chúa sử dụng ơ mức độ khác nhau, và lam những công việc khác nhau Song, tất cả đều ở trong nhà Chúa nghĩa là đều thuộc về Đức Chúa Trời.

Những binh, lọ được tạo nên bởi người sản xuất không có khả năng để thay đổi chức năng của chúng. Nhưng, chúng ta là những chiếc bình trong nhà của Chúa, Chúa tao dựng con người la nhũng chiếc bình co khả năng tư duy, nhận biết, Ngai cho chúng ta quyền được tự do để quyết định mình sẽ trở nên bình vàng , bạc , gỗ hay bình đất . Chung ta có đáp ứng lời Chúa dạy để được nen thánh như Ngài mong muốn không ? Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.

  1. Bí quyết để sẽ như cái bình quí trọng la gì?  Lời Chúa chỉ dạy là : giữ mình cho khỏi những điều o uế đó, Làm của thánh: sử dụng cho nhà Chúa không cho thế tục

Chúng ta thấy trong

2 Ti-mô-thê 2:14 Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi.

  • Tránh sự cãi lẫy về lời nói: khi khuyên răn một người theo lẽ thật Lời Chúa nếu người ấy không nghe theo, không cần phải tranh cãi. Không nên tranh cãi Lời Chúa theo ý riêng, nhưng phải giảng dạy Lời của lẽ thật
  • Chúa dạy “bởi lời nói mà chúng ta được xưng công bình, cũng bởi lời nói mà chúng ta bị đoán phạt (Mathio 12:37)
  • Lời nói và giọng nói cũng có thể bày tỏ tình yêu thương thật hay không?

2 Ti-mô-thê 2:15 Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.

2 Ti-mô-thê 2:16 Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục; vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính,

2 Ti-mô-thê 2:17 và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế,

2 Ti-mô-thê 2:18 họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy.

Ảnh hưởng của những lời nói không tốt lành đến người nghe. Chúng ta phải cẩn thận những điều chúng ta nghe có nên nhận hay không nhận. Nếu không tốt lành , chuyện huyễn, chuyện bịa, không phù hợp Lời Chúa phải loại ra khỏi tâm trí và tấm lòng.

  • Phải tránh tình dục trai trẻ, tìm kiếm công bình, đức tin, yêu thương, hoà thuận với những kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

Cô-lô-se 3:5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:

Cô-lô-se 3:8 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em.

Cô-lô-se 3:9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó,

Đây không những là phải giữ cho bình của mình được tinh sạch, Không bị ảnh hưởng bởi lối sống không tin kính, tội lỗi, bất khiết của những người không tin kính nhưng  còn là khong kết thân với những phần tử làm các điều tai hại cho Hội Thánh. Cái bình quý trọng, thánh khiết là tiêu chuẩn của người phục vụ Chúa. Chúa là Đấng thánh khiết nên Ngài không thể sử dụng những con người có tội hay làm những điều xấu xa tàn hại. Cái bình quý trọng thì mới dùng vào việc quý trọng được. Một người càng sống gần Chúa thì càng kinh nghiệm sự thánh khiết của Chúa và thấy mình cần được Chúa thanh tẩy thánh hoá để có thể gần Chúa hơn nữa.

Êsai 6:5-7:

Ê-sai 6:5 Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!

Ê-sai 6:6 Bấy giờ một sê-ra-phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ,

Ê-sai 6:7 để trên miệng ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi.

Chung ta phải nhớ rằng nếu bất kỳ ai nhờ cậy Chúa dọn sạch lòng , thay đổi tam tri cũ, lời nói hư không , phàm tục , không an hậu , chừa bỏ thói hư, tật xấu, muốn tăng trưởng trong Ngài, thì người đó sẽ tro nên chiếc bình qui trọng trong nhà của Chúa.

Sự chết của Chúa Giê-xu đã xé đôi bức màn ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người, dòng huyết Chúa có quyền năng tay sạch mọi tội chúng ta. Cho nên chúng ta có thể lựa chọn để được làm chiếc bình sang trọng hay thấp hèn qua đời sống nên thánh . Điều này tùy thuộc vào mỗi người.

Một người có ý muốn sống chừa bỏ tội lỗi thì khi lỡ phạm thấy mình làm Chúa buồn , cũng sẽ đau buồn và muốn ăn năn để Chúa tha thứ và thanh tẩy. Chúa thấy từ nơi lòng của chúng ta và Ngài chắc chắn sẽ giúp chúng ta trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày .

  1.   Có ích cho chủ. Chung ta cần trau giồi khả năng , tài năng , ân tứ Chúa ban , phẩm hạnh đao duc để trở nên hữu dụng cho Chúa, đó là điều quan trọng, không nên bỏ thì giờ đào sâu những chuyện vô ích,  chỉ gây hại, không đem ích lợi cho chủ.

Ích lợi cho Chúa, cho vương quốc  Ngài là người chưa biết Chúa được nghe đạo Ngài , người đã ton Chúa mà còn yếu đuối thuộc linh được giúp đỡ và nâng đỡ để mạnh mẽ hơn , những linh hồn hư mất được nghe tin lành và được cứu vì lý do nầy mà Chúa Giê xu phải đến thế gian chịu khinh  de, sỉ nhục , đau đớn và chết trên cay thạp tự và sống lại ( 1 ti 1:15: ĐỨC chúa Giê xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội)

  1. San sàng cho mọi việc lành. Việc lành đây không phải chỉ là những việc từ thiện, giúp đỡ vật chất thôi nhưng bao gồm mọi cơ hội đem lợi ích cho Chúa và cho người khác. Người phục vụ Chúa cần chuẩn bị sẵn sàng và luôn luôn tình nguyện làm công việc cuả Chúa dành cho mình. Việc lành Chúa Giê xu đã làm trên đất là ban bánh cho kẻ đói, thuộc thể lẫn thuộc linh. Chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết , làm sạch kẻ phung, đuổi quĩ, làm Ơn cho nhiều người khi họ cần Ngài , kêu xin Ngài. Làm việc lành không vì mục đích kiếm tư lợi, kiếm vinh hiển cho mình , làm việc lành vì biết Ơn Chúa, yêu kính Ngài và yêu thương người.

Chúng ta phải có ý thức giữ mình, ghét tội lỗi, sống trong đường lối Chúa

Chúa muốn sử dụng nhưng người có đời sống thánh sạch, Chúa sẽ ban ơn va sử dụng những người có phẩm hạnh tốt lành để làm gương sáng cho những người khác noi theo. Phao lô nói anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ. Nếu ông không có làm theo lời Chúa , còn đay bản ngã, thói xấu thì chắc ông không dam kêu gọi ai.

Khi chung ta tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Chuộc, chung ta đã được đem vào nhà Cha, không còn là người ngoài hoặc là trẻ mồ côi nữa. Bằng tình yêu thương vĩ đại, ân điển , quyền năng Thánh Linh  Chúa muốn chúng ta nên thánh trong mọi cách ăn ở. “ chung ta co muốn và sẵn sàng làm sạch chính mình khỏi những dieu o uế , đem vinh hiển cho Ngai, Hay con sẽ tiếp tục lối sống cũ sai lạc?” Chua cho chúng ta quyền quyết định co chấp nhận Loi Chúa chỉnh sửa đời sống mình không . Cac anh chị em muốn trở nên người như thế nào trong vương quốc của Chúa?” Phải bắt đầu trên đất này, nhưng gì chúng ta đầu tư hôm nay sẽ là kết quả cho tương lai trong nước DCT

Chúa không Tây vị ai , ai kính sợ làm theo Lời Ngài , Ngài quí trọng, tin và dùng mình

Chúa có sử dụng và xức dầu để kết quả hay không là tuy thuộc vào động cơ tấm lòng của mình có thật sự muốn từ bỏ chính mình, để Chúa làm chủ , ta muốn sống thánh sạch , ghét tội lỗi , vác thập tự mỗi ngày theo Chúa hay không?

Những người từ bỏ xác thịt, sống đạo theo Loi Ngài duoc Chúa tin cậy và sử dụng , được Ngài quí mến , Chúa ban Ơn và ho được kết quả , ảnh hương đến người chưa biết Chúa, đem họ đến với Chúa , dạy đạo và sống đạo để đi theo Chúa vung chắc.

Chung ta muốn trở thành chiếc bình qui trọng, để Chúa vui lòng tin dùng, Hãy tránh “điều ô uế” mà Chúa đã bày tỏ qua Phao-lô trong các sách thư tín, mà ông gởi cho các hôi thánh và cho Ti mo the là con thuộc linh .

Amen. Cám Ơn Chúa

print
(Visited 23 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT