CHỨC VỤ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Print Friendly, PDF & Email

Chức Vụ Lời Đức Chúa Trời

Mục Lục
Chương 1: Ba Loại Người Cung Ứng Lời

Chương 2: Nội Dung Của Lời Và Sự Truyền Đạt Lời

Chương 3: Cuộc Đua Và Chức Vụ Của Phao-lô

Chương 4: Đỉnh Cao Của Chức Vụ Cung Ứng Lời

Chương 5: Nền Tảng Của Lời

Chương 6: Giải Nghĩa Bởi Thánh Linh

Chương 7: Khải Thị Của Thánh Linh

Chương 8: Đấng Christ Là Lời Đức Chúa Trời

Chương 9: Biết Lời Đức Chúa Trời Qua Đấng Christ

Chương 10: Nền Tảng Của Chức Vụ Cung Ứng

Chương 11: Khải Thị Và Những Tư Tưởng

Chương 12: Gánh Nặng Và Lời

Chương 13: Lời Và Sự Sửa Trị Của Linh

Chương 14: Lời Và Trí Nhớ Của Chúng Ta

Chương 15: Lời Và Cảm Xúc Của Chúng Ta

Chương 16: Lời Và Sự Tuôn Đổ Linh

Chương 17: Một Vài Điều Cần Chú Ý Trong Sự Rao Giảng Của Chúng Ta

Chương 18: Người Nghe

(Visited 18 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT