SỰ KIÊNG ĂN CÓ THỂ THAY ĐỔI LỊCH SỬ – Derek Prince

SỰ KIÊNG ĂN CÓ THỂ THAY ĐỔI LỊCH SỬ


Chúng ta Đã thấy thể nào sự kiêng ăn thay đổi nhân cách bề trong của chúng ta theo một số những nguyên tắc:

Thứ nhất Đức Thánh Linh là quyền năng duy nhất giúp chúng ta có thể sống một đời sống Cơ đốc nhân đích thực. Thứ hai, chúng ta phải nhận thức rằng xác thịt của chúng ta, bản tánh của chúng ta chống nghịch với Đức Thánh Linh, cả hai trái nghịch lẫn nhau. Nếu xác thịt thắng thế, Thánh Linh không thể làm theo đường lối Ngài. Thứ ba, sự kiêng ăn là đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời để đưa Thánh linh được tự do để giúp chúng ta làm được điều Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta làm.

Riêng bản thân tôi, tôi tin rằng không có cách nào để đo lường nổi quyền phép đã được phóng thích bởi sự cầu nguyện và kiêng ăn khi việc đó được thực hành với những động cơ đúng đắn và phù hợp theo những nguyên tắc của Kinh thánh. Quyền lực được phóng thích như thế có thể thay đổi không chỉ cá nhân, hoặc các gia đình, nhưng còn cả các thành phố các dân tộc
hay các nền văn minh.

Tôi muốn chia sẻ một số các thí dụ từ Kinh thánh về thế nào sự kiêng ăn đã ảnh hưởng đến số phận của các thành phố, các dân tộc và các triều đại. Thí dụ đầu tiên của chúng ta là từ cách Giôna Đức Chúa Trời đã kêu gọi Giôna, một tiên tri Ysơraên, đến Ninive một thành phố ngoại bang và là kinh đô của đế quốc Asiry. Giôna đã không chịu đi và đã cố chạy trốn Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã xử lý với ông cách nghiêm khắc.  Sau đây là bản ký thuật ở sách Giôna đoạn 3, bắt đầu từ câu 1 : “ Lại
có lời của Đức Giêhôva phán cùng Giôna lần thứ hai rằng : Ngươi khá chờdậy.  Hãy đi đến các thành lớn Ninive, và rao cho nó lời Ta đã dạy cho ngươi.  Vậy, Giôna chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giêhôva.  Ninive là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường. Giôna khởi đầu vào trong thành đi một ngày thì rao giảng và nói rằng: Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống”.

Sứ điệp rất đơn giản của Giôna là một lời cảnh cáo sau cùng về sự phán xétsắp xảy đến trên thành phố. Sự đáp ứng của dân Ninive thật đáng để ý. Ở câu 5, chúng ta đọc thấy: “ Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ ( dấu hiệu bề ngoài của sự khóc than). Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro”.

Ở đây có một bức tranh cả thành phố quay về cùng Đức Chúa Trời trong sự kiêng ăn, ăn năn và khóc than. Lệnh truyền được công bố ra càng đáng chú ý hơn: “ Lời dụ của vua cùng các kẻ tộc trưởng : không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chỉ hết.  Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước”. Đây là sự kiêng ăn toàn phần, không chỉ cho người mà cho cả súc vật nữa, không chỉ cho họ cử ăn mà cử uống nữa. Và rồi lời công bố tiếp tục: “ Nhưng người ta và thú vật đều phải vấn bao gai ( lần nữa, đây là dấu hiệu bên ngoài của sự khóc than). Mọi người ai nấy khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời. Phải ai nấy khá bỏ đường xấu mình và việc hung dữ của tay mình”.

Sự đáp ứng toàn diện nầy là rất quan trọng. Sự kiêng ăn sẽ không ích lợi gì nếu chúng ta tiếp tục làm điều sai quấy. Nhưng đây là sự giúp dỡ thuộc linh vô giá cho chúng ta trong việc quay bỏ điều xấu để làm điều tốt. Vì thế, dân thành Ninive đã không chỉ kiêng ăn và quấn bao gai họ còn công bố: “ Ai nấy khá bỏ đường xấu mình là việc hung dữ của taymình”. Từ trong Kinh thánh, chúng ta tìm thấy tội lỗi nổi bật của dân thành Ninive là sự hung dữ, tàn bạo.

Rồi có lời công bố cách nầy: “ Ai biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao?” ( Bây giờ sau đây là lời giải nghĩa thiên thượng về việc nầy trong câu 10): “ Bấy giờ, Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình….”.

Bạn còn nhớ Giăng Báptít rao giảng một sứ điệp về sự ăn năn, khi một số người đến xin chịu Báptêm như là bằng cớ của sự ăn năn. Ông nói: Tôi muốn thấy việc làm của các người đã ăn năn cho đến khi ta thấy việc các ngươi làm”. Như trường hợp của dân thành Ninive Đức Chúa Trời đã nhìn họ nên Ngài đồng lòng thương xót và không hủy diệt họ như Ngài đe dọa.

Điều rất thích thú là nhìn thấy kết quả trong lịch sử, Ninive đã được tha suốt gần 200 năm trước khi nó bị hủy diệt lần cuối cùng. Trong thời gian đó ở Ysơraên, Đức Chúa Trời đã có vị tiên tri khác nhau như là Amốt và Ôsê đã mang đến sứ điệp cảnh cáo về sự phán xét và kêu gọi dân Ysơraên ăn năn. Dân Ysơraên đã có Kinh thánh, họ đã có bối cảnh của Môise và luật pháp, và họ đã có những tiên tri. Nhiều tiên tri đã đến với họ nhưng họ không quay lại, Ninive đã không có được bối cảnh như thế. Một vị tiên tri đã đến với họ một lần, và cả thành phố đều quay đầu. Thật là đáng cho chúng ta lưu ý ! Hiệu quả thích thú là Đức ChúaTrời tha cho thành Ninive, và rồi đã dùng đế quốc Asiri mà Ninive vốn là thủ đô, để đem sự phán xét đến trên Ysơraên.

Tôi tin sự phán xét dân Ysơraên là một lời cảnh cáo các quốc gia tây phương, là mối mà chúng ta có một bối cảnh lâu dài về truyền thống Cơ đốc, về sự hiểu biết Kinh thánh và về Hội thánh, có thể nào Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta và chúng ta đã bịt tai lại như dân tộc Ysơraên? Có thể Đức Chúa Trời sai sứ giả Ngài đến với một số dân tộc vốn không có bối cảnh Cơ đốc giáo để họ quay đầu ăn năn và Ngài lại dùng dân tộc đó. Có thể một dân tộc như Liên – xô hoặc Trung Hoa sẽ đem sự phán xét đến trên những dân tộc tự xưng là các quốc gia Cơ đốc nhưng không chịu ăn năn? Phải chăng sứ điệp đó có thể hợp thời cho chúng ta ngày hôm nay?

Về thí dụ thứ hai, thể nào lịch sử đã thay đổi bằng việc kiêng ăn, chúng ta xem sách Êxơtê. Dân Do thái đã bị lưu đày tại đế quốc Ba- tư vốn bao gồm 127 tỉnh, và bao phủ cả thế giới cổ, từ Ai – cập cho đến Ấn độ. Thực tế mà nói, mọi người Do Thái trên thế giới lúc bấy giờ đã sống trong những vùng giới hạn của đế quốc Ba- tư. Một người tên là Haman đã được thăng quan tiến chức trong triều đình đế quốc Ba – tư, và ông đã thuyết phục nhà vua hãy ban hành một chiếu chỉ toàn quốc để hủy diệt tất cả dân tộc Do Thái trong toàn đế quốc vào một ngày nào đó. Điều nầy có lẽ gần như là mọi người Do Thái đều bị tân diệt – trong một ý nghĩa – còn gần hơn là Adolph Hitler trong thế chiến thứ hai. Đây là một cơn khủng hoảng mà dân Ysơraên chưa từng bao giờ đương đầu trong suốt lịch sử của họ. Sự đáp ứng của họ với cơn khủng hoảng nầy là quay lại cùng Đức Chúa Trời với sự kiêng ăn và cầu nguyện. Đặc biệt hoàng hậu Êxơtê; vốn là người Do Thái mặc dù nhà vua không biết bối cảnh chủng tộc của bà, đã nêu một gương sáng và đã trở thành một gương mẫu cho tất cả thế hệ sau nầy về quyền năng của sự cầu nguyện và kiêng ăn để cầu thay, có thể thay đổi dòng lịch sử. Đây là một sự mô tả chép trong sách Êxơtê 4:15 -17: “ Bà Êxơtê bèn biểu đáp lại cùng Mạc đô chê rằng : Hãy đi nhóm hiệp những người Giuđa ở tại Susơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống chi hết, tôi và các nàng hầu của tôi cũng sẽ kiêng cử ăn nữa, như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp,nếu tôi phải chết thì tôi chết”.

Dân tộc Do Thái biết họ phải làm gì. Việc nầy đã được thiết lập trong ngày đại lễ chuộc tội. Họ biết cách để hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời là “ kiêng ăn”. Tất cả các người Do Thái ở kinh đô Su – sơ, từ Êxơtê trở xuống đã dành riêng ba ngày cầu nguyện và kiêng ăn. Kết quả là gì? Trong Êxơtê 5: 1-3, chúng ta đọc thấy những lời nầy:


Ngày thứ ba, sau khi cầu nguyện và kiêng ăn bà Êxơtê mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội viên, đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Vừa khi vua thấy hoàng hậu đứng chầu nơi nội viên, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua giơ tay cho bà Êxơtê cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà Êxơtê lại gần và rờ đầu cây phủ việt. Vua nói với bà rằng : Hỡi hoàng hậu Êxơtê ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho ngươi”.

Bà Êxơtê đã đi vào cung điện với lời thỉnh cầu của bà, và bà đã thay đổi quá trình lịch sử của đế quốc Ba – tư. Thay vì thất bại và xấu hổ tình hình đã trở nên vinh hiển và vinh thăng cho người Do Thái và cho các nhà lãnh đạo của họ – Mặc đôchê và Êxơtê . Bước ngoặc chính yếu đó là thời kỳ ba ngày khi bà Êxơtê và tất cả những người Do Thái ở Susơ đã kiêng ăn và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vào thời điểm đó, số phận họ đã thay đổi. Khi Êxơtê vào gặp nhà vua, vua đã nói : “ Người muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho”. Nói cách khác, sự cầu nguyện và kiêng ăn của bà đã mở đường cho tất cả những điều bà có cần để đem ích lợi về cho dân tộc bà.

Êxơtê là một gương mẫu đẹp đẽ cho chúng ta ngày nay. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người đàn ông và đàn bà như Êxơtê là người nhận thức được tính chất nghiêm trọng của tình trạng chúng ta và quay về cùng Đức Chúa Trời với những tín hữu khác trong sự cầu nguyện và kiêng ăn. Sự cầu nguyện và kiêng ăn vẫn có thể kêu gọi sự can thiệp thiên thượng vì lợi ích của dân sự Ngài và tình hình nghiêm trọng trong thế giới ngày nay, cũng giống như thời Êxơtê vậy. Đức Chúa Trời đang khẩn trương phán với dân sự Ngài trong những ngày nầy về nhu cầu cầu nguyện và kiêng ăn.

SỰ MỞ ĐẦU CƠN MƯA ĐẦU MÙA. Chúng ta đã thấy quyền năng vô hạn đã được phóng thích bởi sự cầu nguyện và kiêng ăn, khi được thực hành bởi những động cơ đúng đắn và phù hợp với nguyên tắc Kinh thánh. Quyền năng được phóng thích như thế có thể thay đổi không những chỉ cá nhân, gia đình, nhưng cả thành phố, cả dân tộc và cả nền văn minh nữa. Hai thí dụ lịch sử trong Kinh thánh về sự kiêng ăn và cầu nguyện là thành phố Ninive trong thời Giôna, và người Do thái trong đế quốc Ba – tư thời Êxơtê.

Trong mỗi trường hợp quá trình lịch sử đã thực sự thay đổi cách lâu dài khi một nhóm người đã hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn. Tuy nhiên, chúng ta không nên nhìn vào loại biểu lộ quyền năng thay đổi dòng lịch sử của Đức Chúa Trời như là một việc gì đó được giới hạn vào quá khứ. Có thể lắm, bằng những phương tiện như xưa trong sự cầu nguyện và kiêng ăn, chúng ta có thể kêu xin sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong lịch sử ngày nay cũng đầy quyền năng và cũng hùng tráng y như lịch sử từ xưa đã chép trong Kinh thánh. Điều nầy rất cần thiết và là điều có thể xảy ra cách vinh hiển. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta làm điều nầy.

Để hiểu những gì Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta theo đường lối nầy, chúng ta quay trở lại với tiên tri Giôên. Giôên đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quát ngắn gọn nhưng hàm xúc về những mục đích của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài trong những ngày sau rốt nầy. Giôên mở đầu với một khung cảnh hoàn toàn bị tàn phá và hoang vu, một hình ảnh về một tình trạng tuyệt vọng vô phương trong Giôên 1: 8 -12 “Ngươi khá than khóc như một người nữ đồng trinh mặc bao gai đặng khóc chồng mình thửơ còn trẻ tuổi. Của lễ chay và lễ quán đã cất khỏi nhà Đức Giêhô va, Các thầy tế lễ hầu việc Đức Giêhôva đang ở trong sự tang chế. Đồng ruộng bị phá hoang và đất đường sâu thẳm vì lúa mì bị hủy hoại. Rượu mới đã cạn, dầu đà hao tốn. Hỡi kẻ cầy ruộng, hãy hổ thẹn.  Hỡi kẻ làm vườn nho, hãy than khóc vì cớ lúa mình và mạch nha vì mùa ngoài đồng đã mất. Cây nho khô héo, cây vả hao mòn, cây lựu cũng như cây chà là, cây tần, mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo, sự vui vẻ đãkhô héo đi khỏi con trai loài người”.

Tình trạng thật hoang vu, tuyệt vọng, tàn rụi, khóc than và hoàn toàn vắng bóng niềm vui. Nhưng rồi Đức Chúa Trời bày tỏ giải pháp cứu rỗi đã định của Ngài qua vị tiên tri nầy những lời sau đây. Giôên 1: 13 -14, Đức Chúa Trời chỉ dạy dân sự Ngài:

“Hỡi các thầy tế lễ, hãy nịt lưng và than khóc Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ, hãy thở than Hỡi kẻ chức dịch của Đức Chúa Trời ta, hãy đến mặc áo bao gai mà nằm cả đêm. Vì của Lễ Chay và Lễ quán không được vào trong nhà Đức Chúa Trời các ngươi : Khá định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lạo và hết thảy dân cư trên đất lại nơi nhà Giêhôva Đức Chúa Trời các ngươi và hãy kêu cùng Đức Giêhôva”.

Giải pháp của Đức Chúa Trời là định một sự kiêng ăn và tìm kiếm Đức Chúa Trời tha thiết bằng sự cầu nguyện. “ Định” ở đây có nghĩa là biệt riêng một thời gian cho Đức Chúa Trời khi bạn sẽ kiêng ăn. Lời Đức Chúa Trời kêu gọi đã được lập lại ở trong Giôên 2: 12 : “ Đức Giêhôva phán : Bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu ! …..một lần nữa, đòi hỏi căn bản vẫn là kiêng ăn. Thêm một ít nữa ở Giôên 2: 15-17: “Hãy thổi kèn trông Siôn ( nghĩa là công bố cho mọi dân sự của Đức Chúa Trời). Hãy định sự kiêng ăn gởi một hội đồng trọng thể. Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh, hãy mời các trưởng lão đến đó! Hãy họp lại các con trẻ và những đứa đương bú vú! Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình, và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng (Mọi người phải tìm kiếm Chúa, không trừ một ai. Tất cả những công việc hằng ngày
đều tạm thời để qua một bên).

“Các thầy tế lễ. là những kẻ hầu việc Đức Giêhôva khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ, và nói rằng: Hỡi Đức Giêhôva xin hãy tiếc dân Ngài và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sĩ nhục và bị các nước cai trị. Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào Đức Chúa Trời chúng nó đâu?”

Sau đây là lời đáp ứng của Đức Chúa Trời dành cho sự cầu nguyện và kiêng ăncủa dân sự Ngài. Giôên 2 : 23-29 : “ Hỡi con gái Siôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi ! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu. Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu kẹo và châu chấu là đạo binh lớn mà Ta đã sai đến giữa các ngươi, các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen Danh Giêhôva Đức Chúa Trời mình là Đấng đã xử các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân Ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. Các ngươi sẽ biết rằng Ta ở giữa Ysơraên, biết rằng Ta là Giêhôva Đức Chúa Trời các người và chẳng có ai khác. Dân Ta trên các loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ û các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái Ta cũng đổ Thần Ta lên. “ Đáp ứng với sự cầu nguyện và kiêng ăn của dân sự Ngài, Đức Chúa Trời phán : “ Ta sẽ đến giúp đỡ các ngươi, Ta sẽ thay đổi toàn bộ tình hình Ta sẽ cất đi sự tàn hại, thiếu thốn và cung cấp tất cả mọi nhu cầu cho các ngươi. Các ngươi sẽ được dư dật, tràn ngập và không còn là lời chê bai ở giữa các dân tộc. Các ngươi sẽ có thể ngước đầu lên và những dân tộc khác sẽ nói: Hãy xem những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ.”

Đặc biệt Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban cho dân sự Ngài cơn mưa đầu mùa và cuối mùa cần thiết. Rồi Ngài phán trong sự áp dụng thuộc linh về cơn mưa, “Ta sẽ đổ thần ta trên mọi người”. Ở Tân ước, chúng ta đọc những lời của sứ đồ Phierơ nói với đám đông người tụ họp vào ngày Lễ Ngũ Tuần sau khi Đức Thánh linh đã giáng lâm (Công vụ 2 : 16-18) : “… Nhưng ấy
là điều Đấng tiên tri Giôên đã nói tiên tri rằng (ông liên kết điều nầy với lời tiên tri của Giô – ên) : Đức Chúa Trời phán, Trong những ngày sau rốt Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó Ta sẽ đổ Thần Ta trên khắp cả đầy tớ trai và gái Ta, chúng nó đều nói lời tiên tri”.

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một sự đổ đầy có tầm vóc toàn thế giới về Đức Thánh Linh Ngài trên Hội thánh Ngài trong những ngày sau rốt này. Đây là câu trả lời cho nhu cầu cấp thiết và áp lực của thời đại nầy. Đây là câu trả lời của Ngài cho các thế lực Satan, không thờ Chúa, đang chống nghịch lại dân sự của Đức Chúa Trời từ qua nhiều lãnh vực và cho sự tàn lụi và thiếu đói không dự định bỏ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không dự định bỏ cho dân sự Ngài bất lực vô phương, hoặc sẽ cho tất cả
những thế lực và áp lực gian ác. Ngài rũ lòng thương xót họ. Đức Chúa Trời có một sự cung cấp, một giải pháp Ngài đã hứa đổ tràn Thánh linh của Ngài và giúp đỡ dân sự của Ngài trên một bình diện siêu nhiên. Nhưng Ngài đã phán rằng với điều kiện là chúng ta phải tìm kiếm Ngài với sự cầu nguyện và kiêng ăn hiệp một và tập thể.

Hãy để ý đến lời hứa trong Giô – ên 2: 28 : “ Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên các loài xác thịt…” Sau cái gì? Sau khi chúng ta đã đáp ứng những điều kiện Đức Chúa Trời đã nêu lên. Chúng ta phải định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, tìm kiếm Đức Chúa Trời và cùng nhau cầu nguyện, kiêng ăn. Rồi Ngài phán, Ngài sẽ thành tín giữ lời kết ước với chúng ta. Ngài phán : “ Ta sẽ đến với các ngươi trong quyền phép và sự đầy dẫy Thánh linh để thay đổi toàn bộ tình hình. Thay vì sợ hãi và thất bại, các ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ và thành công. Thay vì chê bai các ngươi, thế gian sẽ đứng sững sờ kính phục khi họ thấy thế nào là Đức Chúa Trời đã đến giúp đỡ dân sự của Ngài.

Trong khi dân sự của Đức Chúa Trời được kêu gọi để cầu nguyện và kiêng ăn, sứ điệp của Giô – ên đã đặt một trách nhiệm đặc biệt trên những nhà lãnh đạo thuộc linh của dân sự Đức Chúa Trời. Có ba giai cấp dân sự được đưa ra mấy lần để nhắc đến cách đặc biệt, đó là: những thầy tế lễ, các chức dịch và các Trưởng lão : “ Hỡi các thầy tế lễ, hãy nịt lưng và than khóc. Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ, hãy thở than” ( Giô – ên 1 : 13-14). Và câu 15 : “ gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các Trưởng lão……”

Có sự nhấn mạnh trên các thầy tế lễ, những chức dịch và những Trưởng lão”.

Giô-ên 2: 16-17 : “ Hãy nhóm dân sự, biệt riêng Hội chúng nên thánh, hãy mời các Trưởng lão đến đó. Các thầy tế lễ là những kẻ hầu việc Đức Giêhôva, khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ…..” Có một nhu cầu thiết yếu cho những người giữ vai trò lãnh đạo của Đức Chúa Trời trở về với gương mẫu cầu nguyện và kiêng ăn tập thể nầy để tìm kiếm sự can thiệp của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Chúng ta cần lấy lại lẽ thật của câu Kinh Thánh quen thuộc ở 2 Sử ký 7: 14 : “ Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện tìm kiếm mặt Ta và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ”.

Tôi tin rằng đây là sứ điệp cho chúng ta ngay thời đại nầy. Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta một lần nữa, rằng Ngài sẽ can thiệp cả trên bình diện quốc gia. Ngài sẽ không chỉ tỏ ra chính mình Ngài là mạnh mẽ vì ích lợi của cá nhân và các gia đình, nhược còn vì cả những thành phố, những cộng đồng và cả những quốc gia. Đó là loại can thiệp Ngài đã nói đến trong 2 Sử ký  : 14. Nhưng Ngài đòi hỏi dân sự Ngài đáp ứng những điều kiện của Ngài. Điều kiện thứ nhất là”…….Nhược bằng (nếu) dân sự Ta…. hạ mình xuống”…Chúng ta đã thấy trong bài học của chúng ta rằng đây có nghĩa là sự kiêng ăn và cầu nguyện, hiệp một và tập thể. Từ ngày đại lễ chuộc tội trở đi, đây là đường lối chỉ định cho dân sự Đức Chúa Trời hạ mình xuống trước mặt Ngài, và nghi lễ của Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài đang chờ các nhà lãnh đạo dân sự thay đổi. Ngài đang chờ các nhà lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời hiệp lại cầu nguyện và kiêng ăn.

Tác giả: Derek Prince
print
(Visited 34 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT