Tôi Là Ai Trong Đấng Christ? Who Am I in Christ?

Print Friendly, PDF & Email

Tôi Là Ai Trong Đấng Christ?

Tại sao tôi cần phải biết tôi là ai trong Chúa Jêsus Christ?

Bạn cần phải biết bạn là ai trong Chúa Jêsus Christ để bạn có thể sống một đời sống cơ-đốc thành công.   Bạn càng đồng ý với Đức Chúa Trời về định dạng của bạn trong Chúa Jêsus Christ, hành vi của bạn sẽ  càng ngày càng phản ánh bản chất hay địa vị mà Thiên Chúa đã ban cho bạn.

Học để thấy chính bạn như Thiên Chúa thấy bạn. Chấp nhận những gì Thiên Chúa nói về bạn và trở thành người thuộc linh như Chúa nói. Ý kiến của Thiên Chúa mới đáng kể.

Sự hiểu biết bạn là ai trong Chúa Jêsus Christ sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để xây dựng cuộc đời của mình lên trên nó. Biết bạn là ai trong Chúa Jêsus là chìa khóa cho một đời sống cơ-đốc thành công.

Định dạng của bạn không phụ thuộc vào cái gì bạn làm hoặc đã làm. Định dang thật của bạn là bạn là ai trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Khi bạn đang ở trong Christ, bạn là một tạo vât mới, những sự cũ đã qua đi. Chúng ta cần chấm dứt để sống theo đều người ta nói về mình nhưng hay nắm lấy lẽ thật của lời Chúa. 

Bạn cần phải biết bạn là ai trong Đức Chú Jêsus Christ để bạn có thể biết điều gì để làm, khi  nào làm điều đó, đi đâu, và làm thế nào để làm điều đó

Tôi là Ai trong Chúa Jêsus Christ

 

Nếu bạn ở trong Chúa Jêsus Christ, Những câu kinh thánh sau đây nói sự thật về bạn

 

  1. Tôi được yêu 1Giăng 3:03

    

 

  1. Tôi được chấp nhận Êphêsô 1:06

    

 

  1. Tôi là một người con của Thiên Chúa Giăng 1:12

    

 

  1. Tôi là người bạn thân của Chúa Giêsu Giăng 15:14

    

 

  1. Tôi là một người thừa kế với Chúa Giêsu, chia sẻ sản nghiệp với Ngài Rô-ma 8:17

    

 

  1. Tôi được kết hợp với Thiên Chúa và một tâm linh với Ngài 1Cô-rinh-tô 06:17

    

 

  1. Tôi là đền thờ của Thiên Chúa. Thánh Linh của Ngài và sự sống của Ngài sống trong tôi 1 Cô-rinh-tô 06:19

    

 

  1. Tôi là một thành viên của thân thể của Chúa Jêsus Christ  1 Cor 12:27

    

 

  1. Tôi là một Thánh Đồ Êphêsô 1:01

    

 

  1. Tôi được cứu chuộc và tha thứ Cô-lô-se 1:14

    

 

  1. Tôi được trọn vẹn trong Chúa Giêsu Christ Cô-lô-se 2:10

    

 

  1. Tôi thoát khỏi sự lên án Rô-ma 8:1

    

 

  1. Tôi là một sáng tạo mới bởi vì tôi trong Chúa Jêsus Christ 2Corinthians 05:17

    

 

  1. Tôi được Thiên Chúa chon lựa, người thánh và rất yêu dấu Cô-lô-se 3:12

    

 

  1. Tôi được vũng lập, xức dầu, và đóng dấu của Thiên Chúa 2Corinthians 01:21

    

 

  1. Tôi không có một tâm linh sợ hãi hay nhút nhát, nhưng của tình yêu thương, mạnh mẽ, và một tâm trí minh mẩn 2Timothy 01:07

    

 

  1. Tôi cùng làm việc với Thiên Chúa  2Corinthians 06:01

    

 

  1. Tôi đang ngồi trong các nơi trên trời với Chúa Jêsus Christ Eph 2:06

    

 

  1. Tôi có thể đến trực tiếp với Thiên Chúa Êphêsô 2:18

    

 

  1. Tôi được lựa chọn để có kết quả John 15:16

    

 

  1. Tôi là một trong những đá sống của Thiên Chúa, được xây dựng trong Chúa Jêsus Christ như một nhà thiêng liêng 1 Phi-e-rơ 2:05

    

 

  1. Tôi đã được hứa hẹn cực kỳ tuyệt vời và quý giá của Thiên Chúa là tôi được chia sẻ bản chất của Ngài 2 Peter 01:04

    

 

  1. Tôi luôn luôn có thể biết sự hiện diện của Thiên Chúa bởi vì Ngài không bao giờ lìa tôi Hê-bơ-rơ 13:05

    

 

  1. Thiên Chúa làm việc trong tôi để giúp tôi làm những điều Ngài muốn tôi làm Phi-líp 2:13

    

 

 1. Tôi có thể xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và Ngài sẽ ban cho tôi những gì tôi cần Gia-cơ 1:5

 

Đơn giản chỉ cần chọn tin vào những gì Thiên Chúa nói về bạn.

 

“Làm thế nào hai người có thể đi cùng nhau, trừ khi họ đồng ý với nhau?” A-mốt 3:03

 

Hãy thử đọc danh sách trên mỗi ngày trong một tháng, tốt nhất là to tiếng. Càng biết bạn là ai trong Đức Chúa Jêsus Christ, cách cư xử của bạn càng ngày càng giống địa vị thật của bạn

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí của bạn” Rô-ma 12:02

 

Để sống một đời sống cơ-đốc hiệu quả bạn cần phải biết bạn là ai trong Đức Chúa Jêsus Christ. Sự hiểu biết địa vị của bạn trong Chúa Jêsus Christ rất là quan trọng cho sự thành công của bạn.

 

Cách tốt nhất để đổi mới tâm trí của bạn và kinh nghiệm biến đổi
là nhận biết, suy nghĩ và nói bạn là ai trong Chúa Jêsus Christ
 

Rèn luyện mình để nói những điều tương tự mà Thiên Chúa nói trong Lời của Ngài. Trở thành người ở trong Đức Chùa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời muốn làm nhiều hơn nữa trong cuộc sống của bạn hơn bạn tưởng tượng.

 

Who I Am In Christ?

 

Why do I need to know who I am in Christ?

 

You need to know who you are in Christ so that you can live a successful Christian life.

The more you agree with God about your identity in Christ, the more your behaviour will reflect your God given identity.

Learn to see yourself as God sees you. Accept what God says about you and become the spiritual person you are. God’s opinion is the one
that counts.

Understanding who you are in Christ will give you a strong foundation to
build your life on. Knowing who you
are in Jesus is the key to a successful Christian life.

Your identity doesn’t depend on something you do or have done. Your true identity is who you are in Christ.

When you are in Christ you are a new creation, the old has passed away. It’s time to stop living out of who people say you are and take hold of the truth of God’s word.

You need to know who you are in Christ so that you can know
what to do, when to do it, where to go, and how to do it

Who I am in Christ

 

Because you are in Christ, every one of these statements is true of you.

 

 • I am loved 1John 3:3
 • I am accepted Ephesians 1:6
 • I am a child of God John 1:12
 • I am Jesus’ friend John 15:14
 • I am a joint heir with Jesus, sharing His inheritance with Him Romans 8:17
 • I am united with God and one spirit with Him 1Corinthians 6:17
 • I am a temple of God. His spirit and his life live in me 1 Corinthians 6:19
 • I am a member of Christ’s body. 1 Corinthians 12:27
 • I am a Saint Ephesians 1:1
 • I am redeemed and forgiven Colossians 1:14
 • I am complete in Jesus Christ Colossians 2:10
 • I am free from condemnation Romans 8:1
 • I am a new creation because I am in Christ 2Corinthians 5:17
 • I am chosen of God, holy and dearly loved Colossians 3:12
 • I am established, anointed, and sealed by God 2Corinthians 1:21
 • I do not have a spirit of fear, but of love, power, and a sound mind 2Timothy 1:7
 • I am God’s co-worker 2Corinthians 6:1
 • I am seated in heavenly places with Christ Eph 2:6
 • I have direct access to God Ephesians 2:18
 • I am chosen to bear fruit John 15:16
 • I am one of God’s living stones, being built up in Christ as a spiritual house 1 Peter 2:5
 • I have been given exceedingly great and precious promises by God by which I share His nature 2 Peter 1:4
 • I can always know the presence of God because He never leaves me Hebrews 13:5
 • God works in me to help me do the things He wants me to do Philippians 2:13
 • I can ask God for wisdom and He will give me what I need James 1:5

 

Simply choose to believe what God says about you.

 

“How can two walk together unless they agree?” Amos 3:3

 

Try reading the above list every day for a month, preferably out loud. The more you know who you are in Christ, the more your behaviour will reflect your true identity.

 

“Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind” Romans 12:2

 

To live an effective Christian life you need to know and believe who you are in Christ. Understanding your identity in Christ is crucial to your success.

 

The best way to renew your mind and experience transformation
is by knowing, thinking and speaking who you are in Christ
 

Train yourself to say the same things that God says in His word. Become who you are in Christ. God wants to do more in your life than you imagine.

(Visited 7 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In