Tại Sao Đấng Christ Chữa Bệnh?

Print Friendly, PDF & Email


Tại Sao Đấng Christ Chữa Bệnh?

Related image

a. Làm Trọn Chức Vụ Tiên Tri Của Ngài.
Sau khi chữa lành bà gia Phierơ, đoàn dân vây quanh Ngài. Mathiơ nói với chúng ta rằng: “Ngài chữa hết thảy các người bệnh, vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gáng bệnh hoạn của chúng ta ” (Mat 8:16, 17; Es 53:4-6)


b. Bày Tỏ Lòng Thương Xót.
Nhiều câu Kinh Thánh nói về lòng thương xót của Đấng Christ thúc đẩy Ngài đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Chúa Jesus: ”…động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành ” (Mat 14:14; 20:34; Mac 1:40, 41; 5:19; 9:22)

 
c. Chuyển Tải Lòng Nhân Từ Của Đức Chúa Trời.
Nói về Êpbaphôđích, Phaolô bảo rằng “Và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa ” (Phi 2:27) Phaolô tin rằng Đức Chúa Trời đã chữa bệnh cho Êpbaphôđích.

d. Minh Chứng Rằng Đức Chúa Trời Thực Sự Đã Sai Ngài.
Các phép lạ và chữa bệnh cặp theo chức vụ của Chúa Jesus là những dấu hiệu và sự ủy nhiệm để chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài. Phierơ gọi Ngài” là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ mà Đức Chúa Trời hành động nhờ Ngài ở giữa vòng các ngươi ” (Cong 2:22)

e. Hủy Phá Công Việc Của Ma Quỷ.
“Vì mục đích của Đức Chúa Jêsus là hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ ” (IGi 3:8)
“Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Chúa Jesus ở Naxarét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa bệnh hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài ” (Cong 10:38)
“Ngài bởi sự chết mình mà hủy phá kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ ” (He 2:14). Bệnh hoạn là công việc của ma quỷ mà Chúa Jesus hiện ra để hủy phá nó.

f. Bày Tỏ Công Việc Của Đức Chúa Trời.
Một ngày kia Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài trông thấy một người mù bẩm sinh. Các môn đồ tò mò muốn biết vì đâu có sự mù lòa. Có phải đó là kết quả tội lỗi của người đó? hay của cha mẹ người? Nhưng Chúa Jesus lại quan tâm đến vấn đề khác. Ngài phán ”… ấy là để cho công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta. ..” (Gi 9:3, 4).
Đoạn Ngài tiến hành chữa cho người đàn ông được lành bệnh; chỉ rõ một trong những lý do mà Ngài chữa lành bệnh là để bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời.

g. Bày Tỏ Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời.
Các việc quyền năng của Đức Chúa Trời được Chúa Giêxu thực hiện để Cha Ngài được vinh hiển. Đứng trước ngôi mộ của Laxarơ, Chúa Jesus nói với Mathê:
“Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ” (11:40).
Trong Lu 13:10-17 chúng ta đọc câu chuyện người phụ nữ bị quỷ tật nguyền hãm áp trong mười tám năm, và cách Chúa Jesus đã đuổi linh đó ra khỏi người
đàn bà như thế nào. Câu 13 bảo chúng ta “Và Ngài đặt tay lên mình người tức thì người đứng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời ”. Lưu ý rằng ngay sau khi được chữa lành, người dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

http://www.hoithanhphuchungdacthang.com/chua-lanh-va-giai-cuu/tai-sao-dang-christ-chua-benh.html

(Visited 17 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT