Những cản trở sự chữa lành và làm thế nào để giữ gìn sự chữa lành

Print Friendly, PDF & Email
Nhận Lãnh Và Giữ Gìn Sự Chữa Lành Của Bạn

 

Trong bài học này, chúng ta sẽ học những cản trở sự chữa lành và làm thế nào để giữ gìn sự chữa lành của chúng ta. Nhiều khi có nhiều điều ngăn trở chúng ta được chữa lành, mà những điều đó nếu chúng ta cho phép nó trở lại, sẽ là nguyên nhân làm cho
người đó không được lành.

Ngăn trở sự chữa lành.
Khi một người không nhận được sự chữa lành được tỏ ra, phải có lý do. Người đó nên để thì giờ với Chúa để tìm ra nguyên nhân. Người đó phải cẩn thận để không bị định tội trong khi để thì giờ tìm kiếm. Đức Chúa Trời không định tội. Ngài sửa chữa và hướng dẫn trong sự công bình của Ngài như Ngài làm cho chúng ta theo hình bóng con Ngài.
Nếu chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời về sự chữa lành ngay bây giờ, thì hãy dừng lại, cầu hỏi Đức Thánh-Linh mặc khải cho bạn tại sao bạn không nhận được sự chữa lành. Hành động cách mau chóng theo bất cứ điều gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn khi bạn
nghiên cứu suốt bài học này.

Những câu hỏi tự vấn cho chúng ta

1)   Chưa được tha tội

Có tội không tha thứ nào ngăn cách giữa tôi và Đức Chúa Trời?
Tội lỗi làm tổn thương linh hồn và mở cánh cửa cho linh yếu đuối đem bịnh tật vào thân thể chúng ta. Hãy ăn năn tội biết được với Đức Chúa Trời và nhận sự tha thứ của Ngài là điều rất cần thiết để nhận sự chữa lành.
Gia-cơ 5:15,16 15Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.
16Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
Chưa được tha tội làm cho bịnh tật còn đó. Satan có thể giấu tội khỏi chúng ta. Chúng ta có thể cố gắng hợp lý hóa nó, nhưng bịnh vẫn tồn tại. Chúng ta phải xưng tội với ĐứcChúa Trời để nhận sự tha thứ của Ngài.
Math 9:2,5-8 2Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. 5Trong hai lời nầy: Một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hailà nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? 6Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội. Rồi Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi. 7Người bại liền dậy mà
trở về nhà mình. 8Đoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.

Nếu có tội nào trong chúng ta, hãy xưng nó ra với Đức Chúa Trời và nhận sự tha thứ.
1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

2)  Không tha thứ cho người khác

Tôi đã tha thứ cho người nào làn tổn thương tôi chưa? Tôi đã tha thứ cho chính tôi chưa? Tôi đã tha thứ cho Đức Chúa Trời chưa?
Trong khi phục vụ người khác suốt nhiều năm, và trong khi nói chuyện với bạn đồng công khác, chúng ta tìm thấy sự không tha thứ là nguyên nhân hàng đầu khiến cho người ta không được chữa lành. Tha thứ cho người khác thì dễ hơn là tha thứ cho chính mình. Chúng ta nghe người ta nói như thế này: “Làm sao mà tôi khùng như thế. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh đó?”
Chúng ta thường đổ lỗi cho người khác và cho rằng chúng ta trọn vẹn.  Hãy tha thứ cho chính mình!
Khi có một việc kinh khủng xảy ra, người ta thường oán trách  Đức Chúa Trời. “Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra cho tôi? Chính Đức Chúa Trời không ngăn nó lại!”
Nếu điều này là thật trong hoàn cảnh của bạn, hãy xưng cảm nhận của bạn một cách trung thực với Đức Chúa Trời. Ngài biết rõ cảm giác đó. Hãy nói: Đức Chúa Trời ôi, con đã hiểu lầm. Con biết Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Con biết Ngài yêu con hơn là con tưởng.  Bây giờ, con nhận ra chính Satan, không phải là Ngài, chính nó là kẻ chịu trách nhiệm về thảm kịch này trong đời con. Con đã giữ điều đó để chống nghịch Ngài.  Nhưng bây giờ, con tha thứ cho Ngài và trao mọi cảmgiác tiêu cực này cho Ngài.
Mác 11:24,25 24Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. 25Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.

3)  Khinh bỉ, phạm tội, bị kết án

Có phải tôi cho phép sự khinh bỉ, phạm tội và kết án
ngăn trở việc nhận sự chữa lành?
Vũ khí tinh vi và nguy hiểm nhất của Ma-qủy là tư tưởng bị
khinh bỉ, phạm tội và bị kết án. Phạm tội thì được tha thứ qua
việc xưng tội và nhận sự chữa lành bởi đức-tin. Nếu tiếp tục có
cảm giác phạm tội, cùng với cảm thấy bị khinh bỉ, và bị kết án,
tất cả đều đến từ Satan.
Sự tôn trọng của chúng ta có qua Chúa Jêsus. Chúng ta được
xưng công bình của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus. Chúng ta
đứng ngay thẳng đối với Đức Chúa Trời là Cha qua Chúa Jêsus.
Khi chúng ta cảm thấy bị khinh bỉ là từ chối công tác cứu chuộc
của Chúa Jêsus, và vị trí chúng ta là trong Ngài.
Rôm 8:1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào
cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;
2 Côr 5:21
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết
tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng
đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời
.
Hãy loại bỏ những cảm giác này, bắt đầu công bố lời Đức Chúa Trời và trở nên mạnh mẽ trong lãnh vực này.
 -Hy vọng giả dối
– Tôi có cho phép hy vọng giả dối, đánh lừa về tương lai rằng tôi sẽ được chữa lành, thay vì đức-tin?
Có một hy vọng thật đến trước đức-tin. Đó là chúng ta tin rằng
chúng ta sẽ nhận được sự chữa lành tỏ ra mà chúng ta đang trông đợi trong tương lai.
Khi chúng ta nghe hay đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chuyển từ tuyệt vọng sang hy vọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta không chuyển từ hy vọng đến đức-tin, thì có thể sẽ trở thành hy vọng giả dối.
Hêb 11:1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những
điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều
mình chẳng xem thấy.

Khi chúng ta hy vọng sự chữa lành, có nghĩa là chúng ta đã nhận
sự chữa lành rồi bởi đức-tin, nhưng chúng ta trông đợi nhận được
trong tương lai
Đôi khi người ấy tin rằng họ sẽ được chữa lành, khi có cơ hội hay
thời điểm đến. Thường thì họ đặt niềm trông mong không thật
vào chính họ và rồi chuyển đến sự tự định tội.
Hy vọng giả dối mà không tiến tới đức-tin là một sự lừa dối, điều
đó ngăn trở sự chữa lành mà Satan muốn bạn tiếp nhận. Hãy lọai
bỏ nó!
– Dạy dỗ giả dối
– Có sự dạy dỗ giả dối nào mà tôi đã nhận trong qúa khứ ngăn trở tôi được chữa lành?
Sự dạy dỗ trái ngược với lời Đức Chúa Trời, hoặc thiếu sự dạy
dỗ ngay thẳng cho phép Satan cuớp khỏi đời sống Cơ-đốc nhân
những gì ngay thẳng trong chúng ta. Dạy dỗ giả dối nói:
– Bịnh tật là ý muốn của Đức Chúa Trời.
– Đau đớn khiến cho chúng ta kiên nhẫn.
– Bịnh tật đem chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời.
– Chịu khổ sẽ đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Hãy nắm lấy bất cứ lời dạy giả dối nào và nói: “Tôi loại bỏ …
ngay hôm nay, tôi ra lệnh cho tất cả tư tưởng nghịch lại với lời
Chúa phải tự phơi bày và ra khỏi tâm trí tôi.”
– Nghi ngờ và vô tín
– Tôi có giữ sự vô tín trong lòng không?
Vô tín có thể đến từ qúa khứ, từ tội lỗi chưa được giải quyết
trong đời sống chúng ta, hoặc ngay cả từ thời kỳ cố gắng tin cậy
Chúa về sự chữa lành trong qúa khứ. Vô tín chống lại đức-tin.
Nếu chúng ta đang chiến đấu với sự vô tín thì hãy cầu-nguyện:
“Lạy Chúa xin giúp đỡ trong sự vô tín của con!” rồi sau đó hãy
suy gẫn lời Đức Chúa Trời về sự chữa lành.
Mác 9:24 Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!
– Tin cậy sự khôn ngoan thiên nhiên
– Tôi có tin cậy sự khôn ngoan thiên nhiên của tôi thay vì đặt lòng tin cậy Đức Chúa Trời không?
Với sự khôn ngoan thiên nhiên, chúng ta tin vào những gì chúng
ta thấy, nghe, rờ, ngửi, nếm. Chúng ta phải nhận ra rằng sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời là thật và đúng đắn hơn bất cứ những sự chúng ta phán đoán. Chúng ta hãy xem xét sự nghi ngờ của Thô-ma.
Giăng 20:24-28 24Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma,
tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó
với các môn đồ. 25Các môn đồ khác nói với người rằng:
Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta
không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt
ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi
sườn Ngài, thì ta không tin. 26Cách tám ngày, các môn đồ
lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương
đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán
rằng: Bình an cho các ngươi! 27Đoạn, Ngài phán cùng Thôma
rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta;
cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng
lòng, song hãy tin! 28Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và
Đức Chúa Trời tôi!

Câu trả lời của Chúa Jêsus cho Thô-ma vẫn là câu trả lời tốt
nhất cho chúng ta hôm nay!
Câu 29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi
tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!

Hãy cầu-nguyện: “lạy Chúa, xin dùng lời Ngài dạy con
thực tế hơn là những gì con có thể thấy, nghe, rờ , ngửi,
nếm. Hãy đưa con càng lúc càng hơn vào sự sâu nhiệm
với Thánh-linh và lời của Ngài!”
Giữ gìn sự chữa lành bằng cách trang bị để chiến đấu.

Nhận biết kẻ thù
Ma-qủ là kẻ cướp. Hắn là kẻ thù của sức khỏe chúng ta.
Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn
ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư
dật.

Ma-qủy như sư tử rống tìm cách để hủy diệt.
1 Phie 5:8,9 8Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em
là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em,
tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. 9Hãy đứng vững
trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải
khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.

Satan là kẻ thù của thân, hồn, linh của chúng ta. Chúng ta phải
nhận biết chiến lược của hắn và đánh hạ hắn khỏi đời sống
chúng ta.

Hãy mạnh dạn trong Chúa
Chúng ta phải học cách mạnh dạn trong Chúa, mặc áo giáp, tỉnh
thức, sẵn sàng đắc thắng trong mọi trận chiến. Phao-lô, một chiến binh vĩ đại đã viết cho chúng ta:
Êph 6:10-13 10Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong
Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11Hãy mang lấy mọi khí
giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng
mưu kế của ma quỉ. 12Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải
cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng
vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các
miền trên trời vậy. 13Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức
Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự
địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững
vàng.

Thấy rõ tên lửa của Satan
Ma-qủy cố cướp đi sức khẻ của chúng ta bằng cách dùng những
tên lửa đau đớn, các triệu chứng, tư tưởng tiêu cực, và nghi ngờ.
Êph 6:16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh
em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.

Chúng ta đã được ban cho thuẫn đức-tin để chống cự sự tấn công
của Satan, đau đớn, triệu chứng, tư tưởng tiêu cực, nghi ngờ
không thể hủy diệt chúng ta nếu chúng ta tiếp tục mạnh mẽ sử
dụng thuẫn đức-tin.
– Những tư tuởng tiêu cực
Chúng ta phải canh chừng tư tưởng của chúng ta và không để cho
sự nghi ngờ cư trú trong tâm trí chúng ta. Cách tốt nhất để làm
điều này là giữ mắt chúng ta chăm xem Chúa Jêsus.
Math 14:27-31 27Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng:
Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! 28Phi-e-rơ
bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi
trên mặt nước mà đến cùng Chúa. 29Ngài phán rằng: Hãy
lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt
nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus. 30Song khi thấy gió
thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên
rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! 31Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ
tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao
ngươi hồ nghi làm vậy?

Khi chúng ta bắt đầu bị tác động bởi cảm giác, bởi sợ hãi, hoài
nghi xuất hiện, hoặc do lời nói của người khác, chúng ta sẽ bị
chìm xuống.
– Lo lắng
Lo lắng cũng như nghi ngờ, nó chống lại đức-tin. Một người
không thể cùng một lúc bước đi trong đức-tin và nghi ngờ! Lo
lắng là tội. Lo lắng không thật tin lời Đức Chúa Trời là chân lý.
Luc 12:22,29 22Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng:
Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình
ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc.
29Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng
có lòng lo lắng.

– Hãy loại bỏ chúng
Chúng ta phải học cách loại bỏ tư tưởng tiêu cực ngay lập tức,
chúng ta phải cân nhắc loại bỏ tư tưởng đau ốm bịnh tật đập vào
tâm trí chúng ta. Phao-lô viết rằng chúng ta phải đem mọi tư
tưởng vâng phục Chúa Jêsus.
2 Cô 10:3-5 3Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng
tranh chiến theo xác thịt. 4Vả, những khí giới mà chúng tôi
dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn
là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp
đổ các đồn lũy: 5Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý
luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức
Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng
Christ.

Chúng ta phải luôn luôn canh giữ tư tuởng chúng ta và giữ nó
trong sự vâng phục ý tưởng của Đấng Christ như sự mặc khải của
lời Ngài liên quan đến sự chữa lành và sức khoẻ của chúng ta.
Tâm trí chúng ta phải được kỷ luật để lọai bỏ những tư tưởng hay
triệu chứng không vâng phục lời của Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải bỏ tư tưởng đem bịnh tật đến như là: “ Tôi nghĩ,
tôi bị gục bởi bịnh cúm.”
Điều này mở cánh cửa cho Satan đánh hạ chúng ta. Khi chúng ta
cảnh giác với kế họach của Satan. Chúng ta giữ được sức khỏe
của mình.
Đứng vững trước giông tố của cuộc đời.
Trong ví dụ về người gieo giống, chúng ta được cảnh báo rằng
sau khi chúng ta nhận hạt giống lời Đức Chúa Trời vào lòng, thì
Satan, tiêu biểu là chim trời, sẽ lập tức đến cướp hạt giống.
Mác 4:3,4, 14-17 3Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra đặng
gieo. 4Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim
đến ăn hết.
14Người gieo giống ấy là gieo đạo. 15Những kẻ ở dọc đường
là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức
thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi.
16Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi, là
những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 17song vì trong
lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì
cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm.

Chúa Jêsus cảnh báo chúng ta rằng một khi chúng ta nhận lẽ thật
từ lời Ngài, Satan sẽ lập tức đến để cướp đi. Chúa Jêsus cũng nói
rõ rằng kế họach của Satan là cướp phá chúng ta bằng cách dùng
đau khổ và ngược đãi.
Đau khổ và ngược đãi
Đau khổ và ngược đãi là gì?
Tự điển Webster dùng những chữ được miêu tả đau khổ là nỗi
đau buồn, nỗi ưu phiền, khổ sở, bị áp bức, buồn rầu, chịu khổ, và
thử thách. Còn sự ngược đãi thì dai dẳng, không được hoan
nghênh, phải chịu đựng sự đau đớn, bị hành hạ, hoặc phải chết
đặc biệt vì lý do tôn giáo. Satan biết rằng nếu lời Đức Chúa Trời
được phép ở trong đời sống trong một người, thì hắn không thể
đánh hạ họ. Cho nên hắn cố gắng bằng mọi cách làm cho họ
nghi ngờ lời chắc chắn đó.
Nếu người ta đã nhận lời của Đức Chúa Trời liên quan đến sự
chữa lành và đã nhận sự chữa lành tỏ ra trong thân thể họ, Satan
thường phóng những tên lửa triệu chứng và đau đớn vào. Hắn cố
gắng bắn tên lửa sự tưởng tượng hoài nghi vào trong tâm trí họ
rằng bịnh lại tái phát.
Bão tố
Chúa Jêsus ngồi trong thuyền khi Ngài đang giảng ví dụ về
người gieo gống cho đám đông nhóm tại bờ biển. Ngài cảnh báo
rằng Satan sẽ đến cướp đi hạt giống lời Đức Chúa Trời.
Sau đó vài ngày khi họ qua bờ bên kia, Ngài ngủ đằng sau lái.
Mác 4:37-39 37Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào
thuyền, đến nỗi gần đầy nước; 38nhưng Ngài đương ở đằng
sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng:
Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? 39Ngài bèn thức
dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió
liền dứt và đều yên lặng như tờ.

-Đến vì cớ lời Chúa
Đau khổ và ngược đãi dấy lên vì cớ lời Chúa là hình thức của
bão tố. Như Chúa Jêsus đã phán Satan sẽ lập tức đến cướp hạt
giống lời Đức Chúa Trời đã gieo vào lòng họ. Thay vì họ hành
động bởi đức-tin và nói với bão tố, thì họ lại vấp phạm.
Những ngư phủ này đã quen với bão tố trên hồ, đã trở nên yếu
bóng vía và sợ hãi gần chết. Họ vấp phạm vì Chúa Jêsus vẫn ngủ
say và dường như là không lo gì đến hoàn cảnh của họ. Họ đánh
thức và kết tội Ngài: “Thầy ôi! Thầy không lo chúng ta gần chết
sao?”
Dĩ nhiên, chúng ta đã đáp ứng với sự đau khổ và ngược đãi do
đau ốn, bịnh tật và đau đớn bằng cách kêu khóc với Đức Chúa
Trời: “Thầy không lo tôi sắp chết sao? Thầy không lo về những
triêu chứng tái phát với tôi sao?” tất nhiên chúng ta cũng giống
như các môn đồ ngày xưa, đã vấp phạm, lằm bằm với Đức Chúa
Trời vì đã để cho việc ấy xảy đến với chúng ta. Làm như thế,
chúng ta cũng đã cho phép Satan cướp đi hạt giống lời Đức Chúa
Trời đã gieo vào lòng chúng ta.
– Yên đi, lặng đi
Mác 4:39-41 39Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển
rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như
tờ. 40Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ?
Chưa có đức tin sao? 41Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau
rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng
lịnh người?

Nếu Satan có thể đánh cắp lời Chúa mà chúng ta đã nhận, hắn
cũng có thể đem đau ốm, bịnh tật quay trở lại.
Khi Satan đem bão tố chống lại chúng ta, chúng ta, giống như
Chúa Jêsus, phải đứng dậy trong thuyền đời của chúng ta và
mạnh dạn, tin quyết công bố lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta
làm như thế, đức-tin sẽ tăng cường. Chúng ta sẽ chứng thực lời
Chúa trong đời sống chúng ta và càng ngày càng mạnh mẽ hơn
trong đức-tin!
Quyết định của chúng ta
Khi mà tên lửa đau khổ và ngược đãi bắn đến, chúng ta phải
quyết định:
– Chúng ta tin lời Đức Chúa Trời hay tin vào truyền thống?
– Chúng ta tin vào lời Đức Chúa Trời hay tin vào triệu chứng?
– Chúng ta tin vào vời Đức Chúa Trời hay tin vào báo cáo của
bác sĩ.
Chúng ta phải tự quyết định và cứ đứng vững trên lời Đức Chúa
Trời không quan tâm đến những gì bác sĩ nói, bạn bè hay triệu
chứng nói.. Trong lúc đó, chúng ta không thể đứng trên đức-tin,
sự dạy dỗ, lời chứng của người khác. Chúng ta phải đứng trên
đức-tin vững vàng của chính mình căn cứ trên lời Đức Chúa Trời.
Hãy quan tâm đến lời này
Chúa Jêsus cũng đã cảnh báo chúng ta rằng lời Đức Chúa Trời
mà chúng ta đã nhận có thể bị nghẹt ngòi trong đời sống chúng
ta. Nếu chúng ta cho phép sự lo toan của đời này, lạc thú, tư
tưởng và quan điểm thuộc về thế gian vào trong tâm trí chúng ta.
Mác 4:19 song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu
sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho
nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái.

Khi chúng ta làm cho mảnh đất lòng chúng ta được cày xới và
tưới nước bằng cách tiếp tục suy gẫm lời Đức Chúa Trời, lòng
chúng ta trở thành đất tốt. Chúng ta sẽ sống trong chiến thắng và
phước hạnh dư dật.
Mác 4:20 Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất
tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục,
hột khác sáu chục, hột khác một trăm.

Không có chỗ cho Satan.
Chúng ta không mở cửa cho Satan bằng cách tránh xa tội lỗi khỏi
đời sống chúng ta.
“Đừng phạm tội nữa”
Sau khi Chúa Jêsus chữa lành cho người bị bịnh bại ở ao Bê-tếtđa
đã bị linh yếu đuối ám ba mươi tám năm. Chúa Jêsus đã đến bên ông và phán một lời quan trọng
Giăng 5:14 Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền
thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội
nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng.

Nếu chúng ta không chịu xưng tội, hoặc không ăn năn tội trong
đời sống chúng ta, chúng ta đã nhường chỗ cho Satan đem bịnh
tật đến với chúng ta, và cướp đi sự chữa lành.
Êph 4:27 đừng cho ma quỉ nhân dịp.
Không nhường chỗ cho các linh
Linh yêu đuối luôn luôn tìm cách quay trở lại và vào trong nhà
Math 12:43-45 43Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến
nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; 44rồi
nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở
về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế. 45Nó bèn
lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó
mà ở; vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi
dữ nầy cũng như vậy.

Hãy làm cho đầy trong nhà
Chúng ta phải làm cho căn nhà, thân thể chúng ta, đầy dẫy với
– Chúa Jêsus
Khải 3:20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng
ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với
người, và người với ta.

– Đức Thánh-Linh
1 Côr 3:16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức
Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em
sao?

– Lời Đức Chúa Trời
Giăng 15:7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở
trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được
điều đó.

– Đức-tin
1 Giăng 5:4 vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng
hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của
chúng ta.

Bản tính toàn thiện của Đức Chúa Trời không thể bỏ qua tội lỗi
Nếu chúng ta cho phép tội lỗi tiếp tục ở trong đời sống chúng ta,
chúng ta đã tự dời mình ra khỏi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và
mở một cánh cửa cho Satan vào cướp đi sức khỏe và bình an
trong tâm trí chúng ta.
Hãy chiến đấu để giữ gìn sự chữa lành của bạn!
Mặc áo giáp
Hãy giữ thuẫn đức-tin mạnh mẽ và luôn luôn sẵng sàng dập tắt
những tên lửa nghi ngờ và vô tín của Ma-qủy.
Khỏe mạnh là ý muốn của Đức Chúa Trời
Bạn có thể bước đi trong sự chữa lành siêu nhiên do bạn biết ý
muốn của Đức Chúa Trời là bạn được chữa lành.
Công 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa
Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi
Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết
thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng
Ngài.

3 Giăng 2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được
thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh
cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.

Giữ đức-tin vững vàng
Chúng ta phải giữ vững vàng đức-tin mà chúng ta đã xưng nhận.
Chúng ta tuyên bố thế nào thì chúng ta sống, làm và nói như thế
ấy.
Hêb 4:14 Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn
đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức
Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.
Rôm 10:6-10 6Nhưng sự công bình đến bởi đức tin, thì nói
như vầy: Chớ nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trên trời?
Ấy là để đem Đấng Christ xuống; 7hay là: Ai sẽ xuống vực
sâu? Ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên.
8Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và
trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy.
9Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi
tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì
ngươi sẽ được cứu; 10vì tin bởi trong lòng mà được sự công
bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

Chúng ta phải cẩn thận không để cho môi miệng chúng ta hủy
phá lời chứng với lời nói không được cân nhắc. Chúng ta phải giữ
vững đức-tin và lời Đức Chúa Trời bằng cách luôn luôn nói lời Đức Chúa Trời.
Nói lời Đức Chúa Trời
Đừng quan tâm đến những triệu chứng ngược lại, hãy cứ tin cậy Chúa và nói lời Chúa.
Giô-ên 3:10b Kẻ yếu khá nói rằng: Ta là mạnh!
2 Côr 4:13 Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh
thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin,
cho nên mới nói,

Ban đầu dường như xa lạ và khó khăn, nhưng nếu chúng ta có kỷ
luật trong việc nói lời Đức Chúa Trời và không nghi ngờ, chúng
ta sẽ sống trong sự đắc thắng thuộc về chúng ta trong Đấng
Christ.
Hãy là người thắng hơn bội phần
Chúng ta biết rằng chúng ta là người thắng hơn bội phần
Rôm 8:37-39 37Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng
yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. 38Vì tôi chắc rằng
bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc
bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39bề cao, hay là bề sâu,
hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu
thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức
Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

Hoàn cảnh, Ma-qủy, và người khác không thể phân rẽ chúng ta
khỏi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chỉ có chúng ta tự phân rẽ
mà thôi. Bởi biết lời Chúa và ở trong Đấng Christ, chúng ta giữ
được đức-tin và sự chữa lành.
Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta được chữa lành,
giữ gìn được sự chữa lành, và sống trong khỏe mạnh trọn vẹn.
Chúng ta phải hiểu và đi theo chương trình của Đức Chúa Trời
trong trận chiến và niềm tin thuộc linh. Chúng ta phải tránh nghi
ngờ và tội lỗi. Bởi biết, tin, nói, và hành động theo lời Đức Chúa
Trời chúng ta sẽ tiếp tục sống trong sự khỏe mạnh của thân thể
và linh hồn chúng ta.

Câu hỏi ôn bài
1. Có ba điều gây ra sự ngăn trở sự chữa lành là gì và làm thế nào để đắc thắng?
2. Sự liên hệ giữa ví dụ về người gieo giống và bão tố là gì và liên hệ với bạn thế nào?
3. Làm thế nào để chống cự Satan và giữ gìn sự chữa lành của chúng ta?

(Visited 36 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT