TẨY SẠCH MA QUỶ RA KHỎI CĂN NHÀ CỦA BẠN

Print Friendly, PDF & Email

TẨY SẠCH MA QUỶ RA KHỎI CĂN NHÀ CỦA BẠN

Các lời trích từ Kinh Thánh:

Xuất Ê-Đíp-Tô Ký: 20:4

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất.

Dân-Số Ký: 23:8

Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa sả, tôi sẽ rủa sả làm sao ? Kẻ mà Đức Chúa Trời không giận mắng, tôi sẽ giận mắng làm sao ?

(Lưu ý: Chúa rủa sả)

Phục-Truyền Luật-Lệ Ký: 7:25-26

25 Các ngươi phải thiêu đốt các tượng chạm về các thần chúng nó. Chớ tham lam, cũng chớ lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy, e ngươi phải mắc bẫy chăng; vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 26 Chớ đem vàng gớm ghiếc này vào nhà mình, e ngươi cũng đáng bị diệt như nó. Khá gớm ghê và hiềm nó đến điều, vì là một vật đáng diệt.

(bạn bị rủa sả)

Phục-truyền Luật-Lệ Ký:14:7-19

7 Nhưng trong những con vật nhơi, có móng rẽ ra và chân chia hai, này là những con các ngươi không phép ăn: con lạc đà, con thỏ rừng và con thỏ nhà, chúng nó nhơi, song không có móng rẽ ra; phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. 8 Con
heo cũng vậy; vì nó có móng rẽ ra, nhưng không nhơi; phải cầm nó là không sạch
cho các ngươi. Chớ ăn thịt của các con vật đó, và chớ đụng đến xác chết chúng
nó.

9 Phàm loài nào ở trong nước, có móng và có vảy, thì các ngươi được ăn; 10 nhưng con nào không có mang, không có vảy, thì chẳng nên ăn; phải cầm là không sạch cho các ngươi.

11 Các ngươi được ăn mọi con chim sạch. 12 Song, nầy là những con các ngươi không nên ăn: chim ưng, chim ngạc, con kên kên; 13 con diều, con ó, và mọi thứ
lão-ưng; 14 mọi thứ quạ,; 15 chim đà điểu, con tu-hú, chim thủy-kê, và mọi thứ bò-cắc; 16 chim mèo, chim ụt, con hạc, 17chim thằng-bè, con còng-cộc, chim thằng-cộc, 18 con cò, và mọi thứ diệc; chim rẽ-quạt, và con dơi. 19 Mọi loài côn –trùng hay bay sẽ là không sạch cho các ngươi, chớ nên ăn.

(một số điều cần suy nghĩ).

Phục-Truyền Luật-Lệ Ký: 21:23

23 Thây nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chon trong nội ngày đó; vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô-uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.

(Bất kỳ ai bị treo đều bị Đức Chúa Trời rủa sả)

Phục-Truyền Luật-Lệ Ký: 32:5, 17

5 Chúng đáng mang xấu hổ, vì đã phản Ngài, Chẳng phải con trai của Ngài
nữa: quả là một dòng-dõi gian-tà và điên-đảo

17 Tế-lễ những ma-quỉ chẳng phải là Đức Chúa Trời, Quỳ-lạy các thần mà mình
chưa hề biết, Tức là các thần mới vừa đến ít lâu, Mà tổ-phụ các ngươi không kính sợ

(tự làm mình hư hỏng. Thờ cúng ma quỉ)

Giô-Suê: 6:18

18 Nhưng hãy cẩn thận về những vật các ngươi phú dâng diệt đi; vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Y-sơ-ra-ên đáng bị diệt, và gieo sự loạn-lạc vào trong đó (những người giữ hay sở hữu
các vật bị ếm cũng bị nguyền rủa)

2 Sa-Mu-Ên 2: 7:29

29 Vậy, xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa, để nó còn tại trước mặt Chúa đến đời đời; vì, hỡi Chúa Giê-hô-va! ấy là Chúa đã phán; nguyện nhà kẻ tôi tớ Chúa được hưởng phước của Chúa đến mãi mãi. (Sự ban phước của Chúa)

Châm-Ngôn: 3:33

33 Sự rủa-sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ
ở của người công bình (Đức Chúa Trời rủa sả nhà của kẻ ác)

Giê-Rê-Mi: 48:10

10 Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối trá! Đáng rủa thay là kẻ từ-chối máu nơi gươm mình. ( kẻ làm việc dối trá của Đức Giê-hô-va bị rủa sả)

Ga-La-Ti: 3:13

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa-sả vì chúng ta, – vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, – (Đức Chúa Jesus Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả)

C – Cô-Lô-Se: 2:14-15

14 Ngài đã xóa tờ thế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cậy thập tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền
cai trị cùng các thế lực, dung thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. (sự phá hủy các quy địnhchống lại chúng ta)

Khải-Huyền: 12:11

11 Chúng ta đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết (Vượt qua bởi lời làm chứng)

Khải-Huyền: 22:3

3 Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài(trên thiên đàng không còn sự rủa sả)

CÁC CĂN NHÀ CÓ CẦN ĐƯỢC TẨY SẠCH CÁC HỒN MA BÓNG QUỶ KHÔNG ? (CÁC ĐOẠN TRÍCH)

Nhờ mối liên hệ của tôi với ma quỷ bằng sự giải thoát, tôi được nghe rất nhiều báo cáo về các hoạt động bất thường của ma quỷ thông qua các ngôi nhà và các đồ vật.

Sách và đồ vật có bất kỳ điều gì liên quan với kinh đô của Sa-tăng là những thứ thu hút ma quỷ. Các hành động tội lỗi của những người trước đây ở trong căn nhà cũng cần được tẩy sạch.

Nhiều người đã nói họ nghe các tiếng nói hay âm thanh trong căn nhà của họ. Những sự hiện hình này đôi khi, theo tiếng Đức, được gọi là các ‘ con ma ồn ào hay ma gõ cửa’.

Đối với các con cú và cóc thì sao ?

Chúng được xếp vào các giống loài theo Phục-Truyền Luật-Lệ Ký đoạn 14:7-19 là không sạch và đáng ghê tởm. Chúng thuộc các loài có linh hồn ma quỷ.

Các ngươi phải thiêu đốt các tượng chạm về các thần chúng nó. Chớ tham lam, cũng chớ lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy, e ngươi phải mắc bẫy chăng; vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ đem vàng gớm ghiếc này vào nhà mình, e ngươi cũng đáng bị diệt như nó. Khá gớm ghê và hiềm nó đến điều, vì là một vật đáng diệt. ( Phục-Truyền Luật-Lệ Ký: 7:25-26)

Ma quỷ rõ ràng được thu hút vào các căn nhà qua các đồ vật và sách báo có liên quan với các tà giáo, tín ngưỡng lầm lạc, tà thuật. Tất cả các đồ vật và sách báo này phải được đốt bỏ hoặc phá hủy. Các căn nhà hay tòa nhà bị nghi ngờ bị quỷ ám phải được nhân danh Chúa Jesus tẩy rửa. Những người sống trong các căn nhà này phải giữ vững các giao ước của huyết của Chúa Jesus Christ. ( Hành động ghê tởm nhất đối với Đức Chúa trời chắc chắn là sự thờ cúng các thần khác dưới mọi hình thức, thí dụ như có một tượng thần trong nhà).

GHI CHÚ VỀ CÁC MA THUẬT, KÝ HIỆU VÀ CÁC ĐỒ VẬT BỊ NGUYỀN RỦA (CÁC LỜI TRÍCH)

Khi thờ cúng Sa-Tăng, tay thường phải bắt chéo lại với nhau, đó là dấu hiệu của sự phục tùng và bị trói buộc bởi ma quỷ. (Cũng là dấu hiệu của sự nổi loạn)

Các loại bùa may mắn, chìa khóa hình chữ thập, ký hiệu tử vi và các loại trang sức khác có các dấu hiệu hex Image result for hex curse symbol ,v.Related imageRelated imagev… sẽ gây trở ngại cho sự giải thoát. Một số đồ vật, nhất là các loại nhẫn, vòng đeo tay, vòng đeo cổ và các trang sức khác mà một người đã được người khác bùa chú và trao cho sẽ chứa đựng sự trù ếm và / hoặc bị trói buộc
vào chúng.

Các ký hiệu hex, và các mô hình huyền bí và hình học cổ được hồi phục lại trong các thiết kế cho quần áo, đồ trang sức, vật trang trí và ở Trung quốc. trong những cửa hang bán đồ cổ có các bộ sưu tập nhẫn, hoa tai, kim cài áo và rất nhiều loại trang sức khác nhau có nguồn gốc thiết kế nhằm mang lại may mắn và hành động như một loại bùa đuổi quỷ. Trong số đó, những loại thông dụng nhất hiện nay gồm: chìa khóa cổ Ai Cập ( một chữ thập với một vòng ở trên, là một dấu hiệu màu mỡ cổ); ký hiệu ma thuật cổ của một chữ thập bể, thường có nghĩa là dấu hiệu bình an; Chais (gồm các ký tự của Hebrew có nghĩa là cuộc đời); tất cả các loại tikkis, hình ảnh, và những vật khác của người po-ly-nê; cái đuôi tóc được gọi là ‘cái kèn của

người Ý’; những người bảo vệ khỏi mắt quỷ; một bàn tay với ngón trỏ và các ngón
nhỏ chỉ lên (dấu hiệu ma thuật của sa tăng); và rất nhiều loại chữ thập, lá tam diệp, ngôi sao, đồng tiền may mắn, mề-đay huyền bí, móng ngựa và nhiều loại
khác.

Một điều nguy hiểm khác là quyền lực ma quỷ thường trú trong các vật thờ và tượng thờ tôn giáo Nếu cần thiết phải thực hiện một câu thần chú trong một căn nhà thì sau đó phải tẩy sạch các linh hồn để loại bỏ hết các rắc rối mà các linh hồn còn lại có thể gây ra trong nhà đó. (Ra lệnh cho ma quỷ phải rời xa mọi người, căn nhà và các vật dụng).

ĐỐI VỚI NHANG THƠM (TRÍCH DẪN)

Các tín đồ phải rất thận trọng khi mang nhang thơm vào nhà của họ. Hầu như người ta đã không biết rằng đại đa số nhang thơm bán trong các cửa hàng đồ cổ và đồ trang sức đều do những người sùng bái đạo Hare Krishna sản xuất. Những thứ hang hóa này đều nhằm để hiến dâng cho chúa quỷ của người Hindu và có thể gây ra rất nhiều bất trắc.

HÌNH TƯỢNG (TRÍCH DẪN)

Hình tượng được tin là sẽ mang lại may mắn cho các chủ nhân của chúng; làm cho gia súc cho nhiều sữa; giúp đánh thằng trận; và chữa lành bệnh tật. Chỉ có các thầy phù thủy mới được phép sử dụng chúng.

Tự điển định nghĩa một hình tượng là một bức tượng chạm khắc hay một gương mặt bằng đất đúc mà được dùng như một vật ma thuật hoặc minh họa cho một câu chuyện cho con trẻ, hoạt hình hay tính cách của một con rối.

Tự điển thế giới và tự điển của người Anh cũng nói các hình tượng được chôn cùng với người chết và được cho là chúng sẽ là bạn và người hầu của người chết ở thế giới linh hồn. Các thiếu nữ Ý và Hy lạp, trước ngày cưới sẽ để các hình tượng của họ trên bàn thờ thần Atemis và Diana. Cho đến ngày nay, nhiều người thờ thần tượng (ma quỷ) vẫn sử dụng các hình tượng trong các buổi lễ tôn giáo của họ.

NHỮNG CON BÚP BÊ Ở TOLEDO, OHIO – 1980 (TRÍCH DẪN)

Một buổi tối khi vợ tôi đang than phiền với tôi về sự hỗn xược của con, không biết do đâu tôi nói, “Vấn đề của con gái chính từ các con búp bê em bé hôi hám, đó chính là ma thuật”

Buổi tối hôm sau khi tôiđang cầu nguyện một sự giải thoát cho người khác, vợ tôi lấy một quyển tự điển để xem trong đó nói gì về búp bê. Sách viết :’nguồn gốc của búp bê là ma thuật và tà giáo’.

EM BÉ – 7 THÁNG TUỔI (TRÍCH DẪN)

Đúc Chúa Trời đã chỉ cho chúng ta thấy nơi cư trú hợp pháp của quỷ Sa tăng chính là trong con búp bê của nó.

Chồng tôi nhận được một con búp bê vào ngày Lễ Giáng Sinh và một con thủy thủ trai khi anh ấy chào đời. Đức Chúa Trời cũng có phán cho chồng tôi là các loại thú nhồi bong (có hình dáng của thú vật – cá voi, cho và con cuột túi (kangaroo). Những món đồ này đã được vứt đi với những lời nguyền không bị vỡ nát. (Tìm những căn bệnh lạ mà không thể chữa lành ở trẻ em).

Khi Đức Chúa Trời phán rằng “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình” (Xuất Ê-Đíp-Tô Ký: 20:4), Ngài không phải độc ác hay không có trái tim. Ngài biết sự phá hủy mà chúng có thể mang đến cho con người. Đức Chúa Trời cũng chỉ cho chúng ta thấy các con rối là sự dối trá và Ngài rủa sả những người dối trá. (Giê-Rê-Mi: 48:10).

ĐUỔI TÀ LINH TRONG CÁC ĐỒ VẬT VÔ TRI GIÁC (TRÍCH DẪN)

Trong trường hợp các đồ vật được dành cho ma quỷ (tượng thần, giả thần…), hành động tốt nhất là tiêu hủy chúng đi. Tuy nhiên, cũng cần kiểm tra các căn nhà, căn hộ chung cư hay xe hơi cũ vì nếu người chủ trước có những bảng thẻ thánh, hay đồ tế lễ tà thần, hoặc có sự liên quan mật thiết với tội lỗi thì có lý do để nghi ngờ có các tà linh lẫn trốn trong đó. Những tà linh này có thể và sẽ gây nên nhiều rắc rối cho những người chủ mới.

Hãy luôn ghi nhớ mọi lời cầu nguyện dâng lên bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì không phải Đức Chúa Trời, con Người và Thánh Linh là những lời cầu nguyện và cúng bái ma quỷ. Những lời cầu nguyện này thường được đáp lại dưới dạng các lời rủa sả vì ma quỷ có thể và sẽ đáp lại cho những ai cầu xin chúng. (Nếu bạn biết những lời cầu nguyện ma quỷ chống lại gia đình bạn, hãy phá vỡ những lời rủa sả chống lại bạn).

Giả sử có 2 tín đố đang đi làm nhiệm vụ với quyển Kinh Thánh trên tay. Những điều này phải bị tiêu hủy:
Tìm các thần mặt trời của người Mễ tây cơ, thần tượng, nhang thơm, tượng phật, các đồ vật chạm khắc bằng tay từ châu Phi hay châu Á, các bảng thẻ thánh, bất kỳ vật gì liên quan với chiêm tinh, tử vi, bói toán,v.v…. Sách hay các đồ vật gắn liền với ma thuật, bùa may mắn, hay các tà giáo, các băng đĩa rock and roll, tất cả đều thuộc loại đồ vật đã bị các thế lực tà linh ám vào. Tuyên bố xua đuổi bằng lời là Sa tăng và quyền lực của nó, và tất cả các chỗ trú ngụ của nó và tuyên bố với tư cách là một tín đồ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ với các quyền huyết của Chúa Jêsus. (Sự tuyên bố bằng lời có rất nhiều sức mạnh)

Một số lời trích trong Kinh Thánh ở phần đầu bài viết này rất hữu dụng, hãy đọc thật lớn trong căn nhàTrong một số trường hợp ngưỡng cửa hay khung cửa sổ được xức dầu ô-liu. Những đồ vật khác như cũng được nhân danh Chúa Jesus xức dầu nhiều lần và quyền lực ma quỷ sẽ bị kiểm soát và tiêu hủy. Bất kỳ khu vực nào có hoạt động ma quỷ hay bị ảnh hưởng của ma quỷ mà bạn nhận thấy cũng phải được nhân danh Chúa Jesus tẩy trừ . (Châm ngôn: 3:33)

KÝ HIỆU

Nhiều ký hiệu có nguồn gốc ma quỷ:

Cành dương liễu, theo định nghĩa của tự điển Anh quốc : Ở Ấn độ và Ai cập người ta thường dùng nó như một công cụ trang trí như một ký hiệu của cuộc sống và sự hồi sinh, thuộc tính của Thần Horus. Con ngựa bay – Thần Pegasus; FTD là Thần Mercury hay Hermes – sứ giả của các thần, thần kinh doanh cũng là thần của sự gian lận và xảo trá. Caduceus là cây quyền trượng của thần Mercury tượng trưng cho các bác sĩ và nghề y. Nike là nữ thần chiến thắng (Athena). Sừng dê kết hoa quả tượng trưng cho sự phong phú.

Khi bạn đọc những lời Kinh Thánh ở phần đầu bài viết này, chắc bạn đã nghĩ rằng tất cả các thần và nữ thần và tất cả chuyện thần thoại là một tập hợp của sự thờ phượng ma quỷ. Rất nhiều thần và nữ thần được đề cập đến trong Cựu ước theo các tên gọi mà người Hebrews đã sử dụng. Tất cả các thần này đều phát xuất từ tôn giáo Chaldean cổ. Tammuz được nhắc đến trong Kinh Thánh và các quan hệ với lùm cây, khu mãi dâm, v.v… là nhằm vào sự thờ phượng ma quỷ. Mọi người cần tìm hiểu về điều này và khám phá bản chất của tất cả các ký hiệu của chúng ta. Hãy tìm hiểu ý nghĩa của các quan hệ với lùm cây, thánh đường, khu mãi dâm , và các sự tán dương trong các sáchTân ước và Cựu ước. Điều này sẽ cho chúng ta thấy về sự hồi sinh của việc thờ phượng Sa tăng và ma quỷ ở Mỹ và về sự phán xét sắp đến.

Chúa không tha thứ cho sự thờ phượng Sa tăng và ma quỷ của người Hebrews và Chúa cũng sẽ không bỏ qua cho cả chúng ta.

Để thật sự tuân theo các mệnh lệnh của Chúa thì hễ khi nào bạn làm điều gì hay có cái gì mà bạn biết trái với Chúa, bạn phải loại bỏ nó khỏi cuộc sống của bạn lập tức.

Các thân hữu của bạn có thể không đồng tình với bạn và chỉ trích bạn. Sau khi bạn đã tìm hiểu và đã trình bày với Chúa thì bạn đã đi theo lời của Chúa.

CÁC ĐỒ VẬT BỊ TRÙ ẾM VÀ SỰ PHÁ HOẠI CỦA MA QUỶ

(Quăng ra khỏi nhà và khỏi chính mình; Ra lệnh cho tất cả ma quỷ phải cút đi bằng cách gọi tên chúng hoặc đồ vật liên quan với chúng)

1.      Sách và các đồ vật có điều gì liên quan với thế giới của Sa tăng

2.      Các hoạt động tội lỗi của những người chủ trước để lại sự rủa sả

3.      Các con ma ồn ào và ma gõ cửa

4.      Các loại hình ảnh về con cú và con cóc

5.      Mặt nạ phù thủy và các vật thờ mà các thầy phù thủy sử dụng

6.      Các đồ vật và sách báo, tài liệu có liên quan với các tà giáo, ma thuật, pháp thuật và tâm linh

7.      Các tượng thần

8.      Các đồ vật dành cho ma quỷ (hình tượng)

9.      Các thẻ thánh hay đồ tế lễ ma thuật

10.  Những người cúng kiến và thờ phượng ma quỷ sẽ mang sự rủa sả về nhà.

11.  Các thần mặt trời của người Mễ tây cơ; các tượng thần, nhang thơm; Tượng Phật, các đồ vật chạm khắc của châu Phi hay châu Á; các đồ vật liên quan với thuật chiêm tinh, tử vi, bói toán v.v….; sách hay những đồ vật gắn liền với ma thuật, vật may mắn hay tà giáo; các băng đĩa nhạc rock.

12.  Đồ trang sức đã bị bùa chú, các dấu hex, các mô hình hình học và huyền bí, đồ trang sức được thiết kế để mang lại may mắn và có tác dụng như bùa trừ tà.

13.  Khóa cổ của người Ai cập, chữ thập bể (dấu hiệu của bình an), chais, tất cả các loại tikkis, hình ảnh, và những vật khác của người po-ly-nê; cái đuôi tóc được gọi là ‘cái kèn của người Ý’; những người bảo vệ khỏi mắt quỷ; một bàn tay với ngón trỏ và các ngón nhỏ chỉ lên (dấu hiệu ma thuật của sa tăng); và rất nhiều loại chữ thập, lá tam diệp, ngôi sao, đồng tiền may mắn, mề-đay huyền bí, móng ngựa và nhiều loại khác.

14.  Các sản phẩm với lời trù ếm bí mật

15.  Búp bê dùng trong tà thuật và ma thuật; các con rối, các đồ vật ma thuật.

NĂM BƯỚC ĐỂ TẨY RỬA CĂN NHÀ

1.  Cầu xin sự tha thứ có sáu cách:

Bạn tha thứ cho tổ tiên, con cháu và người khác, cầu xin Chúa tha thứ và ban phước cho họ. Cầu xin Chúa tha thứ cho bạn, bạn tự tha thứ các tội lỗi của mình, đồng thời cũng cầu xin sự tha thứ những suy nghĩ tội lỗi.

2. Bẻ gẫy các lời rủa sả và các tà linh gắn liền tổ tiên với con cháu, bẻ gãy những lời rủa sả của các bà đồng bóng

3. Tẩy sạch hết các đồ vật tà ma ra khỏi nhà

4. Xức dầu cho căn nhà và đuổi hết các tà linh ra khỏi nhà

5. Đuổi tà ma khỏi những người bị người khác rủa sả; đối với việc giải thoát hàng loạt, xem ‘Các đồ vật bị rủa sả và sự quấy phá của ma quỷ.’

 

 

(Visited 45 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT