ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.

Print Friendly, PDF & Email

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Sau khi tin Chúa, tiếng kêu gào của lòng tôi là sự thánh khiết là trở nên giống như Đấng Christ, là đắc thắng tội lỗi và sống vượt lên trên sự lôi cuốn của thế gian.

Đức Chúa Trời đã đưa tôi đến trường Kinh thánh để dạy tôi bài học.

Đôi khi có người sau nhiều năm thất bại, đã tham dự một kỳ bồi linh nghe các giáo sĩ, mục sư làm chứng và thình lình được Chúa ban phước. Một số Cơ đốc nhân cố gắng và cố gắng rồi khi không thành công họ lại càng sa sút xuống trình độ thấp kém hơn mức bình thường.

Những tín đồ Cơ đốc khác lại chưa bao giờ nghe nói đến đời sống đắc thắng của Cơ đốc nhân và cứ tiếp tục phạm tội và rồi xưng tội? Phạm tội rồi xưng tội.  Đây có phải là tất cả những gì Đấng Christ cung hiến cho chúng ta chăng?

I. ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG LÀ CÓ THỰC :

Kinh thánh dạy về sự đắc thắng vinh hiển của mọi người tín đồ Cơ đốc.

I Giăng 5:4 “Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta ”

Sứ đồ Giăng không hề nói về sự đắc thắng ở trên trời nhưng là sự đắc thắng hằng ngày của chúng ta trên mặt đất nầy. Nếu Kinh thánh nầy không thành hiện thực trong đời sống người tín đồ, thì chắc có cái gì sai sót ở đây. Sa-tan sẽ dùng hết sức của nó và bằng mọi cách che đậy sự hiểu biết của Cơ đốc nhân về vấn đề nầy.

Ma quỉ không cần lưu ý đến người tín đồ chỉ có tiếng theo đạo mà thiếu quyền năng, nhưng chắc chắn ma quỉ lo ngại hết sức về quyền năng của một đời sống Cơ đốc nhân đắc thắng.

Tôi muốn xác chứng rằng đời sống đắc thắng nầy là có thực không chỉ dành cho một ít người tín đồ nên thánh nhưng là dành cho mỗi một người con được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời.

II. NHỮNG LỜI HỨA CỦA ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG :

– Giăng 7:37,38 “Đức Chúa Jêsus đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta và uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Đây là lời hứa của chính Chúa Jêsus dành cho bạn, một tín đồ của Ngài.

– Giăng 10:10 “Còn ta đã đến, hầu cho chiên được sống,và được sự sống dư dật.” Chúa Jêsus không muốn chúng ta có chút ít sự sống và chỉ chút ít đắc thắng, nhưng Ngài muốn ta sống dư dật và đắc thắng có thừa.

– Rô-ma 6:14 “Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu.” Đây là lời khẳng định mạnh mẽ.

– 2 Cô-rinh-tô 2:14 “Song ta ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn.” Sự đắc thắng nầy luôn luôn là của chúng ta trong Đấng Christ.

– 1 Cô-rinh-tô 10:13 “Ngài cũng mở đàng cho anh em ra khỏi.” Đây là lời hứa đắc thắng sự cám dỗ dành cho mọi người tín đồ.

– Rô-ma 8:37 “Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.” Đây không phải là đắc thắng thường nhưng là chiến thắng oanh liệt,vượt trổi hơn mọi kẻ thù nghịch của ta. – Ga-la-ti 5:16. Đời sống người Cơ đốc không hề làm trọn những điềuham muốn của xác thịt.

III. NGUYÊN TẮC CỦA ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG: “BỞI ĐỨC TIN.”

Nguyên tắc đắc thắng của đời sống người Cơ đốc là một món quà được Đức Chúa Trời ban cho bởi đức tin. Sự cứu rỗi của chúng ta là một món quà Chúa ban. Chúng ta không xứng đáng nhận lãnh hoặc làm cách gì để sở hữu được. Chúng ta chỉ có được nhờ đức tin. Sự đắc thắng cũng là một món quà. Chúng ta không thể sở hữu được nhờ sức riêng. Điều nầy không thể nào đạt được. Rô-ma 1:17 “Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Cũng xem Ga-la-ti 3:11, và Hê-bơ-rơ 10:38.

Người tín đồ được cứu và bắt đầu một đời sống mới trong Thánh Linh. Hầu hết các Cơ đốc nhân đều giống người Ga-la-ti ngu muội đã cố gắng trong xác thịt bằng việc làm. Sự đắc thắng là công việc của Chúa Cứu thế trong chúng ta chứ không phải là cố gắng của ta chút nào. “Sức mạnh của chúng ta được nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 1:9). Khi chúng ta thừa nhận sự yếu đuối của mình, rằng mình không có khả năng chiến thắng và đầu phục quyền phép của Đấng Christ, Ngài sẽ đạt sự đắc thắng cho ta.

Người say rượu tin Chúa và lập tức đạt sự đắc thắng trên thói say rượu. Đó là đời sống đắc thắng. Mọi người tín đồ đều cần sự đắc thắng, thắng chính mình và thắng tội lỗi.

” Đức tin không làm gì cả, đức tin để Đức Chúa Trời làm cả mọi việc.” (Tấn sĩ C. G. Trumbull).

Bí quyết đắc thắng nằm ở chỗ Đấng Christ ngự trong ta. Đắc thắng là ở chỗ tin cậy Chúa chứ không phải là cố gắng bằng sức riêng.

IV. BÍ QUYẾT CỦA ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG: “Sự đồng nhất hóa với Đấng Christ.”

Tôi tin rằng bí quyết của đời sống đắc thắng là sự đồng nhứt hóa của chúng ta với Đấng Christ. Rô-ma 6:4-22 được mọi người thừa nhận là chương đắc thắng của Kinh thánh.

Trong thập tự giá của Đấng Christ có hai chân lý mà Chúa đã dạy. Đó là sự thay thế (đền tội) và sự đồng nhứt hóa.

Đối với tội nhân chúng ta dạy sự thay thế (đền tội) “hãy nhìn xem và sống.”

Đối với thánh đồ chúng ta dạy sự đồng nhứt hóa tức là sự làm một với Đấng Christ.

“Hãy nhìn xem và chết.”

1. Đồng nhứt hóa với Đấng Christ trong sự chết của Ngài: Tôi đã cùng chết với Đấng Christ.”

– Rô-ma 6:5 “Chúng ta làm một cùng Ngài (Christ và tôi) bởi sự chết giống như sự chết của Ngài.”

– Rô-ma 6:6″… Người cũ của chúng ta (bản tính tội lỗi A-đam) đã bị đóng đinh trên thập giá với Ngài…..”

– Ga-la-ti 2:20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ.” Sự đồng hóa tuyệt đối. Sự chết giải phóng một người một lần và vĩnh viễn khỏi quyền lực và sự thống trị của tội lỗi.

– Rô-ma 6:7 “Vì ai đã chết thì thoát khỏi tội lỗi.”

2. Đồng nhứt hóa với Đấng Christ trong sự chôn cất của Ngài. Tôi đã đồng chôn với Đấng Christ.

– Rô-ma 6:4 “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài.” Những việc chết, sự chết phải được đem chôn.

3. Đồng nhứt hóa với Đấng Christ trong sự sống lại của Ngài. Tôi đã sống lại với Đấng Christ.

– Rô-ma 6:5 “Chúng ta (Đấng Christ và người tín đồ) cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.”

4. Đồng nhứt hóa với Đấng Christ trong đời sống đắc thắng hiện tại của Ngài.

– Rô-ma 6:4″… chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. (cũng phải bước đi trong tính chất mới mẻ của đời sống).

– Rô-ma 6:6″… Chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.”

– Rô-ma 6:8″… Chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài.”

– Rô-ma 6:10 “Hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời.”

Bí quyết đắc thắng ở đây là Đấng Christ đang sống trong lòng và trong đời sống của mỗi người tín đồ nhằm mục tiêu Ngài sẽ làm Chúa? làm chủ của đời sống người đó.

– Cô-lô-se 1:27 “Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy  hy vọng về sự vinh hiển.”

Tôi là người chết và Đấng Christ đang sống, đang cai trị trong thân thể dâng hiến của tôi, và Ngài đang đạt sự đắc thắng liên tục cho tôi.”

V. ĐIỀU KIỆN TẤT YẾU CỦA ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG :

– Đầu phục Chúa, chịu phó mình cho Chúa, chịu nhườg cho Chúa.

Nếu tôi thực chết đối với tội lỗi cùng với Đấng Christ, thì một điềuduy nhất tôi phải làm là phó mình tôi cho Đức Chúa Trời.

Rô-ma 6:13 “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống.”

Hãy nắm lấy địa vị mới của bạn bởi đức tin, tức là “Sự sống lại từ kẻ chết.” Bây giờ bạn đang sống trên lãnh vực sống lại và về phía đắc thắng của thập tự giá.

Tội lỗi và thế gian không nắm giữ được bạn.

Bạn đừng chống cư tội lỗi. Bạn không thể cự được. Bạn đã chết rồi cơ mà. Thay vào đó, bạn hãy phó mình cho một quyền lực mạnh mẽ hơn, đó là quyền năng đắc thắng của Đấng Christ phục sanh.

VI. SỰ LỰA CHỌN CỦA ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG: “Thắng hay bại”

Là một Cơ đốc nhân, tôi vẫn còn có ý chí tự do của riêng tôi. Nếu tôi chọn sự đắc thắng, chắc chắn tôi được Chúa ban cho món quà đắc thắng. Nếu tôi khước từ món quà đắc thắng nầy, tôi sẽ cứ tiếp tục sống một sống Cơ đốc nhân thất bại.

– Rô-ma 6:16 “Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục hoặc của tội lỗi đến sự chết hoặc của sự vâng phục để được nên công bình sao?

Sự lựa chọn là thuộc về tôi. Công bình hay tội lỗi?

Rô-ma 6:18 “Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi…” Tôi đã được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

Lời cảnh cáo trong câu 19: Nếu tôi chọn việc làm tôi mọi cho sự gian ác ô uế thì nó sẽ dẫn tôi đến việc phạm hết tội ác này đến tội ác khác…

Lời khuyến khích trong câu 22. “Nhưng bây giờ anh em đã được buông tha (giải thoát) khỏi tội lỗi để “làm nô lệ ” cho Chúa Jêsus.

Vậy sự lựa chọn ở đây là tôi sẽ đầu phục cả đời sống và thân thể tôi cho ai đây? Tôi nộp chi thể mình cho tội lỗi để tiếp tục thất bại hoặc là tôi phó mình cho Đấng Christ

để được liên tục đắc thắng với kết quả là sự nên thánh và cuối cùng là hưởng sự sống đời đời.

KẾT LUẬN:

Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta thử nghiệm sống đời đắc thắng và đã thất bại? Hãy nhớ lại giải pháp “Xưng tội ” trong I Giăng 1:9 vẫn còn là sự thực. Đấng Christ không thất bại đâu. Sự vấp ngã của bạn không làm cho Đấng Christ yếu hơn. Ngài sẽ tha thứ cho bạn và Ngài sẽ dùng sự vấp ngã nầy để tăng cường sức mạnh cho bạn trong khi bạn đương đầu với một sự thất bại tương tự như thế.

Đừng nương dựa vào những chiến thắng trong quá khứ khi bạn muốn chiến thắng trong tương lai. Phải luôn luôn nương dựa nơi Đấng Christ và chỉ dựa một mình Ngài mà thôi.

Hãy nhớ thuộc lòng những lời hứa của Chúa trong Kinh thánh. Hãy đem những lời hứa đó trưng dẫn ra cho ma quỉ. Phải liên tục nương dựa và yên nghỉ trong Chúa.

Sự đắc thắng chỉ có thể là của chúng ta khi chúng ta vâng theo mọi mạng lịnh của Đức Thánh Linh phán với chúng ta cách cá nhân.

Thời điểm bạn có thể sống đời sống đắc thắng là BÂY GIỜ, là HIỆN TẠI. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Chúng ta không chỉ biết chân lý bằng đầu óc nhưng cũng hãy kinh nghiệm chân lý nầy ngay trong đời sống mỗi chúng ta. Nguyện vọng của tôi là “Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng là Đấng Christ sống trong tôi… ” (Ga-la-ti 2:20).

 

(Visited 4 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT