CÔNG VIỆC CHÚA Ở THỚI BÌNH CÀ MAU

Print Friendly, PDF & Email

Nguyền xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, dẫn chúng tôi đến cùng anh em! Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy.
I Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-12

Hỗ trợ Hội-thánh Chúa nơi mục sư Sáng bị mưa giông tốc nóc cuốn tôn. Cảm tạ ơn Chúa ban trên Ban lãnh đạo VNSALVATION đầy tình yêu thương cưu mang công việc Chúa. Nguyền xin ân điển đầy dẫy của Chúa tuôn tràn trên  Ban lãnh đạo VNSALVATION. Amen!

(Visited 57 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT