Nghe Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

Print Friendly, PDF & Email

Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

 

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước – Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại – Hê- bơ-rơ 4:12-13

1

3:56:39

Sách Sáng Thế Ký Full – Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

2

3:04:31

Sách Xuất Ê Díp Tô Ký Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

3

2:12:25

Sách Lê Vi Ký Trọn Bộ – Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

4

3:22:21

Sách Dân Số Ký Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

5

2:43:41

Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

6

1:57:10

Sách Giô Suê Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

7

1:58:39

Sách Các Quan Xét Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

8

17:34

Sách Ru Tơ Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước.

9

4:57:47

Sách Sa Mu Ên I Và II Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

10

5:03:50

Sách Các Vua I Và II Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

11

5:19:33

Sách Sử Ký I Và II Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

12

51:20

Sách Ê Xơ Ra Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

13

1:16:12

Sách Nê Hê Mi Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

14

34:42

Sách Ê Xơ Tê Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

15

2:11:09

Sách Gióp Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

16

5:08:23

Sách Thi Thiên Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

17

1:56:21

Sách Châm Ngôn Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

18

38:28

Sách Truyền Đạo Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

19

18:52

Sách Nhã Ca Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

20

4:13:30

Sách Ê Sai Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

21

4:41:26

Sách Giê rê mi Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

22

23:43

Sách Ca Thương Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

23

4:22:39

Sách Ê xê chi ên Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

24

1:14:53

Sách Đa ni ên Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Phần Cựu Ước

25

37:46

Sách Ô sê Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

26

13:39

Sách Giô ên Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

27

29:29

Sách A mốt Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

28

4:24

Sách Áp Đia Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

29

9:01

Sách Giô Na Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

30

20:51

Sách Mi Chê Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

31

8:38

Sách Na Hum Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

32

9:59

Sách Ha ba cúc Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

33

10:35

Sách Sô phô ni Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

34

7:43

Sách A ghê Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

35

12:43

Sách Ma la chi Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

36

40:46

Sách Xa cha ri Trọn Bộ | Kinh Thánh Tin Lành Cựu Ước

(Visited 39 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT