Nghe Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

Print Friendly, PDF & Email

Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước – Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại – Hê- bơ-rơ 4:12-13

1

2:35:49

Sách Mathio Full | Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

2

1:33:04

Sách Mác Full | Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

3

2:37:47

Sách Luca Full | Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

4

2:02:13

Sách Giăng Full | Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước.

5

22:38

Sách Giăng I, II Và III Full | Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

6

2:33:28

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ Full – Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

7

1:11:25

Sách Rô Ma Full – Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

8

1:08:26

Sách Cô Rinh Tô I Full – Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

9

24:40

Sách Ga La Ti Full – Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

10

22:39

Sách E Phe So Full – Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

11

15:54

Sách Phi Lip Full – Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

12

15:22

Sách Cô Lô Se Full – Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

13

21:04

Sách Te Sa Lo Ni Ca I Và II Full – Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

14

28:42

Sách Ti Mô Thê I Và II Full – Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

15

6:57

Sách Tít – Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

16

3:17

Sách Phi Le Mon Full – Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

17

47:32

Sách Hê Bơ Rơ Full – Kinh Thánh Tin Lành Tân Ước

18

16:59

Sách Gia Cơ Full- Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

19

27:56

Sách Phi E Rơ I Và II Full – Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

20

4:34

Sách Giu Đê Full – Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

21

1:13:28

Sách Khải Huyền Full – Kinh Thánh Tin Lành Phần Tân Ước

(Visited 26 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT