Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban (Jesus) Con một của Ngài hầu cho hể ai tin (Jesus) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

TIÊN TRI VÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC ~ Part 6

image_pdfimage_print


TIÊN TRI VÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC ~ Part 6-Tập 1


TIÊN TRI VÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC ~ Part 6-Tập 2


TIÊN TRI VÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC ~ Part 6-Tập 3


TIÊN TRI VÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC ~ Part 6-Tập 4

print
(Visited 5 times, 1 visits today)
Vì Đức Chúa Trời yêu thương Thế Gian đến nổi đã ban Con một của Ngài (Jesus) hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đơì.

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *