ISOM 02 – MỤC VỤ – F1 Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi

Print Friendly, PDF & Email

F1. Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi
 Mở Bài Học – Thi )

Ảnh Tiến Sĩ Berin
Tiến Sĩ Berin
Tiến Sĩ Berin là người sáng lập chương trình ISOM. Trong bài học nầy ông chia sẽ làm thê nào để chiến thắng bản chất tội lỗi.

ISOM 02 – MỤC VỤ – F1 Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi

 

 

(Visited 47 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In