Đời Sống Không Có Xung Đột

Print Friendly, PDF & Email

Đời Sống Không Có Xung Đột

“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết” (Ô-sê 4:6).

“Ai là mù há chẳng phải đầy tớ ta sao?” (Ê-sai 42:19).
Trước đây tôi đã từng là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, bị huỷ hoại do thiếu thông biết về sự xung đột. Sự xung đột là một linh đến từ địa ngục để phá hoại, đã từng ngự trị đời sống tôi suốt một khoảng thời gian rất dài.
Trong quá khứ, tôi luôn luôn tranh chiến với ai đó hoặc với một điều gì đó. Tôi đã không nhận biết cái bẫy mà Satan dẫn dụ tôi. Tôi yêu Chúa, tôi đã được tái sinh, đã chịu phép Báp têm bằng Thánh Linh, đã được kêu gọi dâng trọn đời sống cho công cuộc truyền giáo. Nhưng tôi vẫn sống trong sự xung đột….

 

 

(Visited 61 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In