MS4. Luật Của Thầy Tế Lễ Code of the Priest

Print Friendly, PDF & Email

MS4. Luật Về Thầy Tế Lễ
( Mở Bài Học – Thi )
Perry Stone
Bài dạy này được xếp hạng như là một trong những bài dạy hay nhất về Hê-bê-rơ trong chức vụ Perry Stone. Nó sự kết hợp Kinh thánh với lịch sử Do thái. Ông đi từ những bí mật của chức tế lễ về bang Mên-chi-xê-đéc đến áo choàng của thầy tế lễ. Qua bài dạy này các bạn cũng sẽ khám phá chức tế lễ dòng A-rôn được chuyển giao qua cho Đấng Christ tại thập tự giá như thế nào.
-Luật Về Thầy Tế Lễ – 1
-Luật về Thầy Tế Lễ – 2
-Luật Về Thầy Tế Lễ – 3
-Luật về Thầy Tế Lễ – 4

(Visited 7 times, 1 visits today)

About The Author