MS5. Sự Hà Hơi hay Hơi Thở Cửa Những Vật Thánh Breath of the Holies 1-4

Print Friendly, PDF & Email

MS5. Sự Hà Hơi Trên Các Vật Thánh
( Mở Bài Học – Thi )
Perry Stone
Trong bài dạy này, Perry Stone sử dụng mô thật hình chi tiết của đề tạm trong đồng vắng để khám phá những ý nghĩa kín giấu về những tấm ván, những loại vải, những thứ kim loại và các chi tiết khác của căn lều huyền bí này. Học về vị trí địa lý của đền thờ thiên đàng, căn phòng của ngai Chúa, vật thánh và sự thờ phượng trong đền thờ. Perry cho biết đền tạm trên đất đã làm theo mô hình của đền thờ thiên đàng như thế nào.(Visited 6 times, 1 visits today)

About The Author