MS8. Các Dòng Giống Nghịch Thù Nhau Enmity Between the Seeds

Print Friendly, PDF & Email

MS8. Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi
( Mở Bài Học – Thi )
Giáo sư Bill Cloud
Trong phần bài học tuyệt vời này Bill Cloud nói đến hai dòng dõi từ Sáng thế ký đến các sách Phúc âm. Ông cho chúng ta thấy hai dòng dõi này luôn tranh chiến lẫn nhau như thế nào và loạt bài học này sẽ đem đến một cách hiểu sâu sắc và sống đồng về tầm quan trọng của nguồn gốc Do thái và những nền tảng tiếng Hê-bơ-rơ trong niềm tin Cơ đốc của chúng ta. Hiểu được sự thù nghịch giữa hai dòng dõi sẽ khiến cho nhiều lẽ thật trong Tân ước trở nên rất thực hữu và soi sáng trong trận chiến thuộc linh mà các cơ đốc nhân phải đối mặt.
-Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi Phần 1
-Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi Phần 2
-Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi Phần 3
-Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi Phần 4

(Visited 4 times, 1 visits today)

About The Author