MS9. Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh

Print Friendly, PDF & Email

MS9. Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh
( Mở Bài Học – Thi )
Curt Landry
Giáo sư Curt Landry dùng Kinh Thánh để trình bày vai trò chiến lược của quốc gia Do-thái trong quá khứ cũng như trong tương lai.
-Y-sơ-re-ên và Hội Thánh -1
-Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh – 2
-Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh – 3

(Visited 3 times, 1 visits today)

About The Author