TT – ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH

Print Friendly, PDF & Email

TT – ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH
( Mở Bài Học – Thi )
Mục sư Robert Morris
Mục sư Robert Morris là mục sư quản nhiệm Hội thánh Gateway ở Dallas/Fortworth Metroplex, với hơn 26,000 tín hữu thờ phượng Chúa thường xuyên. Ông có mục vụ giảng trên truyền hình hàng tuần ờ Hội thánh Gateway, với chương trình Đời Sống Phước Hạnh. Ông chia sẽ làm thế nào có được một đời sống được ban phước. Bạn sẽ tìm thấy được nhiều điều phước hạnh cho cuộc sống của bạn.
-M07 – Đời Sống Phước Hạnh 1
-M07 – Đời Sống Phước Hạnh 2
-M07 – Đời Sống Phước Hạnh 3
-M07 – Đời Sống Phước Hạnh 4
-M07 – Đời Sống Phước Hạnh 5
-M07 – Đời Sống Phước Hạnh 6
-M07 – Đời Sống Phước Hạnh 7

(Visited 4 times, 1 visits today)

About The Author