Ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Hôm nay, tôi muốn trình bày về ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, còn gọi là cơn đại nạn. Nhiều Cơ Đốc nhân biết từ “đại nạn”, nhưng Kinh Thánh gọi là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy xem nó là gì và khi nào nó bắt đầu.

Khi nào ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời bắt đầu?

Câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đặt ra là khi nào ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời bắt đầu. Đầu tiên, Kinh Thánh cho biết thời đại này sẽ kết thúc với 7 năm cuối cùng. Tận thế không phải là một ngày mà mọi thứ sẽ bị nổ tung, cũng không giống như trong những phim mà các bạn đã xem. Không phải như thế! Kinh Thánh cho biết sẽ có 7 năm cuối của thời đại này. Kinh Thánh cũng cho biết bảy năm cuối này sẽ bắt đầu khi nào. Nó không phải bắt đầu bởi một ngày cụ thể mà bởi một sự kiện. Đó là hiệp định hòa bình ở Trung Đông, hiệp định này sẽ cho phép người Do Thái thờ phượng Đức Chúa Trời trên Núi Đền ở Jerusalem. Điều tiên tri này đã được ghi trong Đa-ni-ên 9:27.

Mời bạn xem tiếp bài này ở đây: Ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời.

print
(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In