Đà Lạt3 Videos

44213895_726768977676965_4689390558156685312_n
0

BUÔN THÔN 4

Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Ma-thi-ơ 10:42 Công việc Chúa cho VNSALVATION  đến thăm viếng khích lệ anh em tại Thôn Buôn 4 […]
44126474_726761301011066_6570877681695457280_n
0

BUÔN THÔN 10 LỘC NAM

Chẳng phải kiêng ăn mà Ta chọn, đó là: Tháo những xiềng gian ác, Mở dây trói của ách, thả cho những kẻ bị áp bức được tự do, và bẻ gãy mọi ách hay sao? Ê-sai 58:6 Thăm viếng khích lệ anh em tại Thôn 1 Lộc Nam thay mặt cho ban Lãnh Đạo […]