Giải Cứu | Deliverance32 Videos

Molested By the Unseen – Spiritual Rape

Molested By the Unseen   Spiritual Rape: Spiritual Rape is being raped or molested by an unseen force. Any type of unwanted sexual advancement is wrong. In the physical world, a police report can be made or a personal is yes. A person that is being attacked will feel isolated and helpless. Most local churches […]

TÀ LINH A-HÁP (Bài số 23)

TÀ LINH A-HÁP (Bài số 23) 1 Các Vua 16:30-31 “A‑háp, con trai Ôm-ri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền-bối mình. 31Vả, người lấy sự bắt chước theo tội-lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm nhỏ-mọn, nên người đi lấy Giê-sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn, mà […]

SỰ CHỮA LÀNH TRONG DANH CỦA CHÚA JESUS CHO TẤT CÃ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO (Bài số 18)

SỰ CHỮA LÀNH TRONG DANH CỦA CHÚA JESUS CHO TẤT CÃ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO (Bài số 18) GỒM 12 BƯỚC NHƯ SAU THEO THỨ TỰ: 1-NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐỨC CHÚA GIÊ-XU VÀ ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI? A-Đức Chúa Trời có tên gọi khác nhau như Đức Giê […]

ĐẠO TIN LÀNH VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO (Bài số 16)

ĐẠO TIN LÀNH VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO (Bài số 16) Đối với người không biết đạo Chúa nhìn vào thì tưởng đạo nào cũng là đạo Chúa Jesus, theo đạo nào cũng được. Nhìn kỷ sẽ thấy một sự khác biệt rất to lớn trong hai giáo hội nầy. Nếu nói về nguồn gốc thì […]

TỘI LO LẮNG (Bài số 2)

TỘI LO LẮNG (Bài số 2)   Hiện nay, có rất nhiều con cái Chúa đang lo lắng quá nhiều điều cho cuộc sống kinh tế khó khăn hằng ngày của mình và đang phạm tội với Chúa Cha. Họ đang bị sụp vào mưu kế, bẩy vò của ma quỉ mà không hay biết. […]

TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ (Bài số 1)

TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ (Bài số 1) (Tội mà nhiều người Cơ Đốc Nhân chúng ta thường mắc phải, phạm tội với Chúa mà không hay biết) I-Hãy xem những câu kinh thánh trưng dẩn dưới đây nói về tội buồn giận: 1. Ga-la-ti 5:19-21 – Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: […]

“DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA”: 

DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA:  (Mặc khải mới từ Chúa Cha) PHẦN A: ĐUỔI TÀ LINH BẤT HỢP PHÁP MÀ BẠN KHÔNG BIẾT TÊN CHÚNG NÓ Quỳ xuống và trước mặt Đức Chúa Cha và chuẩn bị cầu nguyện. Hãy tập chú vào những gì bạn sắp bắt đầu với toàn tâm […]

How to CAST OUT DEMONS and BREAK CURSES

BILL SUBRITZKY   DEDICATION To my dear wife Pat, who has been such a faithful helpmate over many years. The Scripture quotations in this publication are from The New King James version, copyright 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc. How to Cast Out Demons and Break Curses: Copyright © 1991 by Dove Ministries Limited, […]

Deliverance From Generational Curses

I have included old testiment passages of God’s way to forgiveness of these curses not only for us Christains but also for my Brother Non-Messianic Jews. It is my Great pleasure to of service to them in the Name of Jehovah and to introduce them to the Blood of Yeshua. God desires none of HIS […]

Can a Christian be demonized?

Can a Christian have a demon?   The answer is YES! Luke 11.36 (KJV) IF your whole body therefore be full of light, having no part dark the whole shall be full of Light, as the bright shinning of a candle doth give thee light. The Lord says “IF” your WHOLE body be full of […]

BASIC DELIVERANCE MANUAL

“JESUS IS THE DELIVERER” BASIC DELIVERANCE MANUAL INTRODUCTION This manual has been written for basic instruction in DELIVERANCE, DELIVERANCE the way JESUS taught and instructed each “Believer” to do. JESUS IS THE DELIVERER — BASIC DELIVERANCE is not an exhaustive instruction by any means. We have gleaned from other DELIVERANCE Ministries and have taken parts […]

There are 7 doorways that satan uses to access our lives

There are 7 doorways that satan uses to access our lives and gives him “legal rights” to torment us. Ps 125:3 For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous; lest the righteous put forth their hands unto iniquity. 1) Generational curses Click here to go to the teaching […]

An Overview of the Self-deliverence Process

It is written that we are not to be ignorant of the devices or the wiles of the devil. 2 Corinthians 2:11 that no advantage may be gained over us by Satan: for we are not ignorant of his devices. Numbers 25:18 for they vex you with their wiles, Ephesians 4:14 that we may be […]

BASIC DELIVERANCE

BASIC DELIVERANCE   Reason For Learning – The main reason we are teaching you how to do basic deliverance is that every Christian should be able to cast out demons at least in their own family. Later on God may lead you to have deliverance services in your home or church. God told us to […]