Heaven & Hell 1000 to 1

Heaven & Hell 1000 to 1 by Reverend, Park, Yong Gyu MP3  PDF  DOC  MP4-Video [HI] Chinese  Thai  French  Tagalog  Malaysian  Spanish  Indonesian  Arabic  Japanese  Portuguese  Serbo-Croat  German  Korean 1 2 pdf   During a tragic Near Death Experience, A conservative Presbyterian Pastor named Yong Park was taken to Heaven and Hell. He was shown why some saints are richly rewarded in Heaven, while others have no reward; why some saints have magnificent Mansions in Heavens, while others live in small Community homes. He was shown why, after serving the Lord his…

Read More

THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC 1000 với 1

  THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC 1000 với 1 Park, Yong Gyu.    Khi cận kề với cái Chết, một vị mục sư Giáo Hội Trưởng Lão bảo thủ tên là Yong Park đã được mang lên Thiên đàng và xuống Địa ngục. Ông đã được thấy vì sao một số thánh đồ được thưởng trọng thể trên Thiên đàng, còn một số khác thì không được gì; vì sao một số thánh đồ có những tòa nhà tuyệt đẹp trên Thiên đàng, còn một số khác sống trong những căn nhà…

Read More